Laima Tabaka, dzimusi Laima Melnalksne (1924 - 2000) bija latviešu bioloģe, botāniķe, Dr. emeritus, specializējusies ģeobotānikā,[1] purvu pētniecībā, augu ģeogrāfijā, taksonomijā, dabas aizsardzībā. Latvijas Zinātņu akadēmija Bioloģijas institūta direktora vieniece (1973—1988), Botānikas laboratorijas vadītāja (1973—1993).

Laima Tabaka
Laima Tabaka
Personīgā informācija
Dzimusi 1924. gada 16. oktobrī
Valsts karogs: Padomju Savienība Ļeņingrada, Krievijas PFSR, PSRS (tagad Karogs: Krievija Krievija)
Mirusi 2000. gada 13. jūlijā (75 gadi)
Valsts karogs: Latvija Rīga, Latvija
Tautība latviete
Zinātniskā darbība
Zinātne Botānika
Darba vietas Salaspils, LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts(1953-1993)
Alma mater Latvijas Universitāte
Sasniegumi, atklājumi Dr. emeritus. Botānikas laboratorijas vadītāja (1973-1993), izveidoja Botānikas laboratoriju par vadošo zinātnes centru botānikā un dabas aizsardzībā Latvijā, atzītu Baltijas, PSRS un, iespējām atbilstoši, arī Rietumeiropā.

Dzīvesgājums labot šo sadaļu

Dzimusi 1924. gada 16. oktobrī Ļeņingradā Vernera Melnalkšņa un Emmas Ilmeres ģimenē. Mācījusies Ļeņingradas 384. vidusskolā, 1944. gadā pabeigusi 272. vidusskolu. Ļeņingradas blokādes laikā no 1941. gada septembra līdz 1942. gada decembrim strādājusi par sanitāri hospitālī nr. 1354. 1943. gadā iestājusies Ļeņingradas 2. Medicīnas Institūtā, bet 1945. gadā pārcēlusies ar ģimeni uz Rīgu un iestājusies LU Bioloģijas fakultātē, kuru beigusi ar izcilību 1949. gadā. No 1949. līdz 1952. gadam mācījusies aspirantūrā M. V. Lomonosova Maskavas Valsts Universitātē Ģeobotānikas katedrā prof. S. Stankova un S. Tjuremnova vadībā. No 1953. gada 11. septembra līdz 1993. gada 10. septembrim strādājusi LPSR ZA Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā; 1960. gadā ievēlēta par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci. 1973. gadā viņa kļuva par Botānikas laboratorijas vadītāju un vienlaikus par Bioloģijas institūta direktora vietnieci zinātniskā darba organizēšanai dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas jautājumos. Direktora vietnieka pienākumus viņa veica līdz 1988. gadam. 1993. gadā Laima Tabaka aizgāja pensijā, bet turpināja darīt savu iemīļoto botāniķa darbu. Laima Tabaka mirusi 2000. gada 13. jūlijā Rīgā, apglabāta Rīgā, Raiņa kapos.

Zinātniskā darbība labot šo sadaļu

Latvijas veģetācijas kartēšana labot šo sadaļu

1953. gadā Botānikas laboratorija, zinātņu doktores LPSR ZA korespondētājlocekles Gali Sabardinas vadībā, uzsāka darbu pie tēmas “Latvijas PSR veģetācija”. Darbs tika veikts sadarbībā ar pārējām Baltijas republikām, vissavienības projekta ietvaros, kuru koordinēja V. L. Komarova Botānikas institūts. Darba grupu Latvijas veģetācijas izpētei un kartēšanai sākumā vadīja Marija Galeniece. No 1954. līdz 1956. gadam Laima Tabaka pārtrauca darbu institūtā bērnu kopšanai. Tajā pašā laikā 1955. gadā viņa Maskavā aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju par Latvijas Piejūras zemienes (Rīgas Jūrmalas) oligotrofajiem purviem, 1956. gadā atgriezās darbā un iesaistījās veģetācijas kartēšanā. Bioloģijas institūta darba atskaitē par 1956. gadu pievienota shēma, kurā attēloti astoņi ģeobotāniskie rajoni. Pabeigta un precizēta arī pirmā Latvijas veģetācijas karte M 1:600 000 skolām un augstskolām (izdota 1959. gadā). 1964. gadā darbs pie kartēšanas noslēdzās ar Latvijas veģetācijas kartes M 1:200 000 sagatavošanu. Šī karte netika izdota, jo bija slepena pēc PSRS noteiktajiem kritērijiem. Pagaidām tās rokraksts glabājas LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā. Pētījums un karte tika turpmāk izmantoti dažādu shematisko karšu sagatavošanai gan skolām, gan zinātniskām publikācijām. No 1967. gada, izmantojot esošo pieredzi un materiālus, Laima Tabaka izstrādāja Latvijas ģeobotāniskās rajonēšanas un mikrorajonēšanas galvenos principus, kas atbilda Latvijas fiziski-ģeogrāfiskajai rajonēšanai.

