Valsts kase ir tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā. Tās pamatmērķis ir nodrošināt drošu un efektīvu valsts finanšu pārvaldību, ņemot vērā sabiedrības intereses. Pārvaldnieks ir atbildīgs par Valsts kases darbību, un viņa amatu ieceļ vai atbrīvo Finanšu ministrs.[1]

Valsts kases darbība koncentrējas uz vairākiem virzieniem, tostarp valsts budžeta izpildi, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību, valsts aizdevumu un galvojumu vadību, ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības sertifikācijas iestādes funkciju realizāciju, grāmatvedības uzskaites pakalpojumu sniegšanu un iestādes pārvaldību.[1]

Valsts kases funkcijas

labot šo sadaļu

Valsts kases funkcijas ietver:

 • Valsts budžeta izpildes un finanšu uzskaites organizēšanu;
 • Asignējumu piešķiršanu un maksājumu veikšanu no valsts budžeta ieņēmumiem;
 • Valsts parāda vadību;
 • Normatīvajos aktos noteikto ES politiku instrumentu, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta maksājumu iestādes un sertifikācijas iestādes funkcijas un nacionālās atbildīgās amatpersonas uzdotās nacionālā fonda funkcijas;
 • Citas funkcijas, kas noteiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem.[2]

Valsts kases uzdevumi

labot šo sadaļu

Valsts kases uzdevumi:

 • Uzdevumi, kas noteikti Budžeta un finanšu vadības likumā;[2]
 • Resursu nodrošināšanu valsts budžeta deficīta finansēšanai un parāda saistību izpildei;
 • Investīcijas no valsts budžeta līdzekļiem;
 • Valsts parāda saistību reģistrācija un realizācija;
 • Valsts budžeta izpildes kontu atvēršana un pārvaldība Latvijas Bankā un citās kredītiestādēs;
 • Uzskaites veikšana par izsniegtajiem valsts aizdevumiem un to saistību izpildes uzraudzība;
 • Valsts un pašvaldību budžetu izpildes informācijas sagatavošana un nodrošināšana;
 • Grāmatvedības uzskaites metodoloģisko norādījumu izstrāde valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm;
 • Līdzekļu aizņemšanās organizēšana finanšu tirgos;
 • Valsts vārdā sniegtās galvojuma dokumentu novērtēšana un galvojumu saistību uzraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • Finanšu instrumentu izmantošanas izdevumu sertifikācija un finanšu instrumentu līdzekļu pieprasīšana no to devēja;
 • Starptautiskās reitinga aģentūras apmeklējuma organizēšana un investoru attiecību vadība;
 • Citi uzdevumi, kas noteikti citos normatīvajos aktos.

Valsts kases struktūra

labot šo sadaļu

Valsts kases organizācijā ir 16 departamenti un Birojs. Lai ierobežotu finanšu riskus līdz minimumam, Valsts kase izmanto funkciju nodalīšanas principu, kas atbilst labākajai praksei finanšu iestādēs un Eiropas parāda vadības birojos. Šajā principā ir trīs galvenās funkcijas: klientu apkalpošana un finanšu darījumu veikšana, finanšu risku pārvaldīšana, kā arī norēķinu, uzskaites un pārskatu sagatavošana.[3]

 
Valsts kases struktūra