Latvijas Centrālās padomes memorands

Latvijas Centrālās padomes memorands ir vēsturisks dokuments, ko Otrā pasaules kara laikā 1944. gada 17. martā pieņēma Latvijas Centrālā padome (LCP) un parakstīja 188 Latvijas politiskie un kultūras darbinieki (dokumentā ierakstīts arī 189. — E. Morica — uzvārds, bet viņa paraksta nav). Memorands deklarēja nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti un izveidot Latvijas valdību. Šī dokumentārā liecība ir nozīmīgs piemērs latviešu pretošanās kustības darbībai Otrā pasaules kara laikā.

1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstu lapa

2009. gadā tas tika iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.[1][2]

Kopš 2021. gada, 17. martā tiek atzīmēta Nacionālās pretošanās kustības piemiņas diena.

1943. gada 13. augustā pēc LU profesora Konstantīna Čakstes iniciatīvas izveidoja Latvijas Centrālo padomi, kurā ietilpa līdz Ulmaņa apvērsumam 1934. gadā Latvijas Saeimā pārstāvēto lielāko partiju pārstāvji. Tas piešķīra LCP valstisku autoritāti un norādīja uz saikni ar agrāko legālo Latvijas valsts varu. Pēc LCP ierosmes 1944. gada martā Fēlikss Cielēns, piedaloties profesoram Andrejam Teikmanim, izstrādāja Latvijas Centrālās padomes memorandu.[3] Memorands bija domāts iesniegšanai Rietumvalstu valdībām, taču, lai nodrošinātu iespēju parakstu vākšanai okupācijas apstākļos, tas bija adresēts Latviešu leģiona ģenerālinspektoram ģenerālim Rūdolfam Bangerskim. Pēc parakstu savākšanas deklarācijas norakstus izsūtīja uz ārzemēm, bet ģenerālis Bangerskis to kā nepareizi adresētu atteicās pieņemt. Deklarāciju šifrētā veidā nosūtīja uz Zviedriju, nodeva vēstniekam Voldemāram Salnajam un ar pēdējā starpniecību rietumvalstīm.

Reakcija uz memorandu

labot šo sadaļu

1944. gada 26. maijā reihsministrs Alfrēds Rozenbergs memoranda sakarā uz Berlīni izsauca Oskaru Dankeru un Hinrihu Lozi, par ko saglabājies protokolisks pieraksts,[4] kurā minēts Rozenberga teiktais:

„Diemžēl mēs nupat piedzīvojām jaunus ļoti prominentu latviešu personu uzbrukumus. Tie vēlējās ģenerāli Bangerski mudināt kādu viņu sarakstītu memorandu nosūtīt fīreram, ko Bangerskis tomēr atsacījies darīt. Šinī memorandā viņi prasīja ne tik vien Latvijas bijušās brīvvalsts atjaunošanu, bet arī tiesības vest sarunas ar jebkuru valsti, kas atzina šo latviešu gribas deklarāciju. Tas varētu nozīmēt, ka zināmos apstākļos latviešu valsts, kas šodien varētu balstīties uz vācu [aizsardzību], varētu prasīt sev tiesības vest sarunas ar valstīm, kas karo ar Vāciju [!]. Tā ir pilnīga neiespējamība, un tā arī tā jānovērtē. [..] Es atkal pieskāros memorandam un paskaidroju ģenerālim Dankeram, ka citos reihskomisariātos līdzīgos gadījumos zināms skaits atbildīgo būtu nekavējoties nošauti! Šī raksta ierosinātājs [Čakste], cita starpā, esot jau apcietināts. Dankers lūdza, vai visu šo lietu, par kuru viņš neko nezinot, nevarētu atstāt mierā, vai to nevarētu vairāk uzņemt ar humoru. Galu galā Latvija taču darījusi visu, kas tai bijis pa spēkam. Es viņam labprāt apstiprināju, ka latviešu tauta šais gados čakli strādājusi, bet arī norādīju, ka zināmām aprindām ir sakari ar igauņu un latviešu emigrācijas organizācijām Zviedrijā un ASV. Ja to pierādītu, tad maigs spriedums gan nebūtu vietā. Dankers domāja, ja šādi sakari pastāvētu, tad lietas būtu nopietnākas. Bez tam es centos Dankeram paskaidrot, ka nav iespējams, ka valstis [zemes], kuras Vācija atbalsta, varētu vēlāk vecā bezrūpībā vest sarunas ar Angliju vai Ameriku, pretēji vācu politikai un Eiropas vienotībai. Visiem būtu svarīgāki, ja viņu kultūra, skolas un tiesību sistēma būtu nodrošināta. Dankera uzdevums būtu tagad saviem tautiešiem pateikt, ja Latvija cenšas mainīt vācu pārvaldes apstākļus, tas kaitētu pašai tautai.”[5]

