Sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības ir saziņas starp organizāciju vai noteiktu indivīdu un pārējo sabiedrību pārvadība. Sabiedrisko attiecību mērķis bieži vien ir izveidot labvēlīgu sabiedrības viedokli par uzņēmumu, organizāciju vai slavenību, veidojot pozitīvu sabiedrisko tēlu un labu reputāciju. Sabiedrisko attiecību aktivitātes parasti ir vērstas uz ilgtermiņa ieguvumiem, nevis ātru rezultātu.[1] Sabiedrisko attiecību aktivititātes sevī iekļauj ieinteresēto pušu (darbinieku, klientu, citu uzņēmumu, mediju utt.) un to viedokļu noskaidrošanu, vēlamo mērķu noteikšanu, komunikācijas plānošanu, kā arī informācijas sagatavošanu un izplatīšanu (gan plašsaziņas līdzekļos, gan arī organizējot dažādus pasākumus).