Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

Latvijas vēsture
Coat of Arms of Latvia
Senākās kultūras
Akmens laikmets, Senie balti, Bronzas laikmets, Dzelzs laikmets
Senlatvijas valstis un zemes
Kursa, Zemgale, Jersika, Koknese
Līvu zemes, Idumeja, Tālava, Atzele
Lotigola, Sēlija
Kristietības ienākšana
Senlatvijas tautu kristianizēšana
Livonijas krusta kari, Zobenbrāļu ordenis
Livonija
Rīgas arhibīskapija, Livonijas ordenis, Livonijas Konfederācija
Kurzemes bīskapija, Sēlijas bīskapija, Zemgales bīskapija
Jaunie laiki
Livonijas karš, Livonijas un Lietuvas reālūnija, Pārdaugavas Livonijas hercogiste
Kurzemes un Zemgales hercogiste, Kurzemes hercogistes kolonijas
Rīgas brīvpilsēta, Piltenes apgabals, Inflantijas vaivadija
Poļu-zviedru karš, Zviedru Livonija, Lielais Ziemeļu karš
Rīgas guberņa, Rīgas vietniecība, Polockas vietniecība
Kurzemes guberņa, Livonijas guberņa, Vitebskas guberņa
Jaunākie laiki
Brāļu draudze, Pirmā atmoda, Jaunlatviešu kustība
Jaunā strāva, 1905. gada revolūcija
Pirmais pasaules karš, Bēgļi, Latviešu strēlnieki, Oberosts, 1917. gada revolūcija
Latvijas valsts izveide un okupācija
Latviešu Pagaidu Nacionālā padome, Pirmais Latgales latviešu kongress, Apvienotā Baltijas hercogiste
Latvijas brīvības cīņas, Padomju Latvija
Satversmes sapulce, Parlamentārās republikas laiks, Ulmaņa diktatūra
Vācbaltiešu izceļošana, Savstarpējās palīdzības pakts ar PSRS, PSRS okupācija, Vācu okupācija, Latvijas ģenerālapgabals, Latvijas PSR
Mūsdienu Latvija
Dziesmotā revolūcija, Latvijas Tautas fronte, Neatkarības atjaunošanas deklarācija, Barikāžu laiks
Iestāšanās Eiropas Savienībā, 2008. gada finanšu krīze
Hronoloģija
Nozīmīgākie tiesību akti Latvijas vēsturē

Latvijas portāls

Sagatavošana

labot šo sadaļu

Deklarāciju sagatavoja Latvijas Tautas frontes frakcija (pie tās teksta gatavošanas darbojušies Romāns Apsītis, Valdis Birkavs, Vilnis Eglājs, Aivars Endziņš, Tālavs Jundzis, Andrejs Krastiņš, Egils Levits un Rolands Rikards[1]), pret bija Interfronti atbalstošie deputāti. Deklarācijas preambulā konstatēts, ka Tautas Saeima, kas tika ievēlēta prettiesiskās, antikonstitucionālās vēlēšanās, kuru rezultāti bija viltoti, nevarēja paust tautas gribu un tai arī nebija tiesību lemt par valsts politiskās iekārtas maiņu un atteikšanos no suverinitātes. Saskaņā ar Satversmi Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kurā suverēnā vara pieder tautai un to mainīt var vienīgi tautas nobalsošanā. Tā kā Satversmē noteiktā procedūra nebija ievērota, Latvija nekad de iure nebija iestājusies Padomju Savienībā. Pamatojoties uz to un Latvijas iedzīvotāju gribu, kas pausta ievēlot vairākumā deputātus, kas atbalstīja neatkarības atjaunošanu, Augstākajai Padomei bija tiesības lemt par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Izvilkums no deklarācijas teksta

labot šo sadaļu

Pēc preambulas sekoja lemjošā daļaː[2]

1. Atzīt starptautisko tiesību pamatprincipu prioritāti pār valsts tiesību normām. Uzskatīt par prettiesisku PSRS un Vācijas 1939. gada 23. augusta vienošanos un no tās izrietošo 1940. gada 17. jūnija Latvijas Republikas suverēnās valsts varas likvidēšanu PSRS militārās agresijas rezultātā.

2. Pasludināt par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža Latvijas Saeimas 1940. gada 21. jūlijā pieņemto deklarāciju «Par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā».

3. Atjaunot Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā.

Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir LATVIJAS REPUBLIKA, saīsināti — LATVIJA.

