1638. gads Latvijā

gada notikumi Latvijā

Šajā lapā ir apkopoti 1638. gada notikumi Latvijā, kuras Kurzemes, Zemgales un Sēlijas vēsturiskās zemes atradās Kurzemes un Zemgales hercogistes sastāvā. Kurzemes ziemeļdaļā atradās Piltenes apgabals, kurš nebija pakļauts Kurzemes hercogistei. Vidzemes vēsturiskā zeme bija Zviedru Vidzemes sastāvā, bet Latgales vēsturiskā zeme Poļu Vidzemes sastāvā.

Pasaulē: 1635 1636 1637 - 1638 - 1639 1640 1641
Latvijā: 1635 1636 1637 - 1638 - 1639 1640 1641
Laikapstākļi: 1635 1636 1637 - 1638 - 1639 1640 1641
Sportā: 1635 1636 1637 - 1638 - 1639 1640 1641
Kino: 1635 1636 1637 - 1638 - 1639 1640 1641
Rīga 1638. gadā (M. Merians).

Valdnieki labot šo sadaļu

Notikumi labot šo sadaļu

Nezināms laiks vai visa gada laikā labot šo sadaļu

  • Zviedru valdība Aksela Oksenšernas vadībā Vidzemē veica arklu revīziju. Ar revīzijas palīdzību valdība centās noskaidrot muižu un zemnieku maksātspēju, kā arī valsts ienākumus. Par kadastrālo mērvienību tika lietots saimniecību iedalījums arklos (revīzijas arklos vai paturētos arklos, - no kuriem ievāca nodevas, kā arī postažas arklos, kuri revīzijas brīdī bija neapdzīvoti). Tika likvidēta dažādība arklu noteikšanā un veikta pāreja uz vienotu arklu noteikšanas kārtību, par pamatu ņemot vācu arklu (viens arkls bija zemnieku saimniecība, kuras lielums lika gadā maksāt nodevas un pildīt klaušas 60 dālderu apmērā). Revīzija noteica arī mobilizējamo karavīru skaitu - no katriem 5 arkliem karadienestā tika iesaukts viens zemnieks. Pirmo reizi tika veikta mērīšana pēc vienotas metodikas un ar tolaik lietotajiem tehniskajiem līdzekļiem tika izveidots topogrāfiskais materiāls par Vidzemi, par muižu robežām, kā arī esošajiem zemes lietošanas veidiem.
  • Heinrihs Rozens aiz Rīgas nocietinājumu mūriem pie Kārļa slūžām (tagad Centrāltirgus rajons) uzcēla atsevišķu ebreju namu, kurā atļāva apmesties iebraukušajiem ebreju tirgotājiem. Līdz ar to sāka veidoties ebreju apmetne, kas pazīstama ar nosaukumu "Judenherberge". Katru dienu, beidzoties tirgošanās laikam, ebrejiem bija jāatstāj pilsētas teritorija, kur viņi drīkstēja atkal atgriezties tikai pēc tirgus atvēršanas.

Aprīlis labot šo sadaļu

  • 19. aprīlis — Kurzemes hercogs Frīdrihs nodeva Jēkabam Ketleram tiešā pārvaldē Kuldīgas, Saldus un Ventspils apgabalus. Frīdrihs paturēja sev tikai dažas tiesības un kontroli vissvarīgākajos gadījumos.

Maijs labot šo sadaļu

  • 20. maijs — Karalis Vladislavs izsniedza diplomu Matiasam Būrenam uzņemšanai Kurzemes bruņniecībā. Tas attiecās ne tikai uz M. Būrenu, bet uz visu viņa dzimtu (diploms šobrīd atrodas Maskavā, Krievijas valsts Centrālajā seno aktu arhīvā, un tajā ir arī heraldiskais ģerboņa apraksts). Bet Kurzemes bruņniecība nevēlējās uzņemt savās rindās nesen titulu saņēmušos (tikai 1730. gadā, Ernstam Johanam Bīronam saņemot grāfa titulu, dzimta tika uzņemta Kurzemes bruņniecībā).

Jūlijs labot šo sadaļu

  • 26. jūlijs — Tā, kā Polijas karalis negribēja atzīt Jēkaba valdīšanu, Frīdrihs it kā saslima un formāli atteicās no valdīšanas par labu Jēkabam.
  • Hercogs Jēkabs pārņēma Kuldīgu savā valdīšanā. Kuldīgā jaunais hercogs Jēkabs izstrādāja savus kuģniecības un saimniecības plānus.

Augusts labot šo sadaļu

  • 2. augusts — Sastādītajā apkārtrakstā hercogs Jēkabs pavēlēja ar ārzemju meistaru līdzdalību sākt dzelzs ieguves, kuģubūves un darvas tecināšanas uzņēmumu izveidi. Darbus nekavējoties uzsāka hercoga Jēkaba rezidencē Kuldīgā un tai padotajās tehnoloģiski piemērotās vietās.
  • 7. augustsKonsistorijas protokolā Nr. 81 fiksēts, ka Rātes birģermeistara kungs teica: "Pateicība mīļajam Dievam, kas žēlīgi novērsis un aizslēdzis visiem uzbrukumiem un ienaidnieku nodomiem mūsu vārtus un ar bagātīgu svētību pavairojis mūsu barību un labklājību, brīnišķīgi apbūvējis un paplašinājis mūsu pilsētu, beidzot arī mūsu robežām sagatavojis mieru un klusumu, lai mēs varētu celt baznīcu. Mums vajag Dievu teikt un slavēt, jo Tas Kungs ar mums ir ko lielu padarījis, lai mēs būtu priecīgi. Tāpēc, godājamā Rāte, visuvarenajam Dievam par godu un kā parādnieku pateicība par viņa spēcīgo aizsardzību, tēvišķīgo glābšanu ar bagātīgu svētību un atvēlētu mieru, kā arī priekšpilsētas iedzīvotāju kristietības nostiprināšanai un augošās jaunatnes pamācīšanai tapa baznīcas būve, kas drīz beigsies un pēc kuras izskata jau spriežams, kā vārdā to saukt; ierosinu izbeigt debates." Rātskungi piekrita un nolēma, ka baznīca jāsauc Jēzus vārdā – Jēzus baznīca. Pirms tam daži pilsētas Rātes locekļi jaunuzcelto baznīcu gribēja nosaukt Zviedrijas karalienes Kristīnes vārdā.
  • 12. augusts — Superintendents Hermanis Samsons iesvētīja jauno Jēzus baznīcu.

Kultūra labot šo sadaļu

  • Ar nosaukumu "Lettus" [Latvietis] tika publicēta pirmā Georga Manceļa sastādītā vācu – latviešu vārdnīca. Tā ir pirmā latviešu valodas vārdnīca vispār. Pirmajā daļā doti tulkojumi apmēram 6000 vārdiem. Šai vārdnīcai ir arī pielikums: "Latviešu frazeoloģija", kam savukārt divi pielikumi – "Desmit sarunas" un Salamana sakāmo vārdu tulkojums latviešu valodā. "Desmit sarunas", kā norāda Aleksejs Apīnis, ir pirmais latviešu "mākslinieciskās prozas iedīglis". Vārdnīcu izplatīja visā Livonijas latviešu daļā, kas aizsāka strauju kurzemnieku, zemgaliešu un vidzemnieku dialektu atšķirību samazināšanos. Vārdnīca iespiesta G. Šrēdera tipogrāfijā.

Zinātne labot šo sadaļu

Dzimuši labot šo sadaļu

Miruši labot šo sadaļu

Attēlu galerija labot šo sadaļu