Baltijas pārkrievošana

(Pāradresēts no Baltijas rusifikācija)

Baltijas pārkrievošana jeb rusifikācija (krievu: Русификация Прибалтики, igauņu: Baltimaade venestamise, lietuviešu: Baltijos rusifikacija) bija 19. gadsimta otrajā pusē Krievijas Impērijā esošo Baltijas provinču iedzīvotāju pārkrievošanas politika, ar likuma spēku valsts pārvaldē, tiesās un izglītības iestādes liekot lietot krievu valodu, tā aizvietojot šeit iepriekš dominējošo vācu valodu. 1893. gadā Dinaburga tika pārdēvēta par Dvinsku (Двинск), bet Tartu par Jurjevu (Юрьев).

19. gadsimta—20. gadsimta sākuma skolēnu soda dēlis ar uzrakstu Я сегодня говорилъ по латышски ('Es šodien runāju latviski')

Baltijas guberņu izveide labot šo sadaļu

Lielā Ziemeļu kara un Polijas—Lietuvas kopvalsts dalīšanas dēļ Krievijas Impērijas anektētajām Baltijas provincēm, ko 1801. gadā apvienoja vienā Baltijas ģenerālgubernatūrā, bija īpašs statuss: klaji nekrieviska vide (vecticībnieku 19. gadsimta pirmajā pusē bija aptuveni 25 000, viņu politiskā vieta bija niecīga, viņi impērijai nebija lojāli un kategoriski norobežojās no tautiešiem, bet pārējo krievu iedzīvotāju, tirgotāju, ierēdņu bija aptuveni 10 000), autonoma likumdošana un dubultpārvalde: provinces paralēli pārvaldīja spēcīga nekrieviska vietējā pašpārvalde (landtāgs) un centrālās varas iestādes. Krievijas imperatora Nikolaja I valdīšanas laikā (1825—1855) izglītības ministrs grāfs Sergejs Uvarovs (Уваров) izstrādāja projektu Baltijas guberņu skolu un Tērbatas Universitātes pakāpeniskai rusificēšanai (tā laika dokumentos lietots termins).

Latgales un Lietuvas pārkrievošana labot šo sadaļu

   
Lūgšanu grāmatas Auksa altorius ('Zelta altāris') divi izdevumi lietuviski, no kuriem viens (kreisajā pusē) 1864. gadā iespiests latīņu alfabētā, bet otrs 1866. gadā (labajā pusē) — jau kirilicā

Latgale pēc iekļaušanas Krievijas Impērijā tika pārdēvēta par Pleskavas guberņas Dvinas (t.i. Daugavas) provinci, bet 1796. gadā to iekļāva Baltkrievijas guberņā. Savukārt mūsdienu Lietuvas un ziemeļrietumu Baltkrievijas teritorijā 1797. gadā izveidoja Lietuvas guberņu, ko 1801. gadā sadalīja, nodibinot Viļņas guberņu un Grodņas guberņu.

Līdz 1831. gadam bijušās Polijas—Lietuvas kopvalsts zemes pārvaldīja, pamatojoties uz Lietuvas statūtiem, bet pēc poļu sacelšanās tur ieviesa pārējo Krievijas guberņu jurisdikciju. 1832. gadā izdeva pavēli slēgt visus katoļu klosterus, un mūkus izraidīt. Latgalē slēdza Viļānu un Aglonas draudzes skolu un Krāslavas garīgo semināru.[1] Lietuviešu apdzīvoto teritoriju 1843. gadā sadalīja divās daļās, izveidojot Kauņas guberņu un Viļņas guberņu. Mācībām Latgales un Lietuvas skolās bija jānotiek krievu valodā.

Jau 1865. gadā Latgales latviešiem aizliedza iespiest grāmatas ar latīņu burtiem. No 1871. līdz 1904. gadam Latgalē bija aizliegts ne tikai iespiest, bet arī izplatīt grāmatas latviešu valodā. Līdzīgi pārveidoja arī lietuviešu valodas rakstību un ierobežoja tās lietojumu.

Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas guberņu pārkrievošana labot šo sadaļu

 
Tērbatas Veterinārais institūts Baltijas pārkrievošanas laikā pārdēvēts par Jurjevas Veterināro institūtu
 
1905. gada četrvalodīgā „Adrešu grāmata priekš Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas" krievu, vācu, latviešu un igauņu valodā[2]

1875. gada 25. aprīļa nolikums par luterāņu tautskolām Kurzemes un Igaunijas guberņās paredzēja, ka krievu valodas mācīšana pagastu un draudžu skolās būs obligāta, un tā jāievieš 5 gados (Vidzemē krievu valodu 1882. gadā jau mācīja 790 no 1085 luterāņu draudžu un pagastu skolām). Līdztekus sāka veidot skolas, kur mācību valoda bija tikai un vienīgi krievu (1882. gadā Vidzemes latviešu daļā un Kurzemē bija 13 tādas skolas, kā arī 8 elementārskolas un ģimnāzijas).[3] Kā pirmās 1868. gadā tika atvērtas Rīgas Aleksandra zēnu ģimnāzija un Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija.

Pārkrievošanas pastiprināšanās (1885—1905) labot šo sadaļu

Līdz ar ķeizara Aleksandra III kāpšanu tronī 1881. gadā Krievijas Impērijas iekšpolitikā izvērsās citu impērijas tautu pārkrievošana, lai, balstoties uz „fundamentāliem valsts vienotības principiem", tās integrētu impērijā.[4] Pārkrievošana aptvēra visus Baltijas provinču iedzīvotājus: gan latviešus un igauņus, gan vācbaltiešus. Valsts sekretārs A. Polovcovs dienasgrāmatā rakstīja: „Vajā visu, kas neatbilst lielkrievu tēlam; vāciešus, poļus, somus, ebrejus, musulmaņus — visus uztver kā Krievijai naidīgus.” Galvenais pārkrievošanas ideologs bija Svētās sinodes virsprokurors Konstantīns Pobedonoscevs.