Latvijas vaskulāro augu flora labot šo sadaļu

1970. gadā sākas darbs pie tēmas “Latvijas PSR vaskulāro augu flora”, izstrādāta metodika un sākas intensīvs, sistemātisks lauku darbs. Tajā iesaistās zinātniskie līdzstrādnieki un laboranti — Jautrīte Jukna, Irēna Fatare, Ģertrūde Gavrilova, Kornēlija Birkmane, Zigrīda Eglīte, Biruta Cepurīte, Māra Plotniece, Valda Baroniņa, Ivars Kabucis, Ilona Lodziņa. V.L. Komarova Botānikas institūtā tiek sagatavoti aspiranti Viesturs Šulcs un Zigrīda Šlangena. Laimas Tabakas redakcijā izdoti astoņi “Latvijas PSR floras un veģetācijas” rakstu krājumi par visiem astoņiem Latvijas ģeobotāniskajiem rajoniem. Tajos publicēti raksti par vaskulāro augu floras sastāvu, izplatību un augu ģeogrāfijas īpatnībām, par reto un aizsargājamo augu sugu atradnēm. Tāpat rakstu krājumos publicēti raksti par atsevišķu sistemātisko grupu morfoloģiju, izplatību un taksonomiju. Dr. biol. L.Tabaka pašas pētījumi augu taksonomijā izmantoti sagatavojot rakstus Baltijas Floras konspektam par gundegu (Ranunculaceae), tauriņziežu (Fabaceae), graudzāļu (Poaceae), kurvjziežu (Asteraceae) dzimtu (izņemot pieneņu (Taraxacum), pamaurragu (Pilosella) un mauragu (Hieracium) ģintis) un citām mazākām dzimtām. L. Tabaka bija šī projekta līdzautore, metodikas un formāta izstrādātāja un visu trīs sējumu līdzredaktore.

Dabas aizsardzība labot šo sadaļu

1959. gadā iznāca Kornēlijas Birkmanes un Laimas Tabakas publikācija “Latvijas PSR aizsargājamie un retie augi”. Tā bija pirmā pēckara publikācija, kas veltīta augu sugu aizsardzībai, pirmais izvērstais savvaļas augu sugu saraksts, kurām būtu nepieciešama likuma aizsardzība. 1973. gadā tika izdota brošūra “Latvijas PSR aizsargājamās augu sugas”. Šī grāmata kļuva par pamatu "LPSR Sarkanajai grāmatai” kā arī 1975. gada Ministru Padomes lēmumā “Par īpaši aizsargājamiem dabas objektiem Latvijas PSR teritorijā” iekļautajam īpaši aizsargājamo augu sugu sarakstam. L.Tabaka vadīja pirmās “Latvijas PSR Sarkanās grāmatas” nodaļas par augiem sagatavošanu, piedalījās PSRS Sarkanās grāmatas un Baltijas valstu reģiona Sarkanās grāmatas sastādīšanā.

Laima Tabaka strādāja arī pie aizsargājamo dabas objektu izpētes, izdalīšanas principiem, aizsardzības kategorijām un to apsaimniekošanas prasībām. Izstrādāti kritēriji biotopu aizsardzībai (augstajiem un pārejas purviem u.c.). Viņa panāca, ka starptautiskās programmas “Cilvēks un biosfēra” (Man & Biosphere) ietvaros tika izdota grāmatu sērija “Latvijas aizsargājamo teritoriju flora”. Tajā iznāca septiņas monogrāfijas, kuru redaktore bija L.Tabaka. Viņa ir arī monogrāfijas “Abavas upes ieleja” (1981) un “Klāņu purvs “(1991) līdzautore. Dr. biol. L.Tabaka piedalījusies vairākās vissavienības konferencēs, kas veltītas floras aizsardzības zinātniskajiem jautājumiem, ar referātiem par dabas aizsardzību Latvijā un Baltijā. Dr. biol. L.Tabaka bija arī populārzinātniskās sērijas “Daba un mēs” atbildīgā redaktore, Vissavienības botāniskā žurnāla “Всесоюзный Ботанический Журнал” redkolēģijas locekle.

No 1973.-1991. gadam Laima Tabaka pārstāvēja Bioloģijas institūtu Vissavienības Zinātnes problēmu Padomē par tēmu “Augu valsts izmantošanas un aizsardzības bioloģiskie pamati”, bija starptautiskās UNESCO programmas “Cilvēks un biosfēra” Vissavienības un Latvijas padomes locekle.Vissavienības Botānikas biedrības Zinātnes Padomes locekle (1973—1991), Latvijas Botāniķu biedrības biedre kopš 1954. gada, tās ilggadēja priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietniece.

Pateicoties L.Tabakas iniciatīvai, izveidojās cieša sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas botāniķiem (Lietuvas Botānikas institūta vadītāju Aļģirdu Lekaviču, Tartu Universitātes profesoriem Līviju Lāsimeri, Viktoru Māsingu un citiem kolēģiem). Katru trešo gadu tika rīkotas Baltijas botāniķu ekspedīcijas-konferences. L.Tabaka uzturēja zinātnisku dialogu arī ar V.L. Komarova Botānikas institūta Sankt-Pēterburgā, Maskavas Universitātes Bioloģijas fakultātes un Baltkrievijas Valsts Universitātes vadošajiem pētniekiem, to skaitā akadēmiķi A. Tahtadžjanu, N. Minjajevu un citiem. L.Tabaka prata saliedēt arī dažādās institūcijās, piemēram, LU, NBD, LLU, Mežsaimniecības un Mežrūpniecības ministrijas sistēmā strādājošos Latvijas botāniķus kopīgam darbam, īpaši Baltijas botāniķu ekskursiju-konferenču organizēšanai, dabas aizsardzības jautājumu aizstāvēšanai un Baltijas Floras konspekta rakstīšanai.

Laimas Tabakas savāktais ziedaugu un paparžaugu herbārijs (aptuveni 15 000 eksemplāru) glabājas LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas herbārijā (herbārija starptautiskais kods — LATV).

Apbalvojumi labot šo sadaļu

 • 1970. gadā medaļa “Par priekšzīmīgu darbu, atzīmējot V.I. Ļeņina 100-gadi”.
 • 1984. gadā LPSR ZA prezidija goda raksts “Par panākumiem floras izpētē, aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē”.
 • 1998 gadā Laimai Tabakai par zinātniskajām publikācijām piešķirts Dr. emeritus goda nosaukums.

