Īpaši aizsargājamā dabas teritorija

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir ģeogrāfiski noteikta teritorija, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā un ir izveidota dabas aizsardzības nolūkā.

Josemitu nacionālais parks, Kalifornijā, ASV, ir pasaulē pirmā īpaši aizsargājamā dabas teritorija

Pasaulē aizsargājamās teritorijas iedala tādās kategorijās kā dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi. Katras valsts likumdošana var noteikt atšķirīgu aizsargājamo teritoriju sistēmu. Piemēram, ASV bez plaši pazīstamajiem nacionālajiem parkiem ir arī tādas dabas aizsardzības kategorijas kā nacionālais mežs, nacionālā upe un štata parks.