Morfoloģija (valodniecība)

valodniecības apakšnozare

Morfoloģija (no sengrieķu: μορφή (morphē) — 'veids') ir valodniecības apakšnozare, gramatikas daļa, kas pēta vārda struktūru (morfēmisko sastāvu), vārdformu, vārda gramatisko nozīmju veidošanu un izteikšanu, vārdformu paradigmas un vārdšķiras.

Morfoloģijas uzmanības centrā ir vārds un vārdforma. Šaurākā nozīmē jēdziens "vārds" apzīmē tikai pamatformu (gramatiski neitrālāko formu, piemēram, nenoteiksmi darbības vārdam), plašākā nozīmē šis jēdziens iekļauj arī visas pārējās gramatiskās formas (vārdformas).

Vārda struktūru veido vārda mazākās patstāvīgi nozīmīgās sastāvdaļas — morfēmas (priedēkļi, saknes, piedēkļi, galotnes). Morfēmas nozīme var būt leksiska un morfoloģiska (piemēram, vārda saknei) vai arī tikai morfoloģiska (piemēram, vārda galotne).