European Telecommunications Standards Institute (ETSI) ir neatkarīga bezpeļņas telekomunikāciju nozares standartizācijas organizācija, kas nodarbojas ar standartu izstrādi tādās jomās kā fiksētie sakari, mobilie sakari, apraide, internets utt. ETSI biedra statuss ir vairāk nekā 700 organizācijām no 60 valstīm, kas aptver aparatūras ražotājus, telekomunikāciju operatorus, valstu tigus regulēšanas iestādes, pakalpojumu sniedzējus, pētniecības iestādes un konsultantus.

Logo.

Eiropas Komisija ir atzinusi ETSI par oficiālo Eiropas Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģiju (IKT) standartu organizāciju. Līdz ar to, bez globālu standartu radīšanas, ETSI nodarbojas arī ar rekomendāciju izstrādi, kas ļautu dalībvalstīm nodrošināt Eiropas Savienības likumdošanas izpildi un brīvu preču kustību vienotajā Eiropas tirgū.

ETSI ir izstrādāti tādi plaši pazīstami standarti kā GSM, TETRA, DECT, HIPERMAN.

Vēsture labot šo sadaļu

 • 1982: Conference Europeenne des Postes et Telecommunications (CEPT) izveido darba grupu Groupe Special Mobile (GSM).
 • 1987: tiek parakstīts GSM Memorands.
 • 1988: janvārī izveidojas ETSI.
 • 1989: GSM komiteja tiek pārcelta no CEPT uz ETSI un iegūst nosaukumu ETSI Tecnical Comitee (TC) GSM
 • 1989: tiek izveidota ETSI ISM komiteja, kas nodarbojas ar ISDN standarta izstrādi un uzturēšanu.
 • 1991: aizsākas darbs pie zemes grupveides radiosakaru sistēmas TETRA standarta.
 • 1991: tiek palaista pirmā GSM sistēma. ETSI TC GSM tiek pārdēvēta par TC-SMG (Special Mobile Group), lai novērstu nosaukumu sakritību ar pašu tehnoloģiju.
 • 1997: ETSI izveido EASI (European ATM Services Interoperability) projektu.
 • 1997: GSM Phase 2+ darbībā. Panākta vienošanās ar American National Standards Institute (ANSI) par GSM North America.
 • 1997: Palaisti darbībā pirmie TETRA standarta tīkli. Līdz 2006. gadam izbūeti vairāk nekā 1000 tīkli 88 valstīs.
 • 1998: UMTS radio tehnoloģijas izvēle.
 • 1999: ETSI padara standartus brīvi pieejamus lejupielādei internetā.
 • 1999: ETSI izveido Mobilās Kompetences Centru sadarbībai ar 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
 • 2000: Eiropas Savienība izveido projektu eEurope - an information society for all, piešķirot ETSI 12 miljonus eiro standartizācijas vajadzībām.
 • 2005: STSI Broadband Radio Access Networks (BRAN) komiteja iztrādā testu specifikācijas WiMAX vajadzībām.
 • 2006: uzsākts darbs pie New generation DECT projekta. Līdz šim pasaulē pārdots vairāk nekā 60 miljoni DECT terminālu.

Struktūra labot šo sadaļu

Ģenerālā asembleja labot šo sadaļu

Augstākais lēmējorgāns oganizācijā. Galvenās atbildības:

 • Organizācijas politika
 • Budžetēšana
 • Biedru statusa jautājumi
 • Valdes locekļu iecelšana
 • Ģenerāldirektora iecelšana
 • Statūtu un procedūru apstiprināšana
 • Uzdot valdei uzdevumus ikdienas darba nodrošināšanai

Parasti tiek sasaukta divreiz gadā - martā un novembrī.

Valde labot šo sadaļu

Valdi ieceļ ETSI Ģenerālā asembleja un valde darbojas tās vārdā asemblejas sasaukuma starplaikos. Valdes pienākums ir vadīt ETSI ikdienas darbību un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros. Lēmumus, kurus valde nespēj patstāvīgi pieņemt, tā liek GA darba kārtībā. Valde sastāv no ievēlētiem locekļiem, kā erī ex-officio locekļiem bez balsstiesībām. Ex-officio locekļi ir, piemēram ETSI GA priekšsēdētājs, ETSI ģenerāldirektors u.c.

Sekretariāts labot šo sadaļu

Sekretariāts ar aptuveni 100 darbiniekiem veic visas nepieciešamās atbalsta funkcijas, kas saistītas ar projektiem, loģistiku, administrāciju utt. Sekretariāta galvenais uzdevums ir veicināt organizācijas attīstību palīdzot tās biedriem ikdienas darbā.

Tehniskās struktūras labot šo sadaļu

ETSI darbojas trīs veidu tehniskās struktūras (Technical Body-TB):

 • Tehnkiskās komitejas - Technical Comitee (TC)
 • ETSI projekti (EP)
 • ETSP partnerprojekti (EPP)

Katra no šīm struktūrām pēc vajadzības var veidot darba grupas.

TB vadītāju nominē paši dalībnieki un apstiprina valde. Vadītājs atbild par TB darbību, izveidotajām darba grupām un darbības programmu.

Visus TB uzrauga operatīvās koordinācijas grupa (Operational Co-ordination Group - OCG), kas sastāv no visu TB vadītājiem. OCG atskaitās ETSI valdei un GA.

Biedri labot šo sadaļu

Jebkura kompānija vai organizācija, kam ir interese par telekomunikāciju standartu izstrādi, var kļūt par ETSI biedru. Biedra statuss dod pieeju tehniskajām komitejām, darba grupām, semināriem un konferencēm, kas ļauj iegūt vissvaigāko informāciju par telekomunikāciju standartu attīstību, kā arī ietekmēt šīs attīstības virzību.

Pastāv trīs iespējamie biedra statusi:

 • pilna dalība (full member)
 • asociētā biedra statuss (associate member)
 • vērotājs (observer)

Asociētā biedra statusu iegūst organizācijas, kuras pēc ETSI nolikuma nav tiