Fiziska persona

tieslietās reāls cilvēks, pretējs juridiskai personai

Fiziska persona ir cilvēkstiesību un pienākumu subjekts un īstenotājs. Fiziskas personas statuss sākas līdz ar personas piedzimšanu un beidzas ar nāvi; abi šie fakti ir pierādāmi ar izrakstiem no dzimtsarakstu nodaļu reģistriem un to izdotiem dokumentiem. Otrs personas veids ir juridiska persona.[1]

Fiziska persona Eiropas Savienībā: "Tiesībās — cilvēks ar savām tiesībām un pienākumiem."[2]

Fiziskai personai ir savas tiesības un pienākumi, tā ir pakļauta noteiktiem likumiem un prasībām, par kuru neievērošanu tā var tikt saukta pie atbildības, saņemot tiesību aktos paredzētos sodus.

Fizisku personu unikāli identificē tai piešķirtais kods, ko sauc par personas kodu.