Pozitīvās tiesības (latīņu: ius positum) ir rakstveida sistematizētu normu kopums, kas nosaka sociāli pieņemamu uzvedības modeli personām, ko pieņem attiecīgi pilnvarotas valsts institūcijas, likumdošanas aktos noteiktā kārtībā. Parasti tiek pretstatītas nerakstītām tiesībām: visparējiem tiesību principiem, tiesību paražām.