Paslēptais memoranda oriģināls

labot šo sadaļu

Visu pēckara PSRS okupācijas laiku memoranda oriģināls bija paslēpts zem grīdas dēļiem namā Peldu ielā 19 Vecrīgā, kur kādu laiku mitinājās nacionālās pretošanās kustības dalībniece advokāte Valija Veščunas-Jansone (1902—1990), kuras vīrs inženieris Vilhelms Jansons bija viens no memoranda parakstītājiem. Iespējams, ka kara beigās viņa ar memoranda oriģinālu devās uz Kurzemi, lai pārvestu to uz Rietumu valstīm, taču atgriezās Rīgā.

Paslēpto memoranda oriģinālu nejauši atrada 2001. gadā, veicot remontdarbus. Tas tika nodots Latvijas Kara muzejam glabāšanā. 70 gadus pēc Memoranda parakstīšanas muzejs tam par godu 2014. gada martā rīkoja īpašu izstādi un sāka veidot Memoranda parakstītāju biogrāfisko vārdnīcu „Ar parakstu par Latviju. Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas", kuras atvēršana notika 2015. gada 25. februārī.[6][7]

Memoranda pamatteksts

labot šo sadaļu

"[..] Ienaidnieks no austrumiem atkal draudoši tuvojas Latvijas zemei. Tas ir tas pats ienaidnieks, kuŗa bruņotie spēki 1940. gada 17. jūnijā militari okupēja Latvijas Republiku, tā pati vara, kas drīzi pēc okupācijas izdeva it kā mūsu tautas vārdā Latvijas Saeimas vēlēšanu likumu, bet pēc tam pati šo pēc formas it kā demokrātisko vēlēšanu likumu neievēroja, rupji pārkāpa, pielaižot tikai vienu komunistu un viņu līdzskrējēju sarakstu un turklāt vēl viltojot balsošanas rezultātus. Iznākums, protams, nevarēja dot un nedeva tautas pārstāvjus, bet krievu okupācijas varas ieceltņus. Šie ieceltņi lēma un lūdza Padomju Savienību neatkarīgo Latvijas Republiku uzņemt tās sastāvā. Pēc tam paziņoja visai pasaulei, ka Latvijas Republika brīvprātīgi tai pievienojusies. Tas pats, tādā pašā veidā un tanī pašā laikā notika ar neatkarīgo Igaunijas un Lietuvas Republiku. Latvijas varmācīgā pievienošana Padomju Savienībai izdarīta rupji pārkāpjot Latvijas Republikas satversmi un laužot Latvijas — Padomju Savienības savstarpējos līgumus, Tautu Savienības paktu un veselu virkni starptautisku līgumu. Latvijas pievienošana Padomju Savienībai nav arī atzīta starptautisko tiesību nozīmē. No sacītā neapstrīdami izriet, ka pēc starptautiskām tiesību normām Latvijas Republika tiesiski turpina pastāvēt. Tāpēc Padomju Savienības valdības un preses oficialam viedoklim, kā arī dažu ārvalstu laikrakstu paustam uzskatam, it kā Latvija būtu Padomju Savienības sastāvdaļa un tāpēc tā tagad atkal būtu no jauna iekļaujama Padomju Savienībā, nav nekāda tiesiska pamata. Tāpat neapšaubāmi izriet, ka nepamatota ir arī pašreizējā vācu okupācijas varas nostāja, it kā Latvija būtu Padomju Savienības sastāvdaļa. Šīs nostājas praktiskā izpausme konstatējama visā vācu okupācijas varas politiskā un saimnieciskā rīcībā. Šāds viedoklis nav arī savienojams ar vācu okupācijas varas uzdevumā izdarīto Latvijas iedzīvotāju mobilizāciju Vācijas bruņotiem spēkiem. Tāda vācu okupācijas varas rīcība dziļi aizvaino mūsu tautu un rada tanī dibinātu neapmierinātību. Latvijas nācijas tiesiskai apziņai un nacionālai pašcieņai atbilstu tāda mobilizācija Latvijas armijai, kas būtu izsludināta Latvijas valsts likumīgo orgānu vārdā un Latvijas valsts aizsardzībai. Tikai tāda mobilizācija lietderīgi veidotu mūsu militāro spēku, ievērojami veicinātu un kāpinātu tā kaujas spējas. Pēc mūsu izpratnes otrā pasaules kaŗa tagadējā norisē ir tiešām pienācis brīdis, kad apdraudēta mūsu tautas dzīvība, pati tautas esamība — pienācis liktenīgais brīdis: būt vai nebūt. Pēc visiem dabas un cilvēcības likumiem neviens mums nevar apstrīdēt tiesības aizstāvēties, ja tiek apdraudēta mūsu nācija un tās esamība. Pamatojoties uz šīm atziņām, mēs deklarējam Latvijas tautas gribu un gatavību aizstāvēt visiem mums iespējamiem spēkiem un līdzekļiem Latvijas valsts robežas pret uzbrūkošo ienaidnieku.

Sacīto ievērojot, mēs, apakšā parakstījušies, Latvijas nācijas vārdā deklarējam sekojošo mūsu tautas vienoto gribu:

 1. Nekavējoties atjaunojama Latvijas Republikas faktiskā suverenitāte.
 2. Sastādama, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 1922. g. satversmi, Latvijas valdība uz koalicijas pamatiem, kas pulcētu ap sevi visu Latvijas tautu.
 3. Latvijas valdības tuvākiem galveniem uzdevumiem jābūt: valsts aparāta un Latvijas armijas atjaunošana, Latvijas valsts territorijas aizstāvēšana pret draudošo Padomju Savienības armiju iebrukumu un — cik tālu tas kaŗa apstākļos iespējams — diplomātisko sakaru nodibināšana ar ārvalstīm un pirmā kārtā ar tām, kas atzītu šo mūsu deklarēto nācijas gribu un atbalstītu priekšā stāvošo militāro uzdevumu — Latvijas valsts aizsargāšanu.

Pēc mūsu ieskata sekmējama arī ciešas savienības nodibināšana ar Igauniju un Lietuvu un šīs savienības pārveidošana Baltijas valstu konfederācijā, ja minētās valstis tam piekristu. [..]”

Memoranda parakstītāji

labot šo sadaļu
 1. Pauls Kalniņš, 1., 2., 3., 4. Saeimas priekšsēdētājs
 2. Kārlis Pauļuks, 1., 2., 3. Saeimas deputāts, 4. Saeimas I vicepriekšsēdētājs
 3. Jāzeps Rancāns, bīskaps, 1., 2., 3. Saeimas deputāts, 4. Saeimas II vicepriekšsēdētājs
 4. Pēteris Juraševskis, 2., 3., 4. Saeimas deputāts, bij. Ministru prezidents
 5. Fēlikss Cielēns, 1., 2., 3., 4. Saeimas deputāts, bij. ārlietu ministrs
 6. Dāvids Apinis, 4. Saeimas deputāts
 7. Voldemārs Zāmuēls, bij. Ministru prezidents
 8. Teodors Grīnbergs, LELB arhibīskaps
 9. Jānis Vārsbergs, prof., Satversmes sapulces loceklis
 10. Kārlis Skalbe, rakstnieks, Tautas padomes loceklis, Satversmes sapulces loceklis un 4. Saeimas deputāts
 11. Teodors Zvejnieks, Tiesu palātas priekšsēdētājs (v.i.)
 12. Pēteris Leitāns, Tiesu palātas tiesnesis
 13. Mārtiņš Peniķis, ģenerālis, bij. Latvijas armijas komandieris
 14. Pāvils Kvelde, prof., JLA rektors
 15. Eduards Kalniņš, ģenerālis, bij. kara ministrs
 16. Andrejs Teikmanis, prof., Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas prorektors
 17. Maksis Eglītis, prof., JLA Lauksaimniecības fak. dekāns
 18. Jānis Priede, ģenerālis, Vidzemes divīzijas komandiera palīgs
 19. Spricis Paegle, bij. tirdzniecības–rūpniecības ministrs, Sarkanā Krusta priekšnieks
 20. Rūdolfs Markuss, prof., JLA mežsaimniecības fakultātes dekāns
 21. Viktors Dāle, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
 22. Vilis Vītols, prof., Universitātes Rīgā prorektors
 23. Verners Tepfers, ģenerālis, bij. Kara virsprokurors, Pieminekļu valdes priekšsēdētājs
 24. Jānis Kalacis, senators, Tiesu palātas tiesnesis
 25. Roberts Ivanovs, bij. Valsts kontrolieris, 1. Saeimas deputāts
 26. Kārlis Straubergs, prof., bij. Izglītības ministrs
 27. Mintauts Čakste, senators
 28. Anna Bormane, dr. med.
 29. Jānis Breikšs, 2., 3. un 4. Saeimas deputāts, Saeimas sekretārs
 30. Ādolfs Robežnieks, Tiesu palātas prokurors
 31. Ādolfs Klīve, 1., 2., 3. Saeimas deputāts, bij. Latvijas Bankas priekšsēdētājs
 32. Augusts Pētersons, bij. Veselības dep. direktors
 33. Jānis Endzelīns, LU profesors
 34. Voldemārs Alksnis, Tiesu palātas dep. priekšsēdētājs
 35. Alfreds Valdemārs Tauriņš, JLA profesors
 36. Pēteris Stērste, Tiesu palātas loceklis, senators
 37. Pēteris Delle, JLA profesors
 38. Dāvids Bīskaps, Jelgavas slimnīcas direktors
 39. Jānis Teriņš, 4. Saeimas deputāts
 40. Rūdolfs Jānis Alksnis, senators
 41. Antons Kursišs–Kursīts, bij. Satiksmes ministrs
 42. Augusts Rumpēters, senators, Tiesu palātas loceklis
 43. Arnolds Pēteris Aizsilnieks, prof., „Turība” galvenais direktors
 44. Kārlis Vilis Lauskis, Bulduru Dārzkopības vidusskolas direktors
 45. Jānis Ziediņš, tiesnesis
 46. Ernests Blese, LU profesors
 47. Aleksandrs Gubens, bij. Latvijas Senāta priekšsēdis
 48. Georgs Apinis, tiesnesis
 49. Kārlis Bērziņš, prof., bij. Amatniecības kameras pr. vietn.
 50. Ludvigs Sēja, bij. Ārlietu ministrs
 51. Arturs Sakenfelds, uzņēmējs
 52. Videvūts Zeminskis, Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs
 53. Arvīds Klāvsons, žurnālists
 54. Eduards Grosbergs, arhitekts
 55. Konstantīns Čakste, LU prof., advokāts
 56. Eduards Jānis Krieviņš, pulkvedis, bij. Armijas virstiesas loc.
 57. Jānis Asars, LU profesors
 58. Broņislavs Rudiks, LU docents
 59. Jūlijs Ozoliņš, pulkvežleitnants, bij. kara tiesnesis
 60. Jānis Verners Vītiņš, bij. Tiesu departamenta direktors
 61. Eduards Šīrons, LU profesors
 62. Paulis Radziņš, Komercskolas un Tirdzniecības skolas direktors
 63. Jūlijs Vecozols, rakstnieks
 64. Nikolajs Dūze, ģenerālis
 65. Zinaīda Lazda, dzejniece
 66. Pēteris Sockis, notārs
 67. Oļģerts Bištēviņš, diriģents
 68. Sergejs Duks, diriģents
 69. Valija Priedīte, Meiteņu apvienības vadītāja
 70. Arvīds Prēdelis, ērģelnieks
 71. Alfons Kušķis, agronoms
 72. Pēteris Miezītis, Cēsu ģimnāzijas direktors
 73. Jāzeps Vītols, prof., Latvijas konservatorijas rektors
 74. Eduards Grantskalns, Latvijas Satversmes sapulces, 1., 2., 3. un 4. Saeimas deputāts
 75. Jēkabs Poruks, Rīgas operas direktors
 76. Mārtiņš Vācietis, ģenerālis
 77. Pauls Jurevičs, LU profesors
 78. Jūlijs Students, Latvijas konservatorijas docents
 79. Viļums Skubiņš, agronoms, bij. Zemes padomes loceklis
 80. Jānis Grīns, rakstnieks, Latvijas Nacionālā teātra direktors
 81. Kristīne Pāvuliņa, skolas direktore
 82. Jānis Alfrēds Kaktiņš, LU profesors
 83. Pēteris Mucenieks, LU profesors, Darba kameras Darba aizsardzības sekcijas priekšsēdētājs
 84. Olga Taube (Anna Dagda), filoloģe, dzejniece
 85. Vilis Skārds, LU profesors
 86. Heinrihs Zariņš, Preses biedrības sekretārs
 87. Jānis Francis, ģenerālis
 88. Alfrēds Stūre, uzņēmējs, bij. „Turība” direktors
 89. Kārlis Kundziņš, profesors, Teoloģijas fakultātes dekāns
 90. Paulis Kundziņš, profesors, Arhitektūras fakultātes dekāns
 91. Eižens Laube, LU profesors, arhitekts
 92. Jānis Rudzītis, rakstnieks
 93. Arturs Ozoliņš, Rīgas Latviešu skolotāju b-bas valdes loc.
 94. Vladislavs Puriņš, ārsts
 95. Pēteris Bērziņš, ierēdnis, Latvijas vēstures institūta loceklis
 96. Jānis Šulcs, LU profesors, Latvijas medicīnas biedrības priekšnieks
 97. Pāvils Dāvis, skolotājs, Latvijas pareizticīgo baznīcas sinodes loceklis
 98. Jānis Kadilis, izdevējs
 99. Anna Rūmane-Ķeniņa, rakstniece un žurnāliste
 100. Arturs Bērziņš, rakstnieks, bij. Latvijas Nacionālā teātra direktors
 101. Kārlis Birnbaums, uzņēmējs, Tirdzniecības-Rūpniecības kameras loceklis
 102. Elza Stērste, rakstniece
 103. Austra Kārkliņa, Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienības priekšniece
 104. Jūlijs Pētersons, rakstnieks
 105. Kārlis Ābele, LU prof., Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes dekāns
 106. Arturs Ozols, Jūrniecības departamenta direktors
 107. Jēkabs Alksnis, LU profesors, Latvijas ārstu savienības priekšnieks
 108. Valdis Neimanis, agronoms
 109. Marta Vīgante, dr. med., LU docente
 110. Ādolfs Erss, rakstnieks
 111. Jānis Kurelis, ģenerālis
 112. Jānis Lavenieks, ģenerālis
 113. Leons Āboliņš, LU prof., bij. LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes dekāns
 114. Jānis Princis, pulkvežleitnants, ārsts
 115. Jūlijs Roze, rakstnieks, Rīgas Dramatiskā teātra direktors
 116. Fricis Gulbis, LU prof., prorektors un dekāns
 117. Ernests Brože, uzņēmējs, Tirdzniecības-Rūpniecības kameras loceklis
