Arodbiedrība

organizācija, kurā ir apvienojušies darba ņēmēji

Arodbiedrība ir organizācija, kurā ir apvienojušies darba ņēmēji, lai sasniegtu kopējus mērķus, piemēram, labākus darba apstākļus. Arodbiedrība ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.

Arodbiedrības vadība apspriež darba koplīgumu ar darba devējiem. Tas var ietvert sarunas par algām, darba noteikumiem, sūdzību procedūras, kas reglamentē pieņemšanu darbā, atlaišanu no darba, darba ņēmējus, pabalstus, darba drošības un politikas veicināšanu. Arodbiedrības mērķis ir pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām, panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un tādu sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību.