Ernsts Gliks, arī Johans Ernests Gliks (vācu: Johann Ernst Glück,[1] 16541705), bija vācu luterāņu mācītājs, tulkotājs un Zviedru Vidzemes izglītības darbinieks, pirmais Bībeles tulkotājs latviešu valodā.

Johans Ernests Gliks
Johann Ernst Glück
Johans Ernests Gliks
Personīgā informācija
Dzimis 1654. gada 18. maijā
Vetīnē, Saksijā
(Saksija-Anhalte, Karogs: Vācija Vācija)
Miris 1705. gada 5. maijā (50 gadi)
Maskavā, Krievijas cariste
(Karogs: Krievija Krievija)
Dzīves vieta Alūksne, Maskava
Tautība vācietis
Paraksts
Glika bībeles muzejs Alūksnē
Jaunā Derība ("Tas Jaunais Testaments") latviski (Glika tulkojums, 1685)
Vecā un Jaunā Derība ("Tā Svētā Grāmata") latviski (Glika tulkojums, 1689)

Dzīvesgājums labot šo sadaļu

Dzimis 1654. gadā[2][3] Vetīnē, Saksijā, luterāņu mācītāja Kristiāna Glika un viņa sievas Dorotejas ģimenē. Ernsts ieguva labu izglītību Altenburgas latīņu skolā un studēja teoloģiju, retoriku, filosofiju, vēsturi, ģeogrāfiju un klasiskās valodas Vitenbergas un Leipcigas universitātēs.

Pēc studiju beigām 1673. gadā Gliks ieradās Zviedru Vidzemē, kur apguva latviešu valodu un sajuta aicinājumu veikt Bībeles latvisko tulkojumu no senajām valodām. Ar nolūku pilnveidot savas senebreju valodas zināšanas, viņš devās uz Hamburgu pie Austrumu kultūras un valodas skolotāja Ezdrasa Edcarda (Esdras Edzard). Pēc atgriešanās Vidzemē Gliks kalpoja kā Daugavgrīvas cietokšņa garnizona militārais kapelāns un uzsāka Jaunās Derības tulkošanu.

Savu piētisko uzskatu dēļ viņš 1683. gadā tika pārcelts uz Alūksni, kur kļuva par Marienburgas cietokšņa mācītāju, bet 1687. gadā par Kokneses baznīcas iecirkņa prāvestu. Šinī laikā Gliks ar Lielvārdes mācītāja Kristiāna Vitena palīdzību pabeidza Jaunās Derības (1685.), Vecās Derības (1689.) un visas Bībeles tulkojumu (1694.), cita starpā izmantojot agrākos Fīrekera un Manceļa latviešu valodā rakstītos tekstus. Zviedru karalim Kārlim XI veltīto priekšvārdu 1689. gada 28. maijā parakstīja Vidzemes ģenerālsuperintendents Johans Fišers. Citu viņa tulkojumu starpā ir Mārtiņa Lutera katehisms, kā arī dziesmu un lūgšanu grāmatu labojumi. Kā Kokneses iecirkņa prāvests Ernsts Gliks dedzīgi iestājās par vispārējo izglītību, sagatavoja izdošanai Komēnija traktātu Orbis pictus ar paralēlo tekstu latīņu, grieķu, vācu un krievu valodā. 1694. gadā viņš aicināja zviedru karali Kārli XI dibināt latīņu skolas katrā prāvesta iecirknī.[4] Noorganizēja pirmās Vidzemes latviešu tautas skolas Alūksnē, Apukalnā un Zeltiņos. Ap 1696. gadu viņš savā mācītājmuižā par kalponi pieņēma 12 gadīgo bāreni Martu Skavronsku, kas kļuva par viņa audžumeitu, vēlāk par Krievijas Impērijas ķeizarieni Katrīnu I.

Lielā Ziemeļu kara laikā, pēc Alūksnes ieņemšanas 1704. gada 26. augustā, krievu militārā vadība E. Gliku kopā ar ģimeni izveda uz Maskavu. 1704. gadā viņš ar Krievijas cara Pētera I atbalstu nodibināja pirmo ģimnāziju Krievijā un kļuva par tās rektoru. Līdz pat mūža galam turpināja savas izglītības darbinieka un teologa gaitas, izdeva skolām noderīgas literatūras, ģeogrāfijas, astronomijas grāmatas. Jau Alūksnes periodā Gliks ar kāda krievu mūka palīdzību bija sācis arī Bībeles tulkojumu no baznīcslāvu valodas krievu tautas valodā.[5][6] Miris trimdā Maskavā 1705. gada 5. maijā, viņa sievai cars Pēteris I piešķīra mūža pensiju (300 rubļus gadā). 1708. gadā ar savas audžumeitas, cara Pētera I mīļākās Martas, palīdzību Glika atraitne ieguva īpašumā Ahjas muižu tagadējā Pelvas apriņķī.

