Atommasa jeb relatīvā molekulmasa ir dotās vielas molekulas (vai atoma) masas attiecība pret 1/12 oglekļa atoma masas :

Tā galvenokārt koncentrēta atoma kodolā, kura tilpums ir aptuveni 10-15 daļa no atoma tilpuma. Tā kā atomu un molekulu masas ir ļoti mazas, aprēķinos izdevīgi izmantot nevis masas absolūtās vērtības, bet gan relatīvās vērtības. Saskaņā ar starptautisku vienošanos visu atomu un molekulu masas salīdzina ar 1/12 oglekļa atoma masas (tā saucamā atommasu oglekļa skala). Ķīmisko elementu atommasas izsaka atommasas vienībās u. 1 u = 1,6606 * 10-27 kg (apmēram atbilst 1/12 daļai no C-12 izotopa atoma masas). Atommasu, kas izteikta atommasas vienībās, sauc par relatīvo atommasu. Relatīvo atommasu apzīmē ar simbolu Mr.

Daži ķīmiskie elementi

labot šo sadaļu
Elements Relatīvā atommasa
Ūdeņradis 1,008
Skābeklis 15,999
Kālijs 39,098
Dzelzs 55,84
Zelts 196,97
Urāns 238,03

Mūsdienās visu ķīmisko elementu relatīvās atommasas ir noteiktas samērā precīzi. Saskaitot relatīvās atommasas atomiem, no kuriem veidota molekula, var aprēķināt relatīvo molekulmasu.

Ārējās saites

labot šo sadaļu