Pašreizējā neto vērtība

Pašreizējā neto vērtība (angļu: net present value jeb NPV) ir viens no investīciju projektu efektivitātes novērtēšanas rādītājiem.[1]

NPV pozitīvu vērtību var interpretēt kā investīciju līmeni, pie kura investīcijas konkrētajā projektā ir efektīvas.

AprēķinsLabot

Naudas plūsma (pozitīvā vai negatīva, t.i. ienākošā un izejošā nauda) tiek diskontēta, lai iegūtu nākotnes ieņēmumu vai izdevumu tagadnes vērtību (PV). Tad visus rezultātus (iegūtus aprēķinus pa gadiem) summē. Attiecīgi NPV ir diskontēto naudas plūsmu summa:

 

kur

t - naudas plūsmas laika periods (gada numurs)
r - diskonta likme, t.i. procentu likme, ar kādu nauda varētu būt investēta pasākumos ar līdzīgu riska pakāpi (parasti izmanto bankas procentu likmi)
  - tīra naudas plūsma (ienākumi mīnuss izdevumi) laikā t

Aprēķina piemērsLabot

Jauns investīciju projekts (ražotnes paplašināšana). Laika periods - 6 gadi, t.i. laika periods, kurā projekts dos ieņēmumus. Investīcijas sastāda LVL (Latvijas lats) 100 000 (piemēram, jaunās tehnikas iegāde, apmācības). Darbības izmaksas 1.-6.gadā sastādīs LVL 5000 gadā. Ieņēmumi 1.-6.gadā sastādīs LVL 30 000 gadā. Šajā piemērā izmantotā diskonta likme ir 10%. Tagadnes vērtība (PV) var būt aprēķināta katram gadam:

Gads Naudas plūsma Tagadnes vērtība
T=0   -100 000 LVL
T=1   22 727 LVL
T=2   20 661 LVL
T=3   18 783 LVL
T=4   17 075 LVL
T=5   15 523 LVL
T=6   14 112 LVL

Visu tagadnes vērtību summa, kas arī ir NPV, sastāda 8 881,52 LVL. Ņemot vērā to, ka NPV > 0, projektu var pieņemt, ja kompānijas nav citu alternatīvu projektu ar lielāku NPV.

InterpretācijaLabot

Ja... Tas nozīmē, ka... Tad...
NPV > 0 investīcijas paaugstina firmas (uzņēmuma) vērtību projektu var pieņemt
NPV < 0 investīcijas samazina firmas vērtību projekts ir jānoraida
NPV = 0 investīcijas neatstās tiešo finanšu ietekmi uz firmu No NPV rādītāja viedokļa atbilde ir nenoteikta. Attiecīgi lēmums par investīcijām ir jāpieņem, pamatojoties uz citiem rādītājiem vai faktoriem, kas var būt nozīmīgi konkrētajā gadījumā.

Alternatīvas investīciju efektivitātes novērtēšanas metodesLabot

  1. Iekšējās atdeves koeficients
  2. Izmaksu ieguvumu analīze[2]
  3. Investīciju atmaksas periods (payback period)

AtsaucesLabot

  1. Управление инвестициями / под общ. ред. В.В.Шеремета - Москва, Высшая школа, 1998
  2. Eiropas Komisija. 4.darba dokuments. Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai.

LiteratūraLabot

  1. Брович М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. Москва: Инфра-М, 1996.
  2. Инвестиционное проектирование. Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / науч. ред. С.И.Шумилин. Москва: Российская финансовая корпорация, Финстатинформ, 1995.
  3. Investīcija
  4. Eiropas Komisija. 4.darba dokuments. Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai