Dr.biol. Gali Sabardina (1914 - 1973) bija bioloģe, botāniķe, kas specializējusies ģeobotānikā[1], zālāju fitocenoloģijā, ģenēzē un ekoloģijā. LPSR ZA korespondētājlocekle, bioloģijas zinātņu doktore,Latvijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā, Botānikas laboratorijas vadītāja (1951 - 1973).

Gali Sabardina
Gali Sabardina
Personīgā informācija
Dzimusi 1914. gada 13. augustā
Tomska, Krievijas Impērija
Mirusi 1973. gada 23. aprīlī (58 gadi)
Rīga, Latvija
Tautība krieviete (tatāru izcelsmes)
Zinātniskā darbība
Zinātne botānika
Darba vietas Rīga, LPSR Zinātņu Akadēmijas Zootehnikas un zoohigiēnas institūts (1946—1951); Salaspils, LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts (1951—1973)
Alma mater Ļeņingradas Valsts Universitāte
Sasniegumi, atklājumi LPSR ZA korespondētājlocekle bioloģijas zinātnē, LPSR ZA Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas vadītāja (1951-1973),izveidoja Botānikas laboratoriju, izaudzināja kvalificētu personālu un nodrošināja laboratorijas iesaistīšanos vissavienības pētnieciskajā sistēmā. Izveidoja Latvijas pļavu un ganību klasifikāciju, izstrādāja to ģenēzes koncepciju un organizēja visas Latvijas veģetācijas kartēšanu.

Dzīvesgājums labot šo sadaļu

Dzimusi 1914. gada 13. augustā Tomskā Sergeja un Ļubovas Sabardinu ģimenē. 1930. gadā kopā ar māti pārcēlusies uz Ļeņingradu, kur beigusi vidusskolu un Ļeņingradas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultāti ģeobotānikas specialitātē. Studiju laikā piedalījusies ekspedīcijās Vidusāzijas kalnu un tuksnešu rajonos. Diplomdarbu izstrādājusi par Akšijrak augstkalnu ganībām centrālajā Tiaņšaņā. No 1937. gada līdz 1940. rgadam mācījusies aspirantūrā Ļeņingradas Valsts Universitātē un 1940. gadā aizstāvējusi zinātņu kandidāta disertāciju par Centrālā Tiaņšaņa dienvidu daļas kalnu un augstkalnu tuksnešiem. No 1940. gada līdz 1942. gadam strādājusi par vecāko ģeobotāniķi, vienības vadītāju Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas Lauksaimniecības Tautas Komisariāta Severnaja Zemļas zemju ierīcības ekspedīcijā Narjanmarā. No 1942. gada līdz 1944. gadam vecākā zinātniskā līdzstrādniece Polārās zemkopības zinātniski-pētnieciskā institūta Igarkas Lauksaimniecības izmēģinājumu stacijā Krasnojarskas apgabalā. No 1944. gada līdz 1946. gadam Polārā zemkopības zinātniski pētnieciskā institūta Lopbarības ieguves sektora vadītāja vietnieka v.i. Ļeņingradā.

No 1946. gada līdz 1951. gadam vecākā zinātniskā līdzstrādniece LPSR ZA Zootehnikas un zoohigiēnas institūtā Rīgā. Kad 1951. gadā nodibināja LPSR ZA Bioloģijas institūtu Gali Sabardina kļuva par tā direktora vietnieci un Dabas resursu atjaunošanas kompleksās izpētes sektora vadītāju. Viņa vadīja zinātniskā darba tēmu "Pļavu un ganību ģeobotāniskā izpēte un metodikas izstrādāšana dabīgo un kultivēto pļavu veģetācijas uzlabošanai Latvijas PSR". 1952. gadā sākās darbs pie "Latvijas PSR pļavu inventarizācijas". No 1953. gada līdz 1954. gadam Gali Sabardina studēja doktorantūrā V. L. Komarova Botānikas institūtā Ļeņingradā un 1954. gada 29. decembrī aizstāvēja zinātņu doktora disertāciju par tēmu "Latvijas PSR pļavu veģetācija". Zinātņu doktora grāds piešķirts 1955. gadā. Pļavu izpēte un Latvijas veģetācijas kartēšana turpinās.

