Fizikā Maksvela vienādojumi ir četru diferenciālvienādojumu sistēma, kas apraksta elektromagnētisko lauku vakuumā. Tie raksturo elektriskā un magnētiskā lauka savstarpējo mijiedarbību, kā arī to saistību ar elektrisko lādiņu un strāvas blīvumu. Šos vienādojumus 1861. gadā atklāja skotu fiziķis un matemātiķis Džeimss Maksvels.

Integrālie Maksvela vienādojumi

labot šo sadaļu

Integrālie Maksvela vienādojumi ir elektromagnētiskā lauka teorijas postulāti.

 1.   un  
 2.  
 3.   un  
 4.  

Šiem integrālajiem vienādojumiem mēdz pievienot vēl arī elektriskā lādiņa nezūdamības likumu

 1.  

Vienādojumu sistēmas pāri

labot šo sadaļu

Vienādojumu sistēma sastāv no diviem vienādojumu pāriem.

 • Pirmais vienādojumu pāris (1. un 2.) ir homogēni vienādojumi vektoriem   un  . Šie vienādojumi ir spēkā visiem elektromagnētiskajiem laukiem neatkarīgi no tā, kādi ir to avoti (t.i., lādiņi un strāvas)
 • Otrs vienādojumu pāris (3. un 4.) ir nehomogēni vienādojumi: tie satur lauka avotus   un  , kurus savstarpēji saista lādiņa nezūdamības likums (5.).

Maksvela vienādojumu fizikālais saturs

labot šo sadaļu
 • Pirmajā un trešajā vienādojumā   un   cirkulāciju aprēķina pa jebkuru patvaļīgu slēgtu kontūru  , bet magnētiskās indukcijas plūsmu  , elektriskās intensitātes plūsmu   un lādiņnesēju plūsmu   aprēķina pa atvērtu virsmu  .
 • Otrajā un ceturtajā vienādojumā ir aprēķināts magnētiskās indukcijas   un elektriskās intensitātes   plūsmas caur jebkuru slēgtu viensakarīgu virsmu  , bet   ir pilnais elektriskais lādiņš virsmas   ierobežotajā tilpumā. (Šī virsma   tātad nav un nevar būt tā pati, kas pirmajā un trešajā vienādojumā!)

Maksvela vienādojumu empīriskie fakti vai likumsakarības

labot šo sadaļu

Katrs no postulētajiem integrālajiem vienādojumiem atbilst konkrētam empīriskajam faktam vai likumsakarībai, kurus apstiprina eksperimenti.

Maksvela diferenciālvienādojumi

labot šo sadaļu

No Maksvela integrālajiem vienādojumiem, kuri ir spēkā galīgam tilpumam  , virsmai   un kontūram   var iegūt atbilstošus diferenciālvienādojumus. Tie saista vektorus   un   katrā telpas punktā, jebkurā laika momentā un tāpēc ir noteiktā nozīmē vispārīgāki nekā integrālie vienādojumi.

Lai iegūtu Maksvela diferenciālvienādojumus     , integrālie vienādojumi jāpārveido tā, lai to abās pusēs būtu integrāļi pa vienu un to pašu apgabalu - virsmu vai tilpumu. Šādi pārveidotām zemintegrāļa izteiksmēm integrālo vienādojumu kreisajā un labajā pusē jābūt vienādām, jo integrēšanas apgabals ir patvaļīgs. Zemintegrāļu izteiksmju vienādības ir meklētie diferenciālvienādojumi. Integrālo vienādojumu pārveidošanai izmanto Stoksa un Ostrogradska - Gausa teorēmas.

Pirmais Maksvela diferenciālvienādojums

labot šo sadaļu

Pirmo Maksvela diferenciālvienādojumu iegūst no integrālā vienādojuma  . Šeit plūsma   ir aprēķināta virsmai  , kuru aptver noslēgts kontūrs  . Vienādojuma kreiso pusi pārveido , izmantojot Stoksa teorēmu:   Labajā pusē mainam atvasināšanas un integrēšanas secību,  . Šo pārveidojumu rezultātā iegūstam, ka  

Pielīdzinot zemintegrāļa izteiksmes vienu otrai, iegūst pirmo Maksvela diferenciālvienādojumu  

Otrais Maksvela diferenciālvienādojums

labot šo sadaļu

Otrā Maksvela diferenciālvienādojuma uzrakstīšanai izmanto Ostrogradska - Gausa teorēmu integrālam vienādojumam  , proti, nosacījumam, ka magnētiskā plūsma caur jebkuru noslēgtu virsmu   ir vienāda ar nulli. Patvaļīgam tilpumam    . No tā izriet otrais Maksvela diferenciālvienādojums