 118. Elfrīda Rapa, Latviešu Sieviešu Nacionālās Līgas valdes locekle
 119. Jānis Zariņš, Rīgas Dramatiskā teātra direktors
 120. Jānis Kārkliņš, rakstnieks
 121. Pēteris Sniķeris, LU profesors
 122. Egons Dārziņš, LU profesors, Seruminstitūta direktors
 123. Roberts Purs, inženieris, Valsts kontroles loceklis
 124. Eduards Balodis, LU prof., Tautas Padomes loceklis
 125. Jānis Stiprais, privātdocents, Kurzemes Zemes padomes loceklis
 126. Pēteris Mantnieks, uzņēmējs, Kartogrāfijas institūta vadītājs
 127. Pēteris Starcs, JLA prof., Latvijas agrārsavienības priekšsēdētājs
 128. Arveds Alksnis, ķirurgs, LU docents
 129. Miķelis Goppers, izdevējs, apgāda "Zelta Ābele" īpašnieks
 130. Vinca Barkāns, 3. un 4. Saeimas deputāts
 131. Roberts Liepiņš, Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks, Finanšu ministrs
 132. Konrāds Pētersons, inženieris, Kūdras fabrikas direktors
 133. Gustavs Vanags, LU profesors
 134. Augusts Ķešāns, LU profesors un Ķīmijas fakultātes dekāns
 135. Vilhelms Jansons, inženieris
 136. Aleksandrs Neibergs, Sarkanā Krusta slimnīcas direktors
 137. Pēteris Ābele, privātdocents
 138. Eduards Zariņš, LU profesors
 139. Edvards Kalniņš, dr.med., profesors
 140. Kārlis Ozoliņš, Latvijas Valsts kontroles kolēģijas loceklis
 141. Roberts Kleins, inženieris
 142. Arveds Švābe, LU profesors
 143. Jānis Muncis, Dailes teātra režisors
 144. Jānis Kārkliņš, profesors, Tautas padomes loceklis
 145. Ziedonis Landavs, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors
 146. Milda Olupe, agronome, Latvijas Mājturības institūta direktore
 147. Heinrihs Leonards Skuja, LU profesors
 148. Jānis Pontags, uzņēmējs
 149. Eižens Leimanis, LU docents
 150. Staņislavs Vasiļevskis, LU docents
 151. Andrejs Zaķis, 4. Saeimas deputāts
 152. Kārlis Princis, LU docents
 153. Voldemārs Alksnis, agronoms
 154. Auseklis Veģis, LU docents
 155. Valdis Ģinters, Valsts Vēstures muzeja direktors
 156. Aleksandrs Kallass, Latvijas Valsts Kontroles kolēģijas loceklis
 157. Mārtiņš Celms, tautskolu inspektors
 158. Gustavs Lukstiņš, LU privātdocents
 159. Jānis Celms, Skolu departamenta direktors
 160. Artūrs Laiviņš, uzņēmējs
 161. Jānis Tirzītis, agronoms, Lauksaimniecības tautas augstskolas direktors
 162. Hermanis Kreicers, Rīgas latviešu skolotāju biedrības priekšnieks
 163. Ludvigs Ernests Bērziņš, LU profesors
 164. Arvīds Mālītis, izdevējs
 165. Arvīds Jaunarājs, miertiesnesis
 166. Jānis Krasts, miertiesnesis
 167. Hermanis Mielēns, Rīgas pilsētas padomnieks
 168. Paulis Selga, uzņēmējs
 169. Hugo Rumpītis, uzņēmējs
 170. Jānis Ciemiņš, ārsts
 171. Vilis Pāvulāns, skolas direktors
 172. Jānis Lībietis, ārsts, Ķemeru Sēravotu iestādes direktors, Satversmes sapulces loceklis
 173. Augustīns Pētersons, Latvijas Pareizticīgās baznīcas metropolīts
 174. Alfrēds Ieviņš, ķīmiķis, LU profesors
 175. Ernests Dišlers, LU profesors
 176. Pēteris Ozols, jurists, Rīgas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājs
 177. Jānis Goldmanis, Satversmes sapulces, Saeimas deputāts, zemkopības un kara ministrs
 178. Romāns Mežulis, ārsts
 179. Edmunds Šmits, luterāņu mācītājs
 180. Marija Ozols, ārste, Rīgas Bērnu slimnīcas direktore
 181. Juris Krauklis, advokāts
 182. Leontīne Georgīne, Rīgas Bakterioloģiskās laboratorijas vadītāja
 183. Jānis Jaunzems, ārsts, pulkvežleitnants
 184. Eduards Āboltiņš, lauksaimnieks
 185. Alfrēds Vītols, ārsts, Rīgas Veselības valdes direktora vietnieks
 186. Kārlis Barons, ārsts, LU profesors
 187. Jānis Laukevics, Valsts kontroles kolēģijas loceklis
 188. Kārlis Gulbis, 1. un 2. Saeimas deputāts, Valkas pilsētas galva

