Mētrājs ir sausieņu meža augšanas apstākļu tips labi aerētās minerālaugsnēs, kas izveidojies ar barības vielām bagātākās smilts podzola augsnēs salīdzinājumā ar silu. Šeit priedes, salīdzinājumā ar silu, ir garākas. Zem priedēm var augt egles un bērzi. Arī zemsedze ir bagātāka: sastopami mellenāji, brūklenāji un sūnas.

Latvijā plašākie mētrāja masīvi aizņem kāpas un plakanos līdzenumus Piejūras zemienē, Taurkalnes un Sedas apkārtnē. Mētrāji aizņem 4% no Latvijas mežaudžu kopplatības[1].

  1. Autoru kolektīvs J. Broka vadībā, Meža enciklopēdija, 1. sējums. - Rīga, apgāds "Zelta Grauds", 2003. g., 188. lpp.