Gali Sabardinu vienmēr interesējusi pļavu ģenēze un ekoloģija. Viņa ir izstrādājusi shēmu par pļavu fitocenožu veidošanos Latvijā saistībā ar zemkopības attīstību tās teritorijā. Gali Sabardina pētījusi zālāju fitocenožu ekoloģiju — fitocenožu sastāva izmaiņas augsnes pH, slāpekļa, fosfora un dažādu mikroelementu ietekmē. Tikusi izstrādāta metodika minēto pētījumu veikšanai, apmācīti darbinieki. Gali Sabardinas vadībā aizstāvētas trīs zinātņu kandidāta disertācijas (Jautrīte Jukna, Irēna Fatare, Ģertrūde Gavrilova). Gali Sabardina rūpējās arī par jaunu tehnoloģiju ieviešanu botānikas izpētes darbā. Māra Plotniece tika nosūtīta tās apgūt pie Leonarda Rastrigina[2] uz LPSR ZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtu. Viņa savos pļavu ekoloģijas pētījumos iesaistīja arī radiobiologus un statistiķus.

Gali Sabardinai bija plaši zinātniskie sakari ar botānikas zinātnes centriem Padomju Savienībā. Kopā ar savām līdzstrādniecēm viņa piedalījusies zinātniskajās konferencēs, veicinājusi Baltijas botāniķu ekspedīciju-konferenču organizēšanu. 1966. gadā piedalījusies X Starptautiskajā pļavu un ganību kongresā (International Grassland Congress) Somijā un 1970. gadā — XI kongresā Austrālijā[3].

Gali Sabardina bija Latvijas PSR ZA Zinātniskās Padomes Bioloģijas un ķīmijas nodaļas locekle, Bioloģijas institūta Zinātniskās Padomes “Augu valsts racionālas izmantošanas, pārveidošanas un aizsardzības bioloģiskie pamati” locekle, kā arī Latvijas Valsts Universitātes un Mežsaimniecības problēmu institūta Zinātnisko Padomju locekle. Vissavienības Botānikas biedrības Latvijas nodaļas priekšsēdētāja.

1968. gada 26. decembrī Gali Sabardina ievēlēta par LPSR ZA korespondētājlocekli bioloģijas specialitātē.

Gali Sabardina mirusi 1973. gada 23. aprīlī Rīgā.

Apbalvojumi labot šo sadaļu

Medaļa par pašaizliedzīgu darbu Lielā Tēvijas kara laikā.

LPSR Augstākās Padomes Goda raksts, 1965.

Darbi labot šo sadaļu

 • Sabardina G. Rīgas un Jelgavas līdzenuma dabīgās pļavas. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, nr. 3. Rīga, 1949.
 • Сабардина Г. Геоботаническое исследование лугов Латвийской ССР.Ботаническй Журнал, No.5. Ленинград, 1950.
 • Сабардина Г. Смена растительности после осушки болота. Известия Академии Наук Латвийской ССР, No 2. Рига, 1950.
 • Сабардина Г. Дикорастущие кормовые растения Латвийской ССР. Сборник трудов Института зоотехники и зоогигиены, No, 1. Рига, 1952.
 • Сабардина Г. Естественные луга в районе нижнего течения реки Вента. Сборник трудов Института зоотехники и зоогигиены, No, 1. Рига, 1952.
 • Сабардина Г. Естественные луга северо-западного берега Лубанского озера. Сборник трудов Института зоотехники и зоогигиены, No, 2. Рига, 1952.
 • Сабардина Г. Луга бассейна реки Абулс в среднем ее течении. Сборник трудов Института зоотехники и зоогигиены, No, 2. Рига, 1952.
 • Сабардина Г. Фенологические наблюдения на естественных лугах Латвийской ССР. Известия Академии Наук Латвийской ССР, No 6. Рига, 1952.
 • Сабардина Г. Урожайность естественных лугов Латвийской ССР. Растительность Латвийской ССР, т.1, Рига, 1955.
 • Sabardina G. Latvijas PSR dabisko pļavu un ganību klasifikācija. Bioloģijas zinātne lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, nr. 3. Rīga, 1957.
 • Sabardina G., Kristkalne S. Mūsu savvaļas lopbarības zāles. Rīga, 1957.
 • Сабардина Г. , Расиньш А., Бахтеев Ф. Ботаническая экспедиция по западной части Латвийской ССР. Ботанический Журнал, No. 42, Ленинград, 1957.
 • Сабардина Г. Луговая растительность Латвийской ССР. Рига, 1957.
 • Sabardina G. Latvijas PSR dabisko zālāju klasifikācija. Rīga, 1958.
 • Sabardina G., Jukna J. Dažu savvaļas pļavu augu izplatība atkarībā no augsnes pH. Bioloģijas institūta Raksti, 18.sēj., LPSR ZA, Rīga, 1960.
 • Сабардина Г. Эколого-фитоценологическая классификация сеслериевых лугов. Геоботаническое исследование лугов. Минск, 1962.
 • Сабардина Г. Распространение некоторых видов дикорастущих луговых растений в зависимости от содержания фосфора и калия в почве. Растительность Латвийской ССР, т. 4, Рига, 1964.
 • Sabardina G., Jukna J. Botāniska ekskursija uz pļavu. Rīga, 1967.
 • Сабардина Г. Растительный покров как индикатор условий среды. Известия Академии Наук Латвийской ССР, No 9. Рига, 1967.
 • Sabardina G., Tabaka L. Devītā Baltijas Padomju republiku botāniķu ekspedīcija konference dienvidaustrumu Latvijā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, nr.12. Rīga, 1967.
 • Сабардина Г., Клавиня Г., Фатаре И. Количественное cравнениe вертикального сложения фитоценозов. Известия Академии Наук Латвийской ССР, No 12. Рига, 1967.
 • Сабардина Г. Растительность островов — мест мaссового гнездения уток на озере Энгурес. Экология водоплавующих птиц Латвии. Рига, 1968.
 • Сабардина Г. , Юкна Я. Распространение и участие в травостое видов луговых растений на почвах с различным содержанием молибдена. Известия Академии Наук Латвийской ССР, No 6. Рига, 1968.
 • Sabardina G., Kļaviņa Ģ. Ko augs stāsta par augsni. Rīga, 1970.
 • Сабардина Г. , Виеличко Е. Использование экологического профиля в изучении пространственного размещения растительности. Известия Академии Наук Латвийской ССР, No 5. Рига, 1970.
 • Сабардина Г. , Шалаева Г. Pадиоэкологическя характеристика основных компонентов растительного покрова лугов и пастбищ Латвийской ССР. Известия Академии Наук Латвийской ССР, No 11. Рига, 1971.
 • Сабардина Г., Фатаре И., Эглите З., Юкна Я. Выявление индикационного значения отдельных видов луговых растенийкак показателей химизма почвы. Теоретические вопросы фитоиндикации. Ленинград, 1971.
 • Сабардина Г., Фатаре И., Юкна Я. Экологическая характеристика отдельных видов луговых растений Латвийской ССР. Проблемы биогеоценологии и ботанической географии. Ленинград, 1973.
 • Ранка Х., Сабардина Г. Влияние режима скашивания и уровня азотного питания на качество газонного травостоя. Известия Академии Наук Латвийской ССР, No 7. Рига, 1980.

Avoti labot šo sadaļu

 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas fonds Nr.1. Apraksta nr.15. Lieta nr.4127.
 • Enciklopēdija Latvijas Daba, 6.sēj. Rīga, 1998.

Atsauces labot šo sadaļu

 1. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 23. aprīlī. Skatīts: 2019. gada 23. aprīlī.
 2. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 21. septembrī. Skatīts: 2019. gada 23. aprīlī.
 3. Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas valsts arhīvs. Fonds: LR Izglītības un zinātnes min. LU Bioloģijas institūts. Atskaite par zinātnisko un zinātniski organizatorisko darbu 1970. 2367-1-237