Jēdziens, arī priekšstats, ir cilvēka apziņā izveidots vispārinājums, kas atspoguļo priekšmetu vai parādību vispārīgās, būtiskās pazīmes.[1] Jēdzienu vārdos izsaka definīcija. Jēdzienus tālāk iedala noteiktos un nenoteiktos jēdzienos.

Nosaucot dažādus kokus, uzreiz cilvēka apziņā rodas priekšstats par to vispārīgajām pazīmēm

Noteikta jēdziena saturs ir skaidrs un apjoms — precīzs. Tāds, piemēram, ir jēdziens "students", jo var novilkt robežu starp studentiem un visiem pārējiem.

Nenoteikti jēdzieni ir ar nepietiekami skaidru saturu un neprecīzu apjomu. Tāds, piemēram, ir jēdziens "garš koks", jo bez precizējumiem nevar novilkt precīzu robežu starp gariem kokiem un citiem kokiem.[2]

  1. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC. 2000.
  2. Ivans Vedins. Mācību grāmata augstskolām "Loģika". Elizabetes iela 83/85, Rīga LV-1050 : Avots, 2000.gads. ISBN 9984-700-05-4.