SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats).

Izmantošana labot šo sadaļu

Veicot SVID analīzi, izvērtē iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas.

 • Stiprās puses — tās organizācijas īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
 • Vājās puses — tās organizācijas īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu.
 • Iespējas — tie ārējie faktori, kas var organizācijai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
 • Draudi — tie ārējie faktori, kas var organizāciju kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā
Iekšējie faktori
Stiprās puses Vājās puses
 • Idejas priekšrocības
 • Potenciāls
 • Idejas konkurētspēja
 • Unikalitāte
 • Resursi, līdzekļi, cilvēki
 • Pieredze, zināšanas, informācija
 • Finanšu rezerves, ticamākais apgrozījums
 • Tirgzinība — redzesloks, izplatība, apzināšana
 • Novatoriskie aspekti
 • Atrašanās vieta
 • Cena, vērtība, kvalitāte
 • Akreditēšana, kvalifikācija, sertifikācija
 • Procesi, sistēmas, IT, komunikācijas
 • Kultūra, attieksme, viedoklis, uzvedība
 • Pārvaldīšana, pēctecība
 • Ierosinājuma vai nodomu radītie zaudējumi
 • Potenciāla vai iespēju nepilnības
 • Nespēja konkurēt
 • Reputācija, klātbūtne un sasniedzamība
 • Finansiālās iespējas
 • Ievainojamība
 • Laika grafiki, termiņi un spiediens
 • Naudas plūsma, skaidras naudas aizplūšana
 • Nepārtrauktība, piegādes robustums
 • Pamatlietu nepārdomātība, izklaidība
 • Datu ticamība, plānu pareģojamība
 • Morāle, uzticēšanās, vadība
 • Akreditēšana utt.
 • Procesi un sistēmas utt.
 • Pārvaldības slēpšana, pēctecība
Ārējie faktori
Iespējas Draudi
 • Tirgus notikumi
 • Konkurentu ievainojamība
 • Nozares vai dzīvesveida tendences
 • Tehnoloģiju attīstība un jauninājumi
 • Globāla iedarbība
 • Jauni tirgi, iespējas
 • Noteikta niša — tirgus mērķis
 • Ģeogrāfiska atrašanās vieta, eksports, imports
 • Jauninājumi un unikalitāte
 • Taktika — pārsteigt, vairāk līgumu u.t.t.
 • Biznesa un produkcijas attīstība
 • Informācija un pētījumi
 • Līgumsabiedrību un aģentūru sadalīšana
 • Lielas masas daudzuma, ražošana, ietaupījumi
 • Sezonalitāte, laika apstākļu, modes iedarbība
 • Politikas ietekme
 • Jaunu likumu vai normatīvo aktu ietekme
 • Apkārtējās vides ietekme
 • IT notikumi un jauninājumi
 • Konkurentu nodomi — atšķirīgi
 • Tirgus pieprasījums
 • Jaunas tehnoloģijas, pakalpojumi, idejas
 • Svarīgi līgumi vai vienošanās un partneri
 • Spēcīgs iekšējais potenciāls
 • Traucēkļi
 • Nepārvaramas vājības
 • Svarīgu darbinieku aiziešana no darba
 • Noturīgs finansiāls atbalsts
 • Ekonomika — iekšzemes, ārzemes
 • Sezonalitāte, laika apstākļu ietekme

Ārējās saites labot šo sadaļu