Podzolētā gleja augsne ir viens no augšņu tipiem. Šīs augsnes radušās seklu, skābu pamatūdeņu ietekmē. Visbiežāk šīs augsnes veidojušās uz bezkarbonātu cilmiežiem, kur karbonāti izskaloti lielā dziļumā. Nereti podzolēto augšņu mazcaurlaidīgais, blīvais izuviālais horizonts veicinājis ūdens sastrēguma rašanos un glejošanās procesa attīstību. Šo augšņu virskārta ir trūdvielām bagātāka nekā podzolētajās augsnēs, bet augsnes skābas, to profilos daudz augiem kaitīgu neoksidētu un reducētu savienojumu. Lai radītu augu augšanai un attīstībai labvēlīgus apstākļus, pēc nosusināšanas šīs augsnes jākaļķo, jāapgādā ar augu barības vielām, jāaktivizē augsnes baktēriju darbība, jārada irdena, pietiekami dziļa aramkārta.