Es mācēju danci vest ir latviešu tautasdziesma.

  1. Es mācēju danci vesti līkumiņu līkumiem, Audekliņu nemācēju, tas tecēja čokurā.
  2. Man māmiņa noaudusi dancojamu lindraciņ'. Zīdu zeltu apmetusi, sudrabiņu ieaudus'.
  3. Paldies saku māmiņai par to labu lindraciņ. Es varēju vieglu soli kā riteni ritināt.
  4. Pūšat dūdas, nepūšati, man to dūdu nevajag. Es jau biju to ļautiņu, dziedātāju, runātāj'.
  5. Paldies saku māmiņai, Par to kuplu lindraciņu! Es varēju tautu dēlus Stērbelēsi sitināt.
  6. Dejat, brāļi, zābakiemi, Lai rīb māsu istabiņa; Sit, māsiņa, plaukstiņāmi, Lai skan tavi gredzentiņi!