Darbi labot šo sadaļu

 • Табакс Л. Материалы к исследованию растительного покрова олиготрофных болот Приморской низменности Латвийской ССР. Растительность Латвийской ССР, 1. Рига, 1955.
 • Galeniece M., Tabaka L., Birkmane K. Latvijas PSR veģetācija. Rīga, 1958.
 • Табак Л.В. К вопросу о типологии верховых болот Латвийской ССР. Растительность Латвийской ССР, 2. Рига, 1959.
 • Birkmane K., Tabaka L. Latvijas PSR retie un aizsargājamie augi. Rīga, 1959.
 • Tabaka L. Kurzemes zāļu purvu veģetācija. Latvijas PSR veģetācija, 3. Rīga, 1960.
 • Геоботаническая карта Советской Прибалтики (M 1 : 600 000). (Табака Л., Биркмане К., Галениеце М. — ЛССР). Москва, 1961.
 • Galeniece M., Tabaka. L. Latvijas sfagnu sūnu noteicējs. Rīga, 1962.
 • Галениеце М., Табака Л. Растительний покров Северозападной Латвии. Растительность Латвийской ССР, т.4. Рига, 1964.
 • Табака Л. Связь сопредельных геоботанических районов Латвийской и Эстонской ССР. Растительний покров Северозападной Латвии. Растительность Латвийской ССР, т.4. Рига, 1964.
 • Tabaka l., Galeniece M., Birkmane K. Latvijas PSR veģetācijas karte. Rīga, 1964.
 • Tabaka L., Birkmane K., Galeniece M., Šmite P. Latvijas PSR veģetācijas karte (M 1 : 200 000). Rokraksts. Rīga, 1965.
 • Табака Л. Геоботаническое районирование как одна из основ природно-территориального разделения и хозяйственно-экономического планирования в Латвийской ССР. Известия АН Латвийской ССР, No.10. Рига, 1967.
 • Sabardina G., Tabaka L. Devītā Baltijas Padomju republiku botāniķu ekspedīcija konference dienvidaustrumu Latvijā. Latvijas PSR ZA Vēstis, nr.12. Rīga, 1967.
 • Tabaka L., Birkmane K. Latvijas PSR ziedaugu flora: Perfokaršu aizpildīšanas noteikumi. Rīga, 1971.
 • Мазинг В., Стасинас И. Табака Л. Опыт пропоганды идей охраны природы в Приблтийских республиках. Вопросы охраны ботанических объектов. Ленинград, 1971.
 • Табака Л., Михельсон Х. К вопросу об охране болот в Латвийской ССР. Охрана природы в Латвийской ССР. Рига, 1972.
 • Табака Л. Верховое болото Суда — своеобразный объект охраны природы. Охрана природы в Латвийской ССР. Рига, 1972.
 • Табака Л., Биркмане К. Растительный покров островов озера Кала. Охрана природы в Латвийскской ССР. Рига, 1972.
 • Birkmane K., Tabaka L. Latvijas PSR aizsargājamās augu sugas. Rīga, 1973.
 • Биркмане К., Табака Л. Охраняемие виды растений Латвийской ССР. Рига, 1974.
 • Андрушаитис Г., Михельсон Х., Табака Л. Исследования в облaсти рационального использования природных ресурсов Латвийской ССР. Известия АН Латвийской ССР, No.1. Рига, 1974.
 • Флора и растительность Латвийской ССР, Приморская низменность.Гл.редактор Табака Л. Рига, 1974.
 • Табака Л. Болота. Ботанические исследования в Латвийской ССР. Рига, 1975.
 • Табака Л. Картографирование и районирование. Ботанические исследования в Латвийской ССР. Рига, 1975.
 • Красная книга. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. Отв.ред.А.Л.Тахтаджан (Табака Л.В. — данные по Латвийской ССР). Ленинград, 1975.
 • Tabaka L. Botanical excursion guide Latvia. XII international botanical congress. Leningrad, 1975.
 • Tabaka L.V., Melluma A.Ž. Programme for protection of vegetation and flora in the National Park “Gauja” (Latvian SSR). International Botanical Congress. Abstracts. Leningrad, 1975.
 • Флора и растительность Латвийской ССР, Курземский геоботанический район. Гл.редактор Табака Л. Рига, 1977.
 • Клявиня Г., Плотниекс М., Табака Л. Первые итоги изучения флоры и растительности национального парка “Гауя” (Латвийская ССР). Охрана и восстaновление pастительного покрова. Тарту, 1978.
 • Табака Л., Барониня В. Флора интенсивно используемой рекреационной зоны национального парка “Гауя” и ее охрана. Растительный мир охраняемых территорий. Рига, 1978.
 • Семёнова-Тян-Шанская А., Табака Л. Первая всесоюзная научная школа по охране флоры и растительности. Ботанический журнал 63,9, Ленинград, 1978.
 • Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Гл.редактор Табака Л. Рига,1979.
 • Tabaka L. Purvi. Dabas aizsardzība. Rīga, 1980.
 • Tabaka L. Pļavas. Dabas aizsardzība. Rīga, 1980.
 • Табака Л., Клявиня Г. О новых и редких видах pастений Латвийской CСР. Ботанический Журнал, нр.65.12. Ленинград, 1980.
 • Tabaka L. Jauna graudzāļu suga Latvijas PSR florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1980.
 • Tabaka L. Ziemeļu lineja — Linnea borealis L. — mūsu republikas dienvidaustrumu daļā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1980.
 • Tabaka L. Floras aizsardzības uzdevumi Latvijas PSR. Latvijas PSR floras aktuālas problēmas. Rīga, 1981.
 • Tabaka L. Lielaugļu radzene — Cerastium macrocarpum Schur — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1981.
 • Табака Л., Клявиня Г. Долина реки Абава. Рига, 1981.
 • Редкие и исчезащие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. Отв.ред. А.Л.Тахтаджан (Табака Л.В. данные по Латвийской ССР). Ленинград, 1981.
 • Табака Л., Фатаре И. Система охроняемых объектов природы и ее роль в сохронении генофонда флоры в Латвийской ССР. Экология и охрана растений нечерноземной зоны РСФСР. Иваново, 1981.
 • Tabaka L., Lodziņa I. Jūrmalas armērija — Armeria maritima (Mill.) Willd. — Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1982.
 • Tabaka L. Birztalu dadža — Arctium nemorosum Lej. — jaunas atradnes Latvijas PSR. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1982.
 • Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Гл.редактор Табака Л. Рига, 1982.
 • Tabaka L. Jaunumi Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1983.
 • Табака Л., Клявиня Г., Фатаре И., Цепурите Б. Сравнительный анализ основных флористических показателей некоторых речных долин Латвии. Охрана флоры речных долин в Прибалтийских pеспубликах. Рига, 1983.
 • Лаасимер Л., Лякавичюс А., Табака Л. Критический конспект флоры Прибалтики. Тезисы докладов VII Делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. Ленинград, 1983.
 • Табака Л., Клявиня Г. Ревизия состава флоры высших сосудистых pастений Латвийской ССР на современном этапе исследований. Прибалтийская флора и ее исторография. Вильнюс, 1984.
 • Tabaka L. Latvijas botāniķu sasniegumi un uzdevumi republikas augu valsts izpētē un aizsardzībā. Latvijas PSR floras aizsardzības aktuālās problēmas. Rīga, 1985.
 • Aigare V., Andrušaitis G., Lipsbergs J., Lodziņa I., Tabaka L. Latvijas PSR Sarkanā grāmata. Iznīkstošās dzīvnieku un augu sugas. Rīga, 1985.
 • Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Гл.редактор Табака Л. Рига, 1985.
 • Tabaka L. Bidens frondosa L. — jauna suga Latvijas florā. Retie augi un dzīvnieki, Rīga, 1985.
 • Табака Л., Зенкевич Г. Оcновные направления и результаты работы института биологии АН Латвийской ССР.Известия АН Латвийской ССР, No. 4. Рига, 1986.
 • Tabaka L. Trīsdaļīgā ūdensgundega — Batrachium tripartites (DC.) S.F. Grey — jauna suga Latvijā un Baltijas reģionā. Retie augi un dzīvnieki, Rīga, 1986.
 • Флора и растительность Латвийской ССР. Средне- Латвийский геоботанический район. Гл.редактор Табака Л. Рига, 1987.
 • Табака Л. Некоторые итоги сравнительного изучения флоры различных природно-териториальных подразделений Латвии. Теоретическиe и методические проблемы cравнительной флористики. Ленинград, 1987.
 • Табака Л., Гаврилова Г., Фатаре И. Флора сосудистых растений Латвийской ССР. Рига, 1988.
 • Флора и растительность Латвийcкой ССР. Центрально-Видземский геоботанический район. Гл.редактор Табака Л. Рига, 1990.
 • Tabaka L., Eglīte Z., Āboliņa A. Klāņu purvs. Rīga, 1991.
 • Tabaka L. Skandināvijas grīslis — Carex scandinavica E.W.Davies — Latvijā. Retie augi un dzīvnieki, Rīga, 1991.
 • Laasimer L., Tabaka L., Lekavičus A. Introduction. Flora of the Baltic Countries, vol. 1. Tartu, 1993.
 • Tabaka L. Red Data Book of the Baltic Countries. Part 1. (exsecutive commitee and expert group member and Uppsala, 1993.
 • Tabaka L., Gavrilova Ģ. Ziemeļvidzemes reģionālā dabas aizsardzības kompleksa vaskulāro augu floras un veģetācijas pārskats. Vides Aizsardzība Latvijā, nr.4. Rīga, 1993.
 • Tabaka L. Leguminosae A.L.Juss. in Yakovlev G.P., Sytin A.K. Legumes of Northern Eurasia: A Cheklist. RoYal Botanic Gardens Kew, 1996.
 • Tabaka L. Latvijas flora un veģetācija: Zemgales ģeobotāniskais rajons. Rīga, 2001.

