Par pakāpju nevienādībām dažreiz sauc tādas nevienādības, kuras satur veida izteiksmes, kur un ir nevienādībā ietilpstoši mainīgie vai izteiksmes no citiem mainīgajiem.

Pakāpju nevienādību piemēri:

  1. Ja , un , tad
  2. Jebkuriem reāliem pozitīviem skaitļiem un . Šo rezultātu vispārināja R. Ozols 2002. gadā, pierādīdams ka jebkuriem reāliem pozitīviem skaitļiem , , ..., ir pareiza nevienādība (rezultāts ir publicēts populārzinātniskajā žurnālā Zvaigžņotā Debess).