1888. gadā ieviesa Krievijas valsts policijas struktūru (virsniekus importējot no Krievijas), bet 1889. gadā sākās impērijas tieslietu sistēmas ieviešana, un līdztekus policijas un tiesu darbā kā vienīgo ieviesa krievu valodu. No 1885. līdz 1890. gadam krievu valodu visās Baltijas guberņu skolās un augstskolās ieviesa kā obligātu. Noteica, ka arī tautskolās visi mācību priekšmeti, izņemot reliģiju un baznīcu dziedāšanu, obligāti ir jāmāca krieviski. 1889. gadā arī Vidzemes bruņniecības uzturētajām Bērzaines ģimnāzijai un Vīlandes ģimnāzijai lika pāriet no vācu uz krievu mācību valodu, ko tās noraidīja, tādēļ 1892. gadā šīs ģimnāzijas slēdza.

Par Tērbatas mācību apgabala kuratoru 1890. gadā iecēla Nikolaju Lavrovski, un līdz ar jauno kuratoru Baltijā pastiprinājās pārkrievošanas tendences, mācības krievu valodā notika visos priekšmetos no pirmā mācību gada, un skolotāji, kas nespēja mācīt priekšmetus krieviski, bija jāatlaiž no darba. Par runāšanu latviski bērnus sodīja ar pazemojumu — kaklā viņiem kāra īpašu kauna zīmi, kauna dēli, soda dēli, kauna medāli, soda medāli, „plukstu”, „rotu”, „elsiņu”, kas bija jānēsā tik ilgi, kamēr sodītais nebija uzrādījis citu, kas skolā runājis latviešu valodā.[5]

Impērijas valdība ar tiesību aktiem (atvieglojumi zemes valsts zemes iegādē u.c.) veicināja krievu migrāciju uz Baltijas guberņām. Latvijā lielu zemes īpašnieku vidū krievu faktiski nebija, Vidzemē un Kurzemē ļoti maz bija arī krievu zemnieku, toties lielākās pilsētās strauji auga krievu strādnieku, tāpat ierēdņu, mācībspēku, tiesu darbinieku, u.tml. skaits. Iebrauca daudz militārpersonu un viņu ģimenes locekļu, jo mūsdienu Latvijas teritorijā izvietoja daudz karaspēka daļu, bet Liepājā izveidotajā kara ostā bāzējās daļa Baltijas jūras kara flotes.

Jau 1897. gadā Rīgā krievu bija 16,1 %, bet pēc sešpadsmit gadiem viņu īpatsvars bija audzis līdz 19,3% no pilsētas iedzīvotāju kopskaita.[6]

Cara valdība plānoja Kurzemē nometināt vairākus simtus tūkstošus ieceļotāju. Visiem līdzekļiem, tostarp ar zemes iedalīšanu, tika veicināta latviešu un igauņu zemnieku izceļošana uz Krieviju. Plašos kolonizēšanas pasākumus pārtrauca Pirmais pasaules karš un Latvijas valsts pasludināšana.[7]

Piezīmes un atsauces labot šo sadaļu

 1. Arveds Švābe. Latvijas vēsture 1800—1914. Avots. Rīga. 1991. 163.—164. lpp.
 2. «Adresu grāmata preeksch Kurzemes, Widzemes un Igaunijas.». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 28. maijā. Skatīts: 2017. gada 18. februārī.
 3. Latvija 19. gadsimtā. // Pārkrievošanas administratīvie paņēmieni. 1855.—1881. gads. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2000. 521.—522. lpp.
 4. Валуев П.А., Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. — Москва, Академия наук, 1961. — Том 2. — С. 430.
 5. Māra Eihe. Soda zīmes. Māksla Plus, 6/2009[novecojusi saite]
 6. Rīga kā Latvijas galvaspilsēta., — Rīga, 1932., 178. lpp.
 7. Latvijas vēstures enciklopēdija. Letonika.lv

Literatūra labot šo sadaļu

 • Andreas Renner. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855-1875. Köln, Weimar, Wien, 2000. // Ab Imperium. 2002. № 3
 • Thaden Edward C. Katkov and his Time//Conservative Nationalism in the Nineteenth-Century Russia. Seattle, 1964
 • Russification in the Baltic Provinces and Finland 1855-1914. Princeton, 1981
 • Кruus Н. Grundrib der Geschichte des estnischen Volkes. Tartu, 1932
 • Martis E. The Role of Tartu University in the National Moovement.// National movements in the Baltic countries during the 19th century. Uppsala, 1985
 • Исаков С. Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов. - Тарту, 1961
 • Римский С.В., Конфесиональная политика России в Западном крае и Прибалтике XIX столетия. // Вопросы истории. Nr 3, 1998
 • Остзейский вопрос в русской общественной жизни второй половины XIX века. // Платоновские чтения: Сборник научных трудов / Под ред. Кабытова П. С. Самара, 2002
 • Остзейский вопрос в начале царствования Екатерины II // Проблемы национальной идентификации, культурные и политический связи России со странами Балтийского региона в XVIII-XX веках. Самара, 2001
 • "Невозможно из немца сделать русского…" (Политика российского правительства в Прибалтике в начале XX века.) // Русское прошлое. 2001. № 9

Ārējās saites labot šo sadaļu