Maltas vidusskola ir divplūsmu vispārējās izglītības iestāde Rēzeknes novada Maltā ar struktūrvienību Liepu pamatskolu.

Maltas vidusskola
Maltas vidusskola 2012. gadā
Atrašanās vieta
Skolas iela 5, Malta, Karogs: Latvija Latvija
Informācija
Skolas tips vidusskola
Dibināta 1944
Direktors Vinere Dimpere
Skolēnu skaits 529 (2022)
Mājaslapa

1873. gadā dibināta Rozentovas pagasta skola. 1876. gadā Vertukšņas sādžā par zemnieku līdzekļiem uzcelta pamatskola. 1912. gadā Borovajā, tagadējā Maltā, atvēra skolu ar krievu mācību valodu.

Latviešu skolas pirmsākumi Maltā attiecināmi uz 1920. gadu, kad tika izveidota Vertukšnes — Rozentovas pamatskola ar krievu un latviešu valodas apmācību. 1922. gadā skolu sadala, izveidojot Rozentovas latviešu un Vertukšnes krievu pamatskolu. 1935. gadā Rozentovas 4—klasīgo pamatskolu pārdēvē par Maltas sešklasīgo pamatskolu. 1938. gadā skolu pārceļ uz bijušo slimnīcas ēku.

1940. gadā, pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā, sakarā ar obligāto septiņgadīgo izglītību to nosauca par Maltas septiņgadīgo skolu. Maltas 1. vidusskolas veidošanās sākās 1944. /45. māc. g. , kad Maltas septiņgadīgajā skolā atvēra 8. klasi un skolā mācījās 289 skolēni. 1949. gadā Vertukšnē atvēra Ezergala krievu vidusskolu. 1948. /49. māc. g. notika Maltas 1. vidusskolas pirmais izlaidums.

1952. gadā uzsāka būvēt jaunu vidusskolas ēku un to pabeidza 1953. gadā. Jaunuzcelto ēku nodeva Maltas 2. vidusskolai, kura pārcēlās no Vertukšnes. Arī Maltas 1. vidusskolas 8. —11. klases uzsāk mācības jaunajā ēkā. Rozentovā palika 7 —gadīga latviešu skola. 1954. gadā Ezergala krievu vidusskolu pārcēļ uz Maltu, uz jaunuzcelto ēku. 1959. /60. māc. g. sakarā ar Maltas rajona likvidēšanu, skola saņēm bijušo partijas komitejas ēku internāta vajadzībām un 1958. gadā uzbūvēto fizkultūras zāli. Kad 1960. gadā Maltā atvēra palīgskolu, Maltas vidusskolai piederošās ēkas Rozentovā nodeva šīs skolas vajadzībām. Maltas 1. vidusskolai 1. —7. klases nācās izvietot vairākās Maltas ciemata ēkās.

1959. gadā Maltas 2. vidusskola tika pārcelta uz bijušo rajona partijas komitejas ēku, bet Maltas 1. vidusskolas skolēni palika mācīties agrākajās telpās. 1959. gadā sāka būvēt jaunu ēku Maltas 1. vidusskolai, bet sakarā ar internātskolu veidošanos republikā šo skolas ēku nodeva jaunatvērtajai Maltas internātskolai. No 1960. gada līdz 1995. gadam pastāvēja Maltas internātskola.

1962. /63. māc. g. Maltas 1. vidusskolu un Maltas 2. vidusskolu apvieno vienā — Maltas vidusskolā ar latviešu un krievu mācību valodu. 1970. gadā ekspluatācijā nodod piebūvi ar 15 klašu telpām. Līdz ar to skola sāk strādāt vienā maiņā. Ar 1974. /75. māc. g. skola uzsāk autovadītāju sagatavošanu, kā vajadzībām uzceļ ēku apmācībām un mācību automobiļu garāžas. 1978. /79. māc. g. skola saņēma internāta ēku 120 skolēniem

1991. /92. māc. g. apvienotā Maltas vidusskola tika sadalīta, un atkal Maltā ir Maltas 1. vidusskola ar latviešu un Maltas 2. vidusskola ar krievu mācību valodu.

