Šis raksts ir par meža tipu. Par ciemu Vecumu pagastā skatīt rakstu Gārša (Vecumu pagasts).

Gārša ir ozolu mežu tips. Tajā aug arī oši un egles. Pamežs var būt biezs, to veido lazdas, ievas, pīlādži. Pavasarī, kamēr koku zari vēl ir kaili, gāršā ir daudz gaismas un strauji uzzied daudzkrāsaini ziedaugi: baltās un zilās vizbulītes, zeltstarītes un citi augi. Gārša veidojas velēnu karbonātu augsnēs. Ozolu gāršām ir liela nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, jo tur ir daudzas augu un kukaiņu sugas, kas nav sastopamas citos meža tipos.

Latvijā ozolu gāršas ir Pededzes sateces baseinā, Zemgales līdzenumā, Gaujas senlejā un citur. Aizņem 3% no Latvijas mežaudžu kopplatības.[1]

  1. Autoru kolektīvs J. Broka vadībā, Meža enciklopēdija, 1. sējums. - Rīga, apgāds "Zelta Grauds", 2003. g., 107. lpp.