Ticības apliecinājums jeb ticības apliecība ir kādas reliģiskas kopienas kopīgas ticības kopuma formulējums.

Senākie ticības apliecinājumi kristietībā ir Apustuļu ticības apliecība un Nīkajas ticības apliecība, kas atsaucas Jaunās Derības evaņģēlijos un apustuļu vēstulēs.

Musulmaņi ticības apliecinājumā — šahādā apliecina, ka Dievs ir vienīgais un, ka Muhameds ir pēdējais pravietis.

Daļa jūdaistu kā savas ticības apliecinājumu lieto Piektās Mozus grāmatas vārdus: “Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs”.