2014. gada 1. septembrī Maltas 1. vidusskola un Maltas 2. vidusskola tika apvienotas Maltas vidusskolā. Realizējot dažādus projektus, tika renovētas un siltinātas skolu ēkas. Maltas 1. vidusskolai tika piebūvēta ēdamzāle. Skolās modernizēti mācību kabineti, papildināta materiāli tehniskā bāze.

Maltas 1. vidusskola

 • Konstantīns Tjarve (1944. — 1945. gads)
 • Julians Stuburs (1945. — 1946. gads)
 • Pēteris Martināns (1946—1950)
 • Leontīne Ušpele (1950. — 1965. gads)
 • Lidija Matvejeva (1965. — 1971. gads)
 • Jāzeps Rupainis (1971. — 1999. gads)
 • Marija Podnieka (1999. — 2012. gads)
 • Marija Zeltiņa (2012. — 2013. /14. māc. g. decembris)

Maltas 2. vidusskola

 • Igors Sorokins (1991. — 2004. gads)
 • Vinera Dimpere (2004. — 2014. gads)

No 2014. gada 1. septembra Maltas vidusskolas direktore — Vinera Dimpere

Izglītības programmas

labot šo sadaļu
 1. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 2. Pamatizglītības programma
 3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
 4. Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma
 5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 6. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
 7. Speciālās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 8. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
 9. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
 10. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 11. Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma
 12. Pamatizglītības mazākumtautību programma
 13. Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
 14. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
 15. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem
 16. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 17. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 18. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem


Ārpusklases nodarbības un interešu pulciņi 2016. /2017. m. g

labot šo sadaļu
 • Kori 1. — 4. , 5. —12. kl.
 • Vokālie ansambļi “Rūžeņa”, 1. — 4. , 5. — 9. kl.
 • Mazie mūzikas kolektīvi 5. — 12. kl.
 • Vidusskolēnu un skolotāju vokālais ansamblis
 • Individuālais darbs ar solistiem 5. —12. kl.
 • 1. — 4. kl. popgrupa
 • 1— 4. kl. folkloras kopa
 • Tautas deju kolektīvi 2. ac kl. ; 3. — 4. kl. , 5. — 6. kl.
 • Ritmika 1. kl.
 • Mūsdienu dejas 2. — 4. kl.
 • Dramatiskie kolektīvi 1. — 4. kl. , 10. —12. kl.
 • Individuālais darbs skatuves runas izkopšanā
 • Telpu mākslinieciski — estētiskās noformēšanas pulciņš
 • Rotkalšanas pulciņš 5. — 12. kl.
 • Latviešu valodas fakultatīvs
 • Angļu valodas fakultatīvs
 • Robotikas pulciņi 5. — 7. , 8. — 9. kl
 • Volejbols meitenēm 4. —6. kl. , 8. —12. kl.
 • Jauniešu klubs
 • Jaunsargi
 • Skolēnu darbošanās pašpārvaldē
 • Mazpulki 5. — 7. kl.
 • Dabaszinību laboratorija 8. —9. kl.
 • Skolēnu ZPD vidusskolā
 • Vēstures fakultatīvs
 • Matemātikas fakultatīvi
 • Dabaszinību fakultatīvi

Skolas iesaistīšanās projektos (2012—2017)

labot šo sadaļu
 • 2009. —2012. ESF projektos: „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (IZM)
 • 2009. —2011. ESF projektos:„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”(IZM)
 • 2012. Projekts “Step2Peak, Activate&Respond2Kids — SPARK“ Mūžizglītības programma, Comenius Regio partnerība /sadarbībā ar: Rēzeknes novada pašvaldību, Verēmu pamatskolu, RA, Sisakas— Maslovinas pašvaldību Horvātijā/
 • 2013. Projekts «Jaunas pieejas valodu apguvē izveide Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs» (Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries) ES programma Nordplus Horizontal / sadarbībā ar Rēzeknes nov. pašvaldību un 7 valstīm.
 • 2013. VIIA ES Mūžizglītības programmas Grundvig apakšprogrammas Partnerības projekts „ Nonformal and Formal Partnership in adult education”
 • 2015. Projekts “Global schools”

Ārējā saite

labot šo sadaļu