Jaudas koeficients

Jaudas koeficients ir fizikāls lielums, kas raksturo maiņstrāvas enerģētiskos parametrus. No tā atkarīga maiņstrāvas patērētāja kvalitāte - cik efektīvi tas izmanto elektroenerģiju. Jaudas koeficientu apzīmē ar cosφ, kas var būt robežās no 0 līdz 1, vai arī izsaka procentos un apzīmē ar grieķu burtu λ (var būt robežās no 0 līdz 100%).
Skaitliski vienāds ar aktīvās jaudas attiecību pret pilno jaudu:

Aktīvā jauda tiek patērēta derīgā darba veikšanai, bet pilnā vienāda ar aktīvās un reaktīvās jaudas summu.

Elektrības patērētāju kvalitātes iedalījums pēc jaudas koeficienta vērtībasLabot

Vērtības apzīmējums Augsta Laba Apmierinoša Zema Neapmierinoša
cosφ 0,95-1,00 0,80-0,95 0,65-0,80 0,50-0,65 0,00-0,50
λ 95-100% 80-95% 65-80% 50-65% 0-50%

Jaudas koeficienta fizikālā būtībaLabot

Reāliem maiņstrāvas patērētājiem visbiežāk ir gan aktīvās, gan arī reaktīvās induktīvās pretestības un tajos strāva atpaliek no sprieguma par fāzu nobīdes leņķi φ=0. Šo strāvu var sadalīt divās komponentēs. Strāvas aktīvā komponente sakrīt fāzē ar spriegumu, bet reaktīvā komponente Ir atpaliek fāzē no sprieguma par 90°. Strāvu vektori veido strāvu trijstūri. No šī trijstūra atrod strāvas aktīvo komponenti Ia=I cosφ. Izsakot ar to aktīvo jaudu, iegūst P=IaU = IU cosφ Reizinātāju cosφ sauc par jaudas koeficientu. Tas raksturo maiņstrāvas ķēdes noslogotību ar aktīvo jaudu vai ar aktīvo strāvu. Ja cosφ=0, tad fāzu nobīdes leņķis starp strāvu un spriegumu ir 90°, ķēdei nav aktīvās strāvas, jo Ia=I cosφ=0 un tajā plūst tikai reaktīvā strāva Ir sinφ. Jo lielāks ir jaudas koeficients cosφ, jo lielāka aktīvā strāva un mazāka reaktīvā strāva.