Dati

informācijas vienības

Dati (no latīņu data) ir kodētas ziņas, kas raksturo reāla objekta stāvokli neatkarīgi no datu saņēmēja iepriekšējām zināšanām par šo objektu. Ja no datu saņēmēja viedokļa dati satur jaunus faktus, tad datus var uzskatīt par informāciju.

Dati parasti ir dažādu mērījumu rezultāts un var tikt izmantoti par pamatu diagrammām, attēliem vai novērojumiem mainīgo kopumam. Datiem jābūt tādā formā, lai tos varētu uzglabāt, pārvietot un apstrādāt. Neapstrādāti dati ir materiāls, ko saņem no datu piegādātājiem, un kuru izmanto datu saņēmēji, lai iegūtu informāciju uz datu pamata.

Etimoloģija labot šo sadaļu

Vārds dati ir Latīņu daudzskaitlis no vārda datum, kas nozīmē uzdrošināties, "dot", tātad "kaut kas iedots". Diskutējot par problēmām ģeometrijā, matemātikā, inženierzinātnēs, un tā tālāk, termins dots un dati tiek aizstāti. Vārds dati arī tiek uztverts kā fakts, skaitlis, un idejas. Šādi vārdu dati kā konceptu izmanto datorzinātnēs: dati ir skaitļi, vārdi, bildes, utt.

Dati skaitļošanā labot šo sadaļu

Datorzinātnēs, dati ir informācijas veids, kas piemērots izmantošanai ar datoru. Dati bieži tiek jaukti ar programmām. Programma ir detalizēts instrukciju kopums, lai dators veiktu uzdevumu. Šajā ziņā dati ir viss, kas nav programmas kods.

Arī bināros failus (kas nav nolasāmi) dažkārt dēvē par "datiem" , atšķirībā no cilvēkam nolasāmā "teksta". Kopējais cipardatu apjoms 2007.gadā tika lēsts ap 281000000000 gigabaitiem.

Dati un programmas labot šo sadaļu

Datori izpilda instrukcijas, kuras tiem tiek nodotas. Instrukciju kopa, kas paredzēta uzdevumu izpildīšanai, tiek saukta par programmu. Vispārīgā gadījumā programma, kas tiek izpildīta ar datora palīdzību, saturēs bināru mašīnkodu. Atmiņas elementi, ar kuriem programma manipulē, bet kurus procesors neizpilda, sastāv no datiem. Programmu dati tiek glabāti failos. Izpildāmie faili sastāv no programmām - visi pārējie faili ir datu faili. Izpildāmie faili var saturēt arī datus, kuri ir "iebūvēti" programmā. Dažiem izpildāmajiem failiem ir datu segments, kas parasti sastāv no konstantām vērtībām un sākotnējām vērtībām.

Analogdati labot šo sadaļu

Analogdati (no angļu analog data) ir dati, kas tiek attēloti, izmantojot analogsignālu.

Cipardati labot šo sadaļu

Cipardati (no angļu digital data) ir dati, kas tiek attēloti, izmantojot ciparsignālus. Ciparsignāls (no angļu digital signal) ir skaitļu secība, kas iegūta diskrēta signāla nolases aizstājot ar skaitļiem. Ciparkods (no angļu digital code) ir kodētā ziņojuma pieraksts ciparu vai skaitļu secības veidā. Ciparu sistēmā datu pārraidei un attēlošanai izmanto ciparus 0 un 1 .