189. Ernests Morics, 2. Saeimas deputāts, Latvijas Strādnieku slimokasu savienības priekšsēdētājs

 1. «LCP Memoranda teksts un tulkojumi». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2014. gada 17. martā. Skatīts: 2014. gada 24. martā.
 2. «Latvijas Kara muzejā apskatāms Latvijas Centrālās padomes memorands» (latviski). Ir. 2014. gada 18. marts. Skatīts: 2015. gada 22. novembrī.
 3. «1944. gada 17. marta LSP memorands ar parakstiem». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2011. gada 9. aprīlī. Skatīts: 2014. gada 24. martā.
 4. Haralds Biezais. Latvija kāškrusta varā. Sveši kungi - pašu ļaudis. S. l. Gauja, 1992. 535 lpp. (par A. Rozenberga attieksmi pret LCP memorandu — 438.—446. lpp.)
 5. Totalitārie okupācijas režīmi pret Latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940—1945) Arhivēts 2014. gada 25. jūnijā, Wayback Machine vietnē. Jānis Stradiņš
 6. Mārtiņš Mitenbergs. «Biogrāfiskās vārdnīcas „Ar parakstu par Latviju. Latvijas Centrālās Padomes Memoranda parakstītāju biogrāfijas" atvēršana» (latviski). Muzeju biedrība. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 5. Marts. Skatīts: 2015. gada 22. novembrī.
 7. Viesturs Sprūde. «Ceļ gaismā ļaudis, kam 1944. gadā bija drosme parakstīties par Latvijas neatkarību» (latviski). Latvijas Avīze, 2015. gada 27. februāris. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2015. gada 1. Augustsss. Skatīts: 2015. gada 22. novembrī.