Glika ģimene labot šo sadaļu

Ernests Gliks salaulājās ar Alūksnes cietokšņa komendanta Bernharda Reitera meitu Kristīni Emerenciju (Christine Reutern, mirusi 1740.), viņiem bija četras meitas un divi dēli. Glika meita Agneta bija precējusies ar zviedru majoru Heinrihu Bērendu Grāki, meita Kristiāna bija precējusies ar Kolberģa muižas īpašnieku Gerhardu fon Koskulu, meita Elizabete bija ķeizarienes Katrīnas I galmadāma, precējusies ar franču cilmes krievu viceadmirāli Fransuā de Vilbuā (François Guillemot de Villebois), meita Margarita bija ķeizarienes Elizabetes Romanovas galmadāma, precējusies ar muižnieku Kārli Hermani fon Fītinghofu. Glika dēls Kristiāns Bernhards Gliks bija krievu lielkņaza Alekseja kamerjunkurs, bet dēls Ernests Gotlībs Gliks bija Eriņu muižas īpašnieks.[7] 1741. gadā viņš iesniedza lūgumu piešķirt Gliku dzimtai dižciltīgo titulu, bet lūgums netika apstiprināts.[8]

Darbi labot šo sadaļu

 • Ara et honoris et amoris — Dno Gottfr. Mathesio, in die cum ipsi magisterialis dignitas in alma Philyrea concederetur, erecta. Halle (Zāle), 1680. (rakstu krājums latīņu, vācu, slāvu, ebreju un grieķu valodās.)
 • Ta Jauna Derriba muhsu Kunga Jesus Kristus jeb Deewa swehti wahrdi, kas pehz ta Kunga Jesus Kristus peedsimschanas no teem swehteem preezas-mahziatjeem un Apustułeem irr usrakstiti. Rīga, 1685 (Jaunās Derības latviskojums)
 • Latviešu lūgšanu grāmata. Rīga, 1686
 • Ta Swehta Grahmata Jeb Deewa Swehtais Wahrds, Kas Preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas Peedsimschanas no teem swehteem Deewa-Zilwekeem, Praweescheem, Ewangelisteem jeb Preezas-Mahzitajeem un Apustuleem usrakstihts: Tahm latweeschahm Deewa Draudsibahm par labbu istaisita. [J. Fišera uzdevumā tulk. E. Gliks ar palīgiem K. B. Vitenu un M. Klemkenu]. Rīga, Johana Georga Vilkena izdevniecība, 1689 - 1678 lappuses (Vecās Derības latviskojums)
 • "Tā Svēta Grāmata", 1694
 • Eine Leichenrede über Offenbarung Joh. XIV. 13. Riga, 1691 (izvadīšanas runa)
 • Swehta Behrnu Mahziba ta deewa kalpa Luterus, ar dauds Jautaschanahm un atbildeschanahm teem Wid-Semmes Latweescheem par labbu wairota im isspohschata. Rīga 1699 un 1700 (Johana Fišera veiktā Lutera mazā katehisma tulkojums latviešu valodā)
 • Grammatik der russischen Sprache. 1704

Literatūra labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

 1. Baltische Historische Kommission (BHK), 2021
 2. Latviešu konversācijas vārdnīca. V. sējums. Rīga : Anša Gulbja izdevniecība. 10 103. sleja.
 3. Latvijas padomju enciklopēdija. 3. sējums. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija. 546. lpp.
 4. Latviešu konversācijas vārdnīca. 5 sējums. Rīga : Anša Gulbja izdevniecība. 10103.—10107. sleja.
 5. Астафьев Н. А. Опыт истории Библии в России в связи с просвещением и нравами, СПб., 1892; RGG, Bd. 2, S. 1629—30.
 6. Большая биографическая энциклопедия (krieviski)
 7. Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen 1931 Nr. 3-4, 1932 Nr. 2-3 lk. 19-20, 1933 Nr. 2, lk. 40
 8. «Барсуков А.П. О семействе пастора Глюка // Русский архив, 1888. – Кн. 2. – Вып. 5. – С. 64.». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2013. gada 3. novembrī. Skatīts: 2012. gada 5. janvārī.

Ārējās saites labot šo sadaļu