Organizācija

sociāla vienība ar kopīgu mērķi

Organizācija ir indivīdu apvienība, kas apvienojusies vai ir apvienota, kādu kopīgu mērķu realizēšanai. Ar šo vārdu var saprast arī noteiktu struktūru, uzbūvi, sistēmu, kurā ir organizēta kāda grupa, cilvēka apvienība.

Tiek izdalītas sabiedriskās un politiskās organizācijās. Sabiedriskās organizācijās cilvēki apvienojas brīvprātīgi un to vieno kopīgs mērķis, kas ir fiksēts statūtos vai citos dokumentos. Politiskā organizācijā cilvēki arī apvienojas brīvprātīgi, tomēr tai ir raksturīga institucionalizēta, strukturēta uzbūve. Tā pauž noteiktus politiskos mērķus un realizē politisko programmu, piedaloties politikā, valsts pārvaldīšanā un citviet. Politiskā organizācija parasti ir partija.[1] Objektīvi abos gadījumos šīs cilvēku apvienības veic politisko darbību, jo tās piedalās sabiedrības pārvaldīšanā.[2]

Organizācija var būt arī struktūra, uzbūve,[1] piemēram, uzņēmuma uzbūve vai arī ražošanas vadīšanas sistēma.[3]

  1. 1,0 1,1 Autoru kolektīvs. Juridisko terminu vārdnīca, Rīga: Nordik, 1998. g., 183.lpp.
  2. Ašmanis, M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga:Zvaigzne ABC, 1999.g., 86.lpp. ISBN 9984-17-415-8
  3. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000