Mokšu valoda līdzās erzju valodai ir viena no mordviešu valodām, kas agrāk tikušas uzskatītas par vienu kopēju valodu[1] (skatīt erzju un mokšu valodu salīdzinājumu). Mordviešu valodas ietilpst Volgas somu valodu grupā.

Mokšu valoda
мокшень кяль
mokšeń käľ
Valodu lieto: Krievija 
Reģions: Mordvija
Pratēju skaits: 228 025
Valodu saime: Urāliešu
 Somugru
  Somu-permiešu
   Volgas somu
    Mordviešu
     Mokšu valoda 
Rakstība: Kirilica 
Oficiālais statuss
Oficiālā valoda: Mordvija
Regulators: nav oficiāla regulatora
Valodas kodi
ISO 639-1: nav
ISO 639-2: mdf
ISO 639-3: mdf

Saskaņā ar 2010. gada Krievijas tautas skaitīšanas rezultātiem Krievijas Federācijas teritorijā bija 2030 mokšu valodas pratēju.[2] Citi avoti gan sniedz informāciju par ievērojami lielāku pratēju skaitu: aptuveni 614 000.[3]

Kopš 2006. gada Mordvijā erzju vai mokšu valoda (atkarībā no skolotāja pieejamības) ir ieviesta kā obligāts mācību priekšmets visās skolās no 2. līdz 6. klasei pa 2 stundām nedēļā.[4]

Alfabēts labot šo sadaļu

Mokšu alfabēts ir identisks tai radniecīgās erzju valodas alfabētam, tie abi savukārt ir identiski krievu valodas alfabētam. Zemāk tas dots ar atbilstošo transkripciju latīņu alfabētā.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
A a B b V v G g D d E e, Je je Jo jo Ž ž Z z I i J j K k L l M m N n O o P p R r S s T t U u F f X x C c Č č Š š Šč šč ʺ Y y ʹ E e Ju ju Ja ja

Valodas piemērs labot šo sadaļu

Fragments no Apustuļu darbiem mokšu valodā[5] (tekstam ir pieejami arī izrunas audiofaili)[6] ar tulkojumu latviešu valodā.

Mokšu Transkripcija Latviešu tulkojums[7]
Эсь васенце книгасон, Феофил, мон азондыне семботь, мезе тиендсь и мезти тонафтсь Иисус ушетксстокиге
2и ся шити самс, мзярда кепотьфоль менели, мзярда Сон кочкаф апостолонзонды Иняру Ваймопожфть вельде максозень кошардомвалонзон.
3тейст Сон эвондакшнесь нильгемонь шинь кувалма крёз лангса муцендамдонза меле. Иисус ламоксть верондафтозь няфтезе — Сон меки шиса: синь Сонь няезь и Сон азондсь тейст Шкаень Оцязорксшить колга.
4Весть марса ярхцамста Сон кошардозень синь аф кадондомс Иерусалимть: "Учесть Алязень надияфтф казненц, конань колга куледе Эздон.
5Иоанн кстиндась ведьса, а тинь курок ульхтяда кстиндаф Иняру Ваймопожфса."
Es' vasence knigason, Feofil, mon azondyne sembot', meze tijends' i mezti tonafts' Iisus ušetksstokige
2i sja šiti sams, mzjarda kepot'fol' meneli, mzjarda Son kočkaf apostolonzondy Injaru Vajmopožft' vel'de maksozen' košardomvalonzon
3tejst Son evondakšnes' nil'gemon' šin' kuvalma krjoz langsa mucendamdonza mele. Iisus lamokst' verondaftoz' njafteze — Son meki šisa: sin' Son' njajez' i Son azonds' tejst Škajen' Ocjazorksšit' kolga.
4Vest' marsa jarxcamsta Son košardozen' sin' af kadondoms Ijerusalimt': "Učest' Aljazen' nadijaftf kaznenc, konan' kolga kulede Ezdon.
5Ioann kstindas' ved'sa, a tin' kurok ul'xtjada kstindaf Injaru Vajmopožfsa.
Pirmajā grāmatā, Teofil, esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darījis un mācījis no paša sākuma
2 līdz tai dienai, kad, caur Svēto Garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, Viņš tika uzņemts debesīs.
3 Tiem Viņš arī pēc Savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies un, četrdesmit dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību.
4 Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši.
5 Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām.

Atsauces labot šo sadaļu

  1. «AILAB – Somugru valodu saime». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2013. gada 21. decembrī. Skatīts: 2014. gada 18. augustā.
  2. Ethnologue — Uralic
  3. «Google запустил проект по сохранению редких языков». РАДИО АЗАТТЫК. 28. jūnijs, 2012. Skatīts: 2014-08-19. К группе риска относится мокшанский язык, на котором говорят примерно 614 тысяч человек в Мордовии.
  4. «Мордовский опыт введения обязательного изучения эрзянского и мокшанского языков в школах». Uralistica.com. 17. janvāris, 2014. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016-08-03. Skatīts: 2014-08-19. В 2006 году республика ввела обязательное изучение эрзянского и мокшанского языков во всех школах республики со 2 по 6 класс по 2 часа в неделю. В школах дети изучают либо эрзянский, либо мокшанский язык в зависимости от того, преподаватель какого языка в ней работает.
  5. «ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ НА МОКША ЯЗЫКЕ (.PDF)». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 4. martā. Skatīts: 2014. gada 18. augustā.
  6. «ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ НА МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ (.MP3)». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 4. martā. Skatīts: 2014. gada 18. augustā.
  7. «bibelesbiedriba.lv – APUSTUĻU DARBI». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2015. gada 8. jūlijā. Skatīts: 2014. gada 18. augustā.