Dalībnieks:Juristiltins/Osmanli tarihi

Osmanlı Devleti kronolojisi:

1299-1399Labot

1400-1499Labot

 
Murats II
 
Mehmeds Iekarotājs
 
Bajezids II

1500-1599Labot

 
Selims I
 
Sulejmans I
 
Selims II

1600-1699Labot

 
Murads IV
 
Mehmeds IV
 
Sulejmans II

1700-1799Labot

 
III. Mustafa
 
III. Selim

1800-1899 yılları arasıLabot

ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı

 • 1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1850 İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 Muallim Naci'nin doğumu
 • 12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
 • 1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1851 Londra Sergisi
 • 1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
 • 18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması
 • 1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
 • 1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
 • 1853 İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
 • 1854 İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
 • 1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
 • 1854 İhtisab teşkilatının lağvı
 • 12 Mart 1854 Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
 • 1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]
 • 1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
 • 1855 Paris Sergisi
 • 16 Ağustos 1855 İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
 • 9 Eylül 1855 Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
 • 14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
 • 1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
 • 1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
 • 1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
 • 1856 Islahat Fermanı
 • 1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
 • 1856-1866 İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
 • 15 Şubat 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
 • 18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
 • 30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
 • 30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
 • 30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
 • 22 Mayıs 1856 İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
 • 1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
 • 1857 Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı
 • 17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
 • 6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
 • 1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
 • 8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
 • 1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
 • 1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
 • 12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
 • 1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
 • 1860 İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
 • 1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
 • 1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
 • 22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
 • 1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
 • 1861 Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
 • 1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
 • 1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
 • 9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
 • 9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
 • 29 Nisan 1861 Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
 • 1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
 • 1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
 • 1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
 • 1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
 • 20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
 • 8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
 • 1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
 • 1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
 • 1863 İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
 • 1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
 • 1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
 • 1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
 • 13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
 • 18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
 • 1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
 • 1864 İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
 • 1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
 • 1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
 • 1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
 • 1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
 • 8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
 • 1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması
 • 1865 İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
 • 1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
 • Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
 • 1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
 • 1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
 • 1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
 • 1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
 • 1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
 • 1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • 1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
 • 1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
 • 1867 Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
 • 1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
 • 1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
 • 1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
 • 1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
 • 1867-1876 İzmir Rıhtımı'nın inşası
 • 22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
 • 8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
 • 21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
 • 1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
 • 1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
 • 1868 İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
 • 1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
 • 1868 Yunan postasının kapatılması
 • 1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
 • 1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
 • 1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
 • 1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
 • 8 Nisan 1869 İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
 • 21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
 • 1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
 • 2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
 • 26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
 • 13 Ekim 1869 İmparatoriçe Eugénié'nin İstanbul'a gelişi
 • 1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
 • 1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
 • 1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
 • 1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
 • Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
 • 1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
 • 1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
 • 1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
 • 1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
 • 1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
 • 1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
 • 20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
 • 26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
 • 2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
 • Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
 • 1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
 • 1871 Saint-Esprit okulunun kurulması
 • 1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
 • 1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
 • 22 Ocak 1871 İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
 • 13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
 • 1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
 • 1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
 • 1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
 • 1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
 • Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
 • 1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
 • 1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
 • 1874 Kara gümrüklerinin lağvı
 • 1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
 • 1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
 • 1875 Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
 • 1875 Bosna-Hersek isyanları
 • 1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
 • 1876 Bulgar isyanları
 • 1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
 • 1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
 • 1876 Meşrutiyet'in ilanı
 • 1876 İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
 • 1876 İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
 • 1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
 • 1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
 • 23 Mart 1876 Ziya Gökalp'in doğumu
 • 23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
 • 1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
 • 1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
 • 1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
 • 19 Mart 1877 İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
 • 25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
 • 5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
 • 13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
 • 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
 • 1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
 • 1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
 • 1878 Ermeni meselesinin zuhuru
 • 1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
 • 1878 Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
 • 1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
 • 1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
 • 13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması
 • Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
 • 1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
 • 1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
 • 1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
 • 1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
 • 1880 Vergi reformu
 • 1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
 • 1880 İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
 • 1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
 • 13 Mart 1880 İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
 • 17 Mayıs 1880 Ziya Paşa'nın ölümü
 • Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
 • 20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması
 • 1881 Mustafa Kemal'in Doğumu
 • 1881 Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
 • 1881 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
 • 1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
 • 1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
 • 1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
 • 2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
 • 1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
 • 20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
 • 1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
 • 2 Aralık 1884 Yahya Kemal'in doğumu
 • 1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
 • 1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
 • 18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
 • 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
 • 1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
 • 1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
 • 1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
 • 1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
 • 1887 Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
 • 5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı
 • 1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
 • 1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
 • 2 Aralık 1888 Namık Kemal'in ölümü
 • 1889 İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
 • 1889 İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
 • 27 Mart 1889 Yakup Kadri'nin doğumu
 • 1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
 • 1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
 • 1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
 • 1891 Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
 • 1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
 • 3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
 • 1892 Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
 • 1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
 • 1893-1896 İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
 • 1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
 • 1894 Sasun'da Ermeni olayları
 • 1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
 • 1895 İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
 • 1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
 • 1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
 • 1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
 • 14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
 • 1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
 • 1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
 • 1896 Girit isyanının alevlenmesi
 • 1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
 • 1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
 • 17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
 • 1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
 • 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
 • 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması

1900-1924Labot

 
Abdulhamids II
 
Mehmeds V Rešads

*