 

Trešais Maksvela diferenciālvienādojums

labot šo sadaļu

Trešo Maksvela diferenciālvienādojumu iegūst analogi pirmā diferenciālvienādojuma pārveidošanai  , kur strāva   un vektora   plūsma   ir saķēdēta ar kontūru  , kas savukārt ietver virsmu  . Izmantojot Stoksa teorēmu magnētiskās indukcijas cirkulācijai,  . Lietojot strāvas tilpuma blīvuma formulu  , strāvu var uzskatīt par lādiņnesēju plūsmu caur virsmu  , kuras robežkontūrs  . Mainot atvasināšanas un integrēšanas secību vienādojuma labās puses otrajā saskaitāmajā, var atrast, ka   un tātad iegūstam trešo Maksvela diferenciālvienādojumu

 

Ceturtais Maksvela diferenciālvienādojums

labot šo sadaļu

Ceturto Maksvela diferenciālvienādojumu uzraksta, izmantojot Gausa teorēmu  . Noslēgtas virsmas   ierobežotā tilpumā   lādiņš   (  ir tilpuma lādiņa blīvums). Pārveidojot elektriskās intensitātes plūsmu pēc Ostrogradska-Gausa teorēmas,  , varam uzrakstīt, ka  .

Tātad, rezultātā iegūstam pēdējo, ceturto Maksvela diferenciālvienādojumu:  

Maksvela diferenciālvienādojumu interpretācija vektorlauka teorijas jēdzienos

labot šo sadaļu
 • Pirmais vienādojums elektriskā lauka intensitātes rotoram ir elektromagnētiskās indukcijas likums diferenciālā formā: laikā mainīgs magnētiskais lauks   inducē elektrisko virpuļlauku  . Ja magnētiskā lauka nav vai arī ja tas ir stacionārs, tad   un elektriskais lauks ir potenciāls lauks. Potenciālu elektrisko lauku rada nekustīgi elektriskie lādiņi. Ja tie izvietoti tilpumā tā, ka to blīvums ir  , elektriskā lauka intensitāti nosaka ceturtais Maksvela vienādojums,  . Saskaņā ar šo vienādojumu intensitātes līnijas izplūst no telpas punktiem, kuros lādiņa blīvums ir pozitīvs ( ), bet ieplūst punktos, kuros tas ir negatīvs ( ).
 • Otrais Maksvela vienādojums,  , ir magnētiskā lauka solenoidalitātes nosacījums;   līnijas vienmēr ir noslēgtas: tām nav izteču un noteču.
 • Trešais Maksvela vienādojums saista magnētisko lauku ar tā avotiem: 1) strāvu, kuras blīvums ir  , un 2) laikā mainīga elektriskā lauka atvasinājumu  .
 • Ceturtā Maksvela vienādojumu interpretāciju skatīt pie pirmā Maksvela vienādojuma interpretācijas.

Maksvela vienādojumi koordinātās

labot šo sadaļu

Maksvela vienādojumus var uzrakstīt arī koordinātās. Piemēram, Dekarta koordinātās iegūstam astoņus parciālos diferenciālvienādojumus trim elektriskās intensitātes koordinātām  ,  ,   un trim magnētiskās indukcijas koordinātām  ,  ,  :

 

 

 

 

Maksvela vienādojumi nav jebkuru elektromagnētisko procesu vienādojumi

labot šo sadaļu

Maksvela vienādojumi ir elektromagnētiskā lauka dinamikas vienādojumi. Tomēr tie nav jebkuru elektromagnētisko vai elektrodinamisko procesu vienādojumi, un, piemēram, no tiem neizriet lauka avotu - lādiņu (vai, precīzāk sakot, lādiņnesēju) kustības likumi elektriskajā un magnētiskajā laukā. Tie jāformulē īpaši, iepriekš noskaidrojot, kādi ir spēki un momenti, kuri uz lādiņnesējiem un strāvas vadītājiem darbojas elektriskajā un magnētiskajā laukā.

Papildu literatūra

labot šo sadaļu
 • Platacis, Jānis (1974), Elektrība, Zvaigzne.
 • Fleisch, Daniel A. (2008), A student's guide to Maxwell's equations, Cambridge University Press, ISBN 978-0-52-170147-1.
 • Huray, Paul G. (2009), Maxwell's Equations, John Wiley & Sons, ISBN 978-0-47-054276-7.

Ārējās saites

labot šo sadaļu