Darījuma partneris (angļu: counterparty) jeb līgumslēdzējs ir otra puse, kas piedalās finanšu darījumā. Lai darījums varētu notikt, katram darījumam ir jābūt darījuma partnerim. Precīzāk, katrs aktīva pircējs ir jāsavieno pārī ar tirgotāju, kurš vēlas pārdot, un otrādi. Piemēram, vērtspapīru pircēja darījuma partneris būtu vērtspapīru pārdevējs jeb pirkšanas darījuma līgumslēdzējs. Jebkurā pilnīgā darījumā var būt iesaistīti vairāki darījumu partneri (piemēram, 1000 akciju pirkšanu veic 10 pārdevēji pa 100 akcijām katrā). Labi izstrādātos līgumos parasti tiek skaidri un detalizēti izklāstīts, kādas ir katra darījuma partnera tiesības un pienākumi visos iespējamos apstākļos.

Darījuma partneris

Finanšu pakalpojumu nozare labot šo sadaļu

Finanšu pakalpojumu sektorā termins tirgus darījuma partneris tiek lietots, lai apzīmētu valdības, nacionālās bankas, valstu monetārās iestādes un starptautiskās monetārās organizācijas, piemēram, Pasaules Banku grupu, kas darbojas kā galvenais garants aizdevumiem un atlīdzībām. Šo terminu var attiecināt arī uz uzņēmumiem, kas veic šo lomu.

Finanšu pakalpojumu ietvaros termins darījuma partneris tiek attiecināts uz brokeriem, investīciju bankām un citiem vērtspapīru tirgotājiem, kas darbojas kā līgumslēdzēja puse, veicot "ārpusbiržas" vērtspapīru darījumus. Termins šajā kontekstā parasti tiek lietots saistībā ar "darījuma partnera risku", kas ir naudas zaudējumu risks, kam uzņēmums var tikt pakļauts, ja ārpusbiržas vērtspapīru tirdzniecības darījuma partnerim rodas grūtības izpildīt savas saistības saskaņā ar darījuma nosacījumus.

Apdrošināšanas nozare labot šo sadaļu

Apdrošināšanas sektorā šis termins ir paplašināts, iekļaujot uzņēmumus, kas piedāvā vai pieprasa augsta līmeņa apdrošināšanas riska retrocesiju apdrošināšanas sabiedrībām tādā pašā lomā kā valdības. Laika gaitā šis termins ir kļuvis plašāk piemērots uzņēmumiem, kas piedāvā vai pieprasa retrocesiju un citus pārapdrošināšanas veidus.

Darījuma partnera risks labot šo sadaļu

Darījuma partnera risks[1] ir iespējamība, ka kāds no darījumā iesaistītajiem var neizpildīt savas līgumsaistības. Darījuma partnera risks var pastāvēt kredītu, ieguldījumu un tirdzniecības darījumos. Visos finanšu darījumos pastāv dažāda līmeņa darījuma partnera risks. Darījuma partnera risku sauc arī par saistību nepildīšanas risku. Saistību neizpildes risks ir iespēja, ka uzņēmumi vai privātpersonas nespēs veikt nepieciešamos maksājumus par savām parādsaistībām. Aizdevēji un investori ir pakļauti saistību nepildīšanas riskam praktiski visos kredīta pagarināšanas veidos. Darījuma partnera risks ir risks, kas jāņem vērā abām pusēm, izvērtējot līgumu.

Starpība starp darījuma partnera risku un kredītrisku labot šo sadaļu

Kredītrisks un darījuma partnera risks ir saistīti, taču atšķirīgi. Kredītrisks ir īpašs riska veids, kas attiecas uz iespēju ciest zaudējumus aizņēmēja nespējas samaksāt aizdevumu. Parasti kredītrisks ir saistīts ar bankām un citām kredītiestādēm. Savukārt, darījuma partnera risks vispārīgi attiecas uz zaudējumu risku jebkuras puses saistību nepildīšanas rezultātā.[2]

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Brose, M. S.; Flood, M. D.; Krishna, D.; Nichols, B. Handbook of financial data and risk information : principles and context (2014 izd.). Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2014. 53. lpp. ISBN 9781107012028. Skatīts: 2023. gada 3. aprīlī.
  2. Murphy Chris. «Counterparty Risk», Skatīts 2023. gada 6. aprīlī. Skatīts: 2023. gada 6. aprīlī.