Ķīmiskā saite

Ķīmiskā saite ir fizikālas mijiedarbības veids, kas notur atomus molekulā, jonus kristālrežģī, neitrālus atomus atomu režģī. Tā ir 2 vai vairāku atomu mijiedarbība, kurā veidojas stabila daudzatomu sistēma (molekulas, joni, kristāli u.c.). Atomi cits ar citu savienojas noteiktā secībā, tāpēc pastāv liela molekulu dažādība. Ķīmiskās saites veidošanā piedalās atomu vērtības elektroni (elektroni, kas atrodas ārējā enerģētiskajā līmenī). Ķīmiskās saites būtība ir elektrostatiskā mijiedarbība starp pozitīvi lādētiem kodoliem un negatīvi lādētiem elektroniem.

Lūisa struktūras ķīmisko saišu punktveida attēlojums starp oglekli (C), skābekli (O) un ūdeņradi (H)

Ķīmiskās saites veidošanās nosacījumiLabot

  • sistēmas kopējās enerģijas samazināšanās
  • elektronu blīvuma sadalījuma maiņa atomu ārējās elektronu čaulās

Ķīmisko saišu veidiLabot

  • Jonu saite ir saite, kas pastāv, pateicoties savstarpējas pievilkšanās spēkam starp pozitīvi un negatīvi lādētiem joniem. Šāda saite pastāv savienojumos starp elementiem ar mazu elektronegativitāti (metāliem) un elementiem ar lielu elektronegativitāti (nemetāliem). Tātad to elektronegativitātēm ir krasi jāatšķiras (metālisks elements ar nemetālisku elementu). Piemēram, tā pastāv: tipisko metālu oksīdos K2O; BaO, bāzēs NaOH; Ca(OH)2, sāļos NaCl.
  • Metāliskā saite ir saite, kuras veidošanā piedalās brīvie vērtības elektroni (elektronu gāze), kas sadalīti pa visu metālisko elementu atomu un jonu veidoto kristālrežģi.
  • Kovalentā saite ir tāda ķīmiskā saite, kurai vienmēr ir kopīgs elektronu pāris. Izšķir 2 veidu kovalentās saites:
    • Nepolārā kovalentā saite, kas veidojas starp viena un tā paša ķīmiskā elementa atomiem (O, Cl, Br, J, H, N)
    • Polārā kovalentā saite, kas veidojas starp elementu atomiem, kuru elektronegativitātes krasi neatšķiras (jonu saitei tās ir stipri atšķirīgas), piemēram, H2O.
  • Ūdeņraža saite ir saite jeb pievilkšanās spēks, kas veidojas starp stipri elektronegatīva elementa atomu (F, O, N) un ūdeņraža atoma kodolu (protonu), kuru savukārt kovalentās saites saista ar citiem elektronegatīviem atomiem tai pašā vai citā molekulā.

Runājot par ķīmisko saiti, ir jāpiemin tādi jēdzieni kā oksidēšanās un reducēšanās. Oksidēšanās ir elektronu atdošana (tad atoms kļūst par pozitīvu jonu), bet reducēšanās ir elektronu pievienošana (tad atoms kļūst par negatīvu jonu).

Ķīmiskās saites raksturo saites enerģija (enerģija, kas nepieciešama, lai saiti pārrautu). Vismazākā enerģija ir ūdeņraža saitēm. Vielā dominējošo ķīmisko saišu enerģija ir viens no faktoriem, kas nosaka vielas mehānisko un termisko izturību.

Ārējās saitesLabot