Elektriskā strāva

elektrisko lādiņu orientēta kustība noteiktā virzienā

Elektriskā strāva ir elektrisko lādiņu (lādiņnesēju) orientēta plūsma. Tā var izpausties trijos veidos: vadītspējas strāva vadītājos un pusvadītājos, kuros pārvietojas tādi lādiņnesēji kā elektroni, joni un elektronu caurumi (visbiežāk ar elektriskās strāvas jēdzienu saprot tieši šo strāvas veidu); konvekcijas strāva, kad pārvietojas lādēti makroskopiski ķermeņi, piemēram, putekļi, pilieni; nobīdes strāva, notiekot dielektriķu polarizācijai un depolarizācijai vai mainoties to polarizētībai, kad dielektriķī notiek lādiņu nobīde.[1]

Augstsprieguma strāvas transformatori

Elektriskā strāva vielā (vadītspējas strāva) var plūst tikai tad, ja tajā pietiekamā koncentrācijā eksistē brīvi lādiņnesēji, kas var pārvietoties makroskopiskā attālumā. Par šādām vielām saka, ka tās labi vada elektrisko strāvu jeb tie ir vadītāji. Lai strāva plūstu, vadītājā jāpastāv elektriskajam laukam, kuru rada strāvas avots. Elektriskā lauka spēks izraisa lādiņnesēju kustību. Lādiņnesēji var būt brīvie elektroni metālos, pozitīvie un negatīvie joni elektrolītos, pozitīvie un negatīvie joni un elektroni jonizētās gāzēs un plazmā, elektroni un caurumi pusvadītājos.

Lai būtu elektriskā strāva, jāveido noslēgta elektriskā ķēde, kurā ir strāvas avots. Strāvas avots nodrošina spriegumu, kā rezultātā ķēdē plūst elektriskā strāva ar noteiktu strāvas stiprumu.

Fizikālais apraksts Labot

Strāvas virziens Labot

 
Par elektriskās strāvas virzienu ir pieņemts pozitīvo lādiņu virziens

Par elektriskās strāvas virzienu pieņemts uzskatīt pozitīvo lādiņnesēju kustības virzienu. Tāpēc, ja strāva ir negatīvu elektronu plūsma (kā, piemēram, metālos), tad strāvas virziens ir pretējs elektronu orientētās kustības virzienam.

Strāvas stiprums Labot

Pamatraksts: strāvas stiprums

Elektriskās strāvas stiprums   ir elektriskais lādiņš  , kurš noteiktā laikā   izplūst caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu.

 

Precizējot, strāvas stipruma formula ir:

 
kur
  — lādiņš, kurš izplūda caur vadītāja šķērsgriezuma laukumu
  — laika intervāls, kad notiek lādiņa plūsma.

Strāvas tilpuma blīvums Labot

Elektriskās strāvas tilpuma blīvumu apzīmē ar  .

Ja lādiņnesēji pārvietojas tilpumā, tad to plūsmas līnijas šķērso virsmu  

 
kur
 
  - virsmas   normāles vektors.
Ja lādiņnesēji ir metāla brīvie elektroni,  , kur   ir elektrona lādiņš,   ir lādiņnesēju koncentrācija,   ir lādiņnesēju orientētās kustības vidējais ātrums.
Saistība ar lādiņa tilpuma blīvumu
 
kur
  - lādiņu orientētās kustības vidējais ātrums

Strāvas virsmas blīvums Labot

Elektriskās strāvas virsmas blīvumu apzīmē ar  

Ja lādiņnesēji pārvietojas pa ķermeņa (vada) virsmu, tad to plūsmas līnijas šķērso līniju  , kura veido šo virsmu.

 
kur
 
Saistība ar lādiņa virsmas blīvumu
 

Līdzstrāva un maiņstrāva Labot

Pamatraksts un citi raksti: līdzstrāva un maiņstrāva

Elektriskās strāvas veids ir atkarīgs no strāvas avota. Ja ir galvaniskais elements (baterijas, akumulatori), tad ir līdzstrāva, savukārt ģenerators ražo maiņstrāvu. Līdzstrāvā elektriskā strāva visu laiku plūst tikai vienā virzienā, bet maiņstrāvā strāvas plūšanas virziens periodiski mainās. Dažreiz tiek izmantoti arī angļu valodas apzīmējumi AC/DC, kur AC nozīmē maiņstrāvu (alternating current), bet DC apzīmē līdzstrāvu (direct current). Maiņstrāva plaši tiek izmantota sadzīves elektrotīklā. Audio un radio signāli arī ir specifiski maiņstrāvas piemēri.

Strāvas darbs un jauda Labot

Darbs Labot

Ja pa ķēdi, starp kuras galiem ir spriegums  , izplūst lādiņš  , tad elektriskais lauks, kas pastāv vadītājā, pastrādā darbu  . Laikā   caur vadītāja šķērsgriezumu izplūstošais lādiņš  , kur   ir strāvas stiprums, tātad  , kas arī ir strāvas darbs. Tā kā, pēc Oma likuma,  , strāvas darbu var izteikt kā   jeb  , kur   ir patērētāja pretestība.

Pēc Džoula — Lenca likuma, gadījumā, ja elektroenerģijas patērētājs ir tikai vadītājs, kurš, strāvai plūstot, sasilst, tad viss strāvas darbs ir skaitliski vienāds ar patērētāja izdalīto siltuma daudzumu  . Ja divi patērētāji savienoti virknē,  ; lielāks siltuma daudzums izdalās tajā patērētājā, kura pretestība ir lielāka. Ja divi pātērātāji savienoti paralēli,  ; lielāks siltuma daudzums izdalās tajā patērētājā, kura pretestība ir mazāka.

Noslēgtā strāvas ķēdē siltums izdalās ne tikai patērētājā, bet arī strāvas avotā  . Tādējādi strāvas pilnais darbs  . Izsakot ar elektrodzinējspēku  ,  .

Strāvas avota lietderības koeficients   ir patērētāja izdalītā siltuma daudzuma un noslēgtā strāvas ķēdē izdalītā pilnā siltuma daudzuma (darba) attiecība   jeb sprieguma un elektrodzinējspēka attiecība  .   var izteikt arī šādi:  .

Strāvas darba SI mērvienība ir džouls (J). [2]

Jauda Labot

Līdzstrāvas avota jauda   ir strāvas pilnais darbs   laika vienībā:   jeb  , kur   ir strāvas stiprums,   ir elektrodzinējspēks.

Jauda, ko avots izdala ārējā ķēdē, ir lietderīgā jauda   jeb  .

Lietderīgā jauda ir atkarīga no patērētāja un avota pretestībām:  .

 , kur   ir patērētāja saņemtā jauda un   ir jaudas zudumi vados. Pārvades līnijas (vadu) lietderības koeficients  .

Lai samazinātu nelietderīgos jaudas zudumus pārvades līnijā, jāsamazina vadu pretestība un jāpalielina spriegums. [2]

Strāva dažādās vidēs Labot

Ārējās saites Labot

Atsauces Labot

  1. A. Valters, A. Apinis, M. Ogriņš, A. Danebergs, Dz. Lūsis, A. Okmanis, J. Čudars. Fizika. Zvaigzne, 1992. 272. lpp. ISBN 5-405-00110-4.
  2. 2,0 2,1 V. Fļorovs, I. Kolangs, P. Puķītis, E. Šilters. Fizikas rokasgrāmata. Zvaigzne, 1985. 180.—204. lpp.