Dokuments

jebkurš materiāls objekts, kurā ir fiksēta informācija un kurš ir paredzēts tās saglabāšanai un tālāknodošanai

Dokuments ir jebkurš materiāls objekts kā papīrs, perfokarte, filma, skaņu plate vai magnētiskā lente, kurā fiksēta informācija un kurš paredzēts tās saglabāšanai un tālāknodošanai. Personas dokuments apliecina pilsoņa personību, piemēram, pase vai ID karte, vai arī darba vietu un amatu, skolu vai piederību kādai organizācijai. Vēstures dokuments satur informāciju par noteiktu laikmetu un tā laika ekonomiku, politiku un kultūras dzīvi.

Dzimšanas apliecība

Dokuments tiesībās ir noteiktā kārtībā un formā sastādīts akts, kas apliecina kādu juridisku faktu, piemēram, dzimšanas datus, laulības faktu vai darba stāžu. Dokuments parasti tiek sastādīts rakstiskā formā, taču likumā noteiktos gadījumos par dokumentu var uzskatīt arī fotogrāfiju, skaņu ierakstu, video vai citus pierādījumus. Dokumentu noformēšanas un sastādīšanas kārtību noteic likumi, kā arī valsts standarti. Par dokumentu viltošanu paredzēta kriminālatbildība.