Vecā Derība ir jūdaismā galvenā, un kristīgajā mācībā viena no divām (otra ir Jaunā Derība), galvenajām atklāsmes liecībām, un ir šo reliģiju svētie teksti. Gan jūdaisti gan kristieši attiecas pret Veco Derību kā pret Dieva vārdu.

Vecā un Jaunā Derība ("Tā Svētā Grāmata") latviski (Glika tulkojums, 1689)

Vecā Derība jūdaismā

labot šo sadaļu

Vecā Derība jūdaismā (senebreju valodā tiek saukta par תנ״ך Tanakh. Visu trīs Vecās Derības principālo daļu nosaukumi: תורה (Torah) — "mācība", "likums" (Tora) jeb piecas Mozus grāmatas, נביאים (navīm) — "pravieši" (Vecās Derības praviešu grāmatas) un כתובים (Ketuvīm) — "raksti", "dziesmas" (Vecās Derības poēzijas grāmatas). Vecā Derība sastāv no 24 grāmatām: Piecas Mozus grāmatas (Tora), astoņas praviešu grāmatas (Vecās Derības praviešu grāmatas) un vienpadsmit dziesmas, jeb citi raksti (Vecās Derības poēzijas grāmatas). Skaits atšķiras no kristiešu izmantotā Vecās Derības grāmatu skaita atšķirīga vairāku grāmatu apvienojuma dēļ (piemēram, Divpadsmit mazo praviešu grāmatā vien ir sakopotas divpadsmit kristīgajā Vecās Derības skaitījumā esošas grāmatas).

Vecās Derības grāmatas
Likumu grāmatas (Tora) Praviešu grāmatas (Navīm) Dzejas un gudrības grāmatas (Ketuvīm)
Pirmā Mozus grāmata

Otrā Mozus grāmata

Trešā Mozus grāmata

Ceturtā Mozus grāmata

Piektā Mozus grāmata

Jozuas grāmata

Soģu grāmata

Pirmā un Otrā Samuēla grāmata

Pirmā un Otrā Ķēniņu grāmata

Jesajas grāmata

Jeremijas grāmata

Ecēhiēla grāmata

Divpadsmit mazo praviešu grāmatas (Hozejas grāmata, Joēla grāmata, Āmosa grāmata, Obadjas grāmata, Jonas grāmata, Mihas grāmata, Nahuma grāmata, Habakuka grāmata, Cefanjas grāmata, Hagaja grāmata, Caharijas grāmata, Maleahija grāmata)

Psalmi

Ījaba grāmata

Salamana Pamācības

Rutes grāmata

Augstā dziesma

Salamans Mācītājs

Raudu Dziesmas

Esteres grāmata

Daniēla grāmata

Ezras un Nehemijas grāmata

Pirmā Laiku un Otrā Laiku grāmata

Svarīga liecība par Vecās Derības vēsturi ir viens no senākajiem Vecās Derības tulkojumiem sengrieķu koine valodā Septuaginta. Septuaginta, pretstatā jūdaismā izmantojamam kanonam, iekļauj vēl vairākas grāmatas, nereti sauktas par apokrīfām vai deiterokanoniskām.

Vecā Derība kristietībā

labot šo sadaļu

Vecā un Jaunā Derība kristīgajā mācībā ir cieši saistītas. Veco Derību kristietībā tradicionāli veido vairākas tematiski sakārtotas daļas. Dažādām kristīgām tradīcijām ir atšķirīgs grāmatu skaits Vecajā Derībā. Pārsvarā luterāņu un citu protestantu Vecās Derības versijas ir analogas jūdaismā izmantotajai Vecajai Derībai (kopā 39), atšķiras tikai grāmatu izvietojums un klasifikācija.

Luterāņu un Romas katoļu Vecās Derības tulkojumos atšķiras grāmatu nosaukumi.

Vecās Derības grāmatas
Likumu grāmatas Vēstures grāmatas Dzejas un gudrības grāmatas Praviešu grāmatas
Pirmā Mozus grāmata

Otrā Mozus grāmata

Trešā Mozus grāmata

Ceturtā Mozus grāmata

Piektā Mozus grāmata

Jozuas grāmata

Soģu grāmata

Rutes grāmata

Pirmā Samuēla grāmata

Otrā Samuēla grāmata

Pirmā Ķēniņu grāmata

Otrā Ķēniņu grāmata

Pirmā Laiku grāmata

Otrā Laiku grāmata

Ezras grāmata

Nehemijas grāmata

Esteres grāmata

Ījaba grāmata

Psalmi

Salamana Pamācības

Salamans Mācītājs

Augstā dziesma

Jesajas grāmata

Jeremijas grāmata

Raudu Dziesmas

Ecēhiēla grāmata

Daniēla grāmata

Hozejas grāmata

Joēla grāmata

Āmosa grāmata

Obadjas grāmata

Jonas grāmata

Mihas grāmata

Nahuma grāmata

Habakuka grāmata

Cefanjas grāmata

Hagaja grāmata

Caharijas grāmata

Maleahija grāmata

Pareizticīgo Bībeles izdevumos augstāk minētās grāmatas tiek apzīmētas kā kanoniskas, taču pievienotas vēl Septuagintā atrodamās grāmatas, kuru daļējais kanonisms norādīts. Romas katoļu baznīcā lieto 45 Vecās Derības grāmatas kā kanoniskas.

Veco Derību latviešu valodā pirmo reizi iztulkoja vācu luterāņu mācītājs Ernsts Gliks 1689. gadā.

Ārējās saites

labot šo sadaļu