4. Līdz Satversmes jaunās redakcijas pieņemšanai apturēt Latvijas Republikas Satversmi, izņemot tos pantus, kuri nosaka Latvijas valsts konstitucionāli tiesisko pamatu un kuri saskaņā ar Satversmes 77. pantu ir grozāmi tikai ar tautas nobalsošanu, proti: 1. pants — Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika; 2. pants — Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai; 3. pants — Latvijas valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale; 6. pants — Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Satversmes 6. pants piemērojams, atjaunojoties tām neatkarīgās Latvijas Republikas valsts varas un pārvaldes struktūrām, kuras garantē brīvu vēlēšanu norisi.

5. Noteikt Latvijas Republikas valsts varas de fakto atjaunošanai pārejas periodu, kurš beidzas ar Latvijas Republikas Saeimas sasaukšanu. Pārejas periodā augstāko valsts varu Latvijā realizē Latvijas Republikas Augstākā Padome.[3]

6. Uzskatīt par iespējamu pārejas periodā piemērot Latvijas PSR Konstitūcijas normas un citus likumdošanas aktus, kas šī lēmuma pieņemšanas brīdī darbojas Latvijas teritorijā, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 1., 2., 3. un 6. pantu. Strīdus gadījumos jautājumus par likumdošanas aktu piemērošanu izšķir Latvijas Republikas Konstitucionālā tiesa. Pārejas periodā jaunus likumdošanas aktus pieņem vai esošos aktus groza tikai Latvijas Republikas Augstākā Padome.

7. Izveidot komisiju, lai izstrādātu Latvijas Republikas Satversmes jaunu redakciju, kas atbilst Latvijas pašreizējam politiskajam, ekonomiskajam un sociālajam stāvoklim.

8. Garantēt Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī politiskās brīvības, kuras atbilst vispāratzītām starptautiskām cilvēktiesību normām. Tas pilnā mērā attiecināms uz tiem PSRS pilsoņiem, kas izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tās pilsonību.

9. Latvijas Republikas attiecības ar PSRS veidot saskaņā ar joprojām spēkā esošo 1920. gada 11. augusta miera līgumu starp Latviju un Krieviju, kurā uz mūžīgiem laikiem ir atzīta Latvijas valsts neatkarība. Sarunām ar PSRS izveidot Valdības komisiju.

Deklarācija stājas spēkā kopš pieņemšanas brīža.

Jau no 2. maija pie Augstākās Padomes ēkas (tagad Saeimas ēka) pulcējās liels neatkarības atbalstītāju pulks, kas aicināja pasludināt Latvijas neatkarību. Pēc pozitīvā balsojuma 4. maijā deputāti tika ar gavilēm un lielu sajūsmu sagaidīti Jēkaba ielā.

Deklarāciju pieņēma LPSR Augstākā Padome, kurā 1990. gada vēlēšanās bija ievēlēts 201 deputāts. Lai likumdevēji pieņemtu deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, bija nepieciešams 2/3 no deputātu skaita atbalsts jeb 134 balsis. Ar 138 balsīm „par”, 0 „pret” (deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās) un 1 „atturas” Augstākā Padome to pieņēma.[4]

 1. Andrejs Panteļējevs
 2. Ruta Marjaša
 3. Vilnis Eglājs
 4. Aleksandrs Kiršteins
 5. Ģirts Krūmiņš
 6. Indulis Ozols
 7. Oļegs Batarevskis
 8. Ints Cālītis
 9. Ivars Krastiņš
 10. Jānis Gulbis
 11. Rolands Rikards
 12. Dzintars Ābiķis
 13. Ojārs Kehris
 14. Rolands Repša
 15. Romāns Apsītis
 16. Jānis Krūmiņš
 17. Ojārs Blumbergs
 18. Ilma Briņķe
 19. Broņislavs Salītis
 20. Juris Karlsons
 21. Andris Teikmanis
 22. Mārcis Cīrulis
 23. Arturs Punovskis
 24. Ivars Ēlerts
 25. Einārs Cilinskis
 26. Jānis Freimanis
 27. Mihails Stepičevs
 28. Aivars Endziņš
 29. Māris Budovskis
 30. Atis Kramiņš
 31. Gunārs Preinbergs
 32. Andris Tomašūns
 33. Igors Movels
 34. Imants Geidāns
 35. Indulis Bērziņš
 36. Leonīds Alksnis
 37. Velta Čebotarenoka
 38. Vladlens Dozorcevs
 39. Ivars Silārs
 40. Vladimirs Einiņš
 41. Arnolds Bērzs
 42. Jānis Lagzdiņš
 43. Linards Muciņš
 44. Teodors Eniņš
 45. Aivars Lembergs
 46. Alfrēds Mačtams
 47. Ģirts Kristovskis
 48. Viktors Kalnbērzs
 49. Andris Apinītis
 50. Ivars Caune
 51. Andris Līgotnis
 52. Kazimirs Šļakota
 53. Juris Cibulis
 54. Georgs Andrejevs
 55. Dainis Vanags
 56. Valdis Birkavs
 57. Emerita Buķele
 58. Edvīns Kide
 59. Jānis Endele
 60. Druvis Skulte
 61. Jānis Kinna
 62. Stefans Rāzna
 63. Ludvigs Teteris
 64. Raits Černajs
 65. Jevģenijs Zaščerinskis
 66. Pēteris Laķis
 67. Pēteris Gabrānovs
 68. Sarmis Mednis
 69. Andris Felss
 70. Ita Kozakeviča
 71. Ludis Skosta
 72. Vilnis Bresis
 73. Mavriks Vulfsons
 74. Andris Plotnieks
 75. Mārtiņš Arnītis
 76. Pēteris Koroševskis
 77. Aleksandrs Lange
 78. Ivars Godmanis
 79. Brigita Zeltkalne
 80. Valdis Biķis
 81. Egils Einārs Jurševics
 82. Juris Aizezers
 83. Imants Kalniņš
 84. Jānis Lucāns
 85. Jānis Škapars
 86. Indulis Emsis
 87. Aleksejs Grigorjevs
 88. Marija Kārkla
 89. Eduards Berklavs
 90. Jānis Gavars
 91. Valdis Šteins
 92. Pēteris Krūgaļaužs
 93. Visvaldis Mucenieks
 94. Kārlis Liepiņš
 95. Skaidrīte Albertiņa
 96. Tālavs Jundzis
 97. Guntis Grūbe
 98. Valentīna Zeile
 99. Normunds Beļskis
 100. Andris Puzo
 101. Kazimirs Špoģis
 102. Antons Seiksts
 103. Gunārs Klindžāns
 104. Ārijs Ūdris
 105. Artūrs Kodoliņš
 106. Jānis Biezais
 107. Andris Grūtups
 108. Anatolijs Gorbunovs
 109. Antons Buls
 110. Jānis Vaivads
 111. Juris Dobelis
 112. Juris Bojārs
 113. Alberts Bels
 114. Imants Daudišs
 115. Mārtiņš Bērziņš
 116. Arvīds Ulme
 117. Imants Ziedonis
 118. Odisejs Kostanda
 119. Raimonds Krūmiņš
 120. Anna Seile
 121. Ivans Cupruns
 122. Einars Repše
 123. Pēteris Simsons
 124. Juris Celmiņš
 125. Vilis Seleckis
 126. Pēteris Lazda
 127. Agris Jaunkļaviņš
 128. Alfrēds Čepānis
 129. Dainis Īvāns
 130. Andrejs Krastiņš
 131. Andris Bērziņš
 132. Jānis Dinevičs
 133. Ivars Briedis
 134. Ziedonis Ziediņš
 135. Edmunds Krastiņš
 136. Jānis Blaževičs
 137. Ilmārs Geige
 138. Voldemārs Strīķis
 1. Aleksejs Zotovs

Atteicās piedalīties

labot šo sadaļu

Tika pasludināts pārejas posms no Latvijas Republikas Augstākās Padomes līdz Saeimas sasaukšanai.

Svētku diena

labot šo sadaļu

4. maijs ir valsts svētku diena — Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu šobrīd atrodas LR Saeimas arhīvā, LR AP fondā, 10. apr., 2932. l., 42. lp.

 1. Rolands Rikards Arhivēts 2016. gada 5. martā, Wayback Machine vietnē. LIIS izstrādne
 2. [1] LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES DEKLARĀCIJA "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" no likumi.lv
 3. Šo pantu anulēja 1991. gada 21. augusta likums "Par Latvijas Republikas valstisko statusu"
 4. Latvijas Republikas Augstākās Padomes pirmās sesijas 4. sēde 1990. gada 4. maijā
 • Tālavs Jundzis „4. maijs”. — Fonds Latvijas Vēsture, Rīga 2000. ISBN 9984643190 (Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par neatkarības deklarāciju)
 • Daina Bleiere „Latvija. Notikumu hronika 1985. — 1996. gadā”. — N.I.M.S., Rīga 1996. ISBN 9984914127
 • Ringolds Balodis, Annija Kārkliņa „Divdesmit gadi kopš Latvijas Neatkarības deklarācijas — valststiesību attīstības tendences un risinājumi”. — Jurista Vārds Nr.17/18, 27.04.2010.
 • Valdis Blūzma, Ojārs Celle, Tālavs Jundzis, D. A. Lēbers, Egils Levits, Ļubova Zīle „Latvijas valsts atjaunošana (1986.g. — 1993.g.)”. — Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, Rīga, 1998. ISBN 998464300X

Ārējās saites

labot šo sadaļu