Rakstījusi arī “Хорология Флоры Латвийской ССР”, Baltijas floras konspektam (Flora of the Baltic Countries, 1993,1996, 2003), Latvijas Padomju enciklopēdijai, Enciklopēdijai Latvijas Daba, Latvijas Sarkanajai grāmatai (2003), Pasaules Dabas Fonda projektam “Dabas daudzveidības plāns Latvijai”, 1992, arī populārzinātniskiem izdevumiem kā Dabas un Vēstures kalendārs, “Zinātne un Tehnika”. Birkmane K., Tabaka L. Indīgie ziedaugi Latvijas PSR. Rīga, 1966., Tabaka L., Birkmane K. Botāniska ekskursija uz sūnu purvu. Rīga, 1966.

Avoti labot šo sadaļu

 • Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas valsts arhīvs. Fonds: LR Izglītības un zinātnes min. LU Bioloģijas institūts. 2367-6-90.
 • Enciklopēdija Latvijas Daba, 6.sēj. Preses nams, Rīga, 1998.
 • Gavrilova Ģ. Laima Tabaka (1924—2000). Dzīves gaita un ieguldījums Latvijas botānikas zinātnē. Latvijas flora un veģetācija. Zemgales ģeobotāniskais rajons. Rīga, 2001.

Atsauces labot šo sadaļu

 1. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 23. aprīlī. Skatīts: 2019. gada 23. aprīlī.