Vikipēdija:Godprātīga lietošana


Vikipēdijas galvenais uzdevums ir brīvas, ikvienam jebkuriem mērķiem izmantojamas enciklopēdijas izveidošana un izplatīšana. Šo mērķi var sasniegt, pilnīgi aizliedzot ar autortiesībām aizsargātu materiālu (attēlu, skaņas failu) lietošanu rakstu noformēšanai, taču tas būtu pretrunā ar citu pamatmērķi — kvalitatīvas un pilnīgas enciklopēdijas radīšanu. Tādēļ atsevišķos gadījumos, kur bez tā nevar iztikt, jāatļauj aizsargātu mediju failu izmantošanu. Par mediju failiem uzskatāmi jebkuri materiāli, kas nav teksta formā: gan statiski rastra un vektorformāta attēli, gan arī dinamiski video un audio faili.

Uzmanību — uz tekstiem godprātīgas izmantošanas noteikumi neattiecas! Aizsargātus tekstus drīkst izmantot tikai kā informācijas avotus, rakstot saviem vārdiem; izņēmums ir tekstu citēšana.

Mediju failiem, kurus nav iespējams izmantot saskaņā ar kādu no brīvajām licencēm (CC-BY-SA-4.0, PD-self), lai tos varētu ievietot Vikipēdijā, ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Šie noteikumi atbilst godprātīgas lietošanas (angļu: fair use) pamatbūtībai, ņem vērā brīvas enciklopēdijas izveides pamatmērķi un novērš nevēlamas tiesiskās sekas.

Lai ievietotu Vikipēdijā ar autortiesībām aizsargātu mediju failu, tam jāatbilst visiem šiem noteikumiem:

 1. Materiālam nav brīvas alternatīvas. Aizsargāts mediju fails var tikt izmantots tikai tad, ja tobrīd to nekādi nevar aizstāt ar brīvu materiālu (piemēram, pašam nofotografēt attiecīgo objektu), nevar pārveidot par brīvu materiālu un šāda alternatīva tuvākajā laikā nevar parādīties.
 2. Ievietošana Vikipēdijā nedrīkst mazināt darba komerciālo vērtību. Nav pieļaujams, ka godprātīga lietošana nodara zaudējumus darba autoram vai aizstāj darba iegādi.
 3. Godprātīgas izmantošanas princips jālieto iespējami minimāli. Ja raksta ilustrēšanai nepieciešams viens aizsargāts attēls vai skaņas fragments, to nedrīkst būt vairāk. Attēlu izšķirtspējai un skaņas failu kvalitātei jābūt minimāli pietiekamai, lai pildītu nepieciešamo ilustratīvo uzdevumu.
 4. Materiāliem jābūt pārbaudāmiem — iepriekš kaut kur publicētiem. Obligāti jānorāda faila izcelsme.
 5. Materiāliem jābūt enciklopēdiskiem — jāatbilst vispārējām Vikipēdijas prasībām attiecībā uz ievietojamo informāciju.
 6. Augšupielādētajiem failiem jābūt izmantotiem vismaz vienā rakstā. Ja ar vienu attēlu tiek ilustrēti vairāki raksti, attēla lapā jānorāda godprātīgas izmantošanas pamatojums katram rakstam.
 7. Materiālam jābūt nozīmīgam attiecīgā raksta vai tā sadaļas noformēšanā. Nav pieļaujama izmantošana dekoratīviem mērķiem (sarakstu, attēlu galeriju, saskarnes elementu noformēšanai).
 8. Aizsargātus darbus var izmantot tikai un vienīgi pamatrakstos. Tos nedrīkst ievietot veidnēs vai dalībnieku lapās.
 9. Mediju faila apraksta lapā jābūt godprātīgas izmantošanas paskaidrojumam.
Lapā jāievieto:
 • strādājoša saite uz materiāla avotu. Gadījumā, ja tas nav pieejams tīmeklī, jābūt precīzai avota norādei (piemēram, grāmatas nosaukumam, no kuras attēls skenēts).
 • materiāla veidam atbilstoša autortiesību veidne (tās pieejamas šeit).
 • pamatojums, kādēļ nav iespējama alternatīvu materiālu izmantošana.


Aizsargāti faili, kas neatbilst šiem noteikumiem, tiek marķēti ar attiecīgu paziņojumu (Veidne:Attēla autortiesības vai Veidne:Skaņas faila autortiesības) un dzēsti, ja netiek sniegti pierādījumi atbilstībai noteikumiem.

Izņēmumi no dotajiem noteikumiem pieļaujami tikai ar individuālu pieeju, ja kopiena atzīst dotā aizsargātā darba izmantošanu par atbilstošu brīvas enciklopēdijas izveidošanas pamatuzdevumam.