Medželles kodekss 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā bija Osmaņu impērijas civillikums un ir uzskatāms par pirmo šariata likumu kodifikācijas versiju.

Medželles kodekss osmaņu turku valodā

Kodeksu sastādīja komisija ar priekšsēdētāju Ahmedu Dževdetu pašā un tas sastāvēja no 16 sējumiem un bija sadalīts 1'851 pantā. Sastādīšana sākās 1869. gadā un tika pabeigta 1876. gadā, un 1877. gadā kodekss stājās spēkā. Kodeksa uzbūve un sakārtojums bija ļoti līdzīgs tā laika Eiropas kodeksiem. Tas aptvēra lielāko daļu civiltiesību, izņemot ģimenes tiesības, kas tika atstātas reliģiskā likuma ietvaros.

Kodeksa saturs balstījās uz Abu Hanifa an Numana (hanafistu) tiesību tradīcijas, kuru Osmaņu impērija lietoja arī iepriekš. Tomēr, sastādot kodeksu, tika lietota tiesiskās lietderības metode un tādēļ tajā tika iekļauti dažkārt citi tiesiskie apsvērumi, kas tika uzskatīti par piemērotākiem attiecīgajā laikmetā.

Tā kā Medželles kodekss attiecās gan uz sekulārajām tiesām (nizamiye), gan uz šariata tiesām, pirmo reizi impērijas vēsturē islāma likumiem, nevis saviem likumiem, tika pakļauti arī jūdi un kristieši, kas tagad arī drīkstēja būt par lieciniekiem tiesā.

Pēc Osmaņu impērijas sadalīšanas Pirmā pasaules kara beigās, Medželles kodekss palika spēkā vairākās impērijas bijušajās teritorijās (izņemot Ēģipti, kur šis kodekss nekad netika ieviests). Kodeksu pārņēma šādas valstis:

Medželles kodekss palicis kā pamats civiltiesībām Jordānijā un Kuveitā.

Medželles kodeksa saturs labot šo sadaļu

 • 1. sējums. Pirkums
 • 2. sējums. Noma
 • 3. sējums. Galvošana
 • 4. sējums. Saistību nodošana
 • 5. sējums. Ķīla
 • 6. sējums. Atbildība un aizgādnība
 • 7. sējums. Dāvinājums
 • 8. sējums. Prettiesiska piesavināšanās un kaitējums
 • 9. sējums. Aizliegums, ierobežojums un pirpirkums
 • 10. sējums. Kopīga manta
 • 11. sējums. Pārstāvība
 • 12. sējums. Saistību izpilde un izbeigšana
 • 13. sējums. Piekrišana
 • 14. sējums. Tiesas process
 • 15. sējums. Pierādījums un zvēresta došana
 • 16. sējums. Tiesas spriedums

Ārējās saites labot šo sadaļu

Medželles teksts angļu valodā