Habitoloģija (no latīņu vārda habitus nozīme izskats, veidols un loģij — mācība) kriminālistikas nozare, kas pēta likumsakarības, pēc kuram rodas informācija par cilvēka ārējo veidolu un uz to izzināšanas pamata izstrāda šī veidola pazīmju klasifikāciju, kā arī metožu sistēmu šo pazīmju fiksācijai un izmantošanai noziegumu atklāšanā un meklējamo personu atrašanā.