Apdrošināšana ir risku iestāšanās ekonomisko seku nodošana apdrošinātājam par apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošināšanas prēmiju. Tas ir noteikts ekonomisko darījumu veids, kura mērķis ir nodrošināt apdrošināšanas aizsardzību cilvēkiem un to darījumiem.

Apdrošināšana nepieciešama, lai samazinātu vai neciestu finansiālus zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam. Apdrošināšana nav paredzēta, lai gūtu materiālu labumu, bet gan lai kompensētu radušos zaudējumus.

Apdrošināšana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad to obligāti pieprasa likums. Apdrošināšanas prēmiju nosaka apdrošinātājs.

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt kā fiziskas, tā juridiskas personas.

Obligātā apdrošināšana

labot šo sadaļu

Obligātās apdrošināšanas veidus, ievērojot to sociāli ekonomisko nepieciešamību, nosaka atsevišķi likumi. Latvijā ir obligāti apdrošināšanas veidi, tai skaitā:

Apdrošināšanas veidi

labot šo sadaļu

Apdrošināšanas veidi, katrs no kuriem ir atsevišķi licencējams, ir vienādi visās ES dalībvalstīs, jo tos nosaka ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)[9]:

 1. nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 2. veselības apdrošināšana (apdrošināšanai pret slimībām);
 3. sauszemes transporta (izņemot dzelzceļa transportu) apdrošināšana;
 4. dzelzceļa transporta apdrošināšana;
 5. gaisakuģu apdrošināšana;
 6. kuģu apdrošināšana;
 7. kravu apdrošināšana;
 8. īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minēto īpašumu, nodara uguns, eksplozija, atomenerģija, zemes iegrimšana un citas stihijas);
 9. īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam, izņemot 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minēto īpašumu, nodara krusa, salna, zādzība un citi negadījumi, izņemot 8.punktā minētos);
 10. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 11. gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 12. kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 13. vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 14. kredītu apdrošināšana;
 15. galvojumu apdrošināšana;
 16. dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana;
 17. juridisko izdevumu apdrošināšana;
 18. palīdzības apdrošināšana;
 19. dzīvības apdrošināšana.

Ārējās saites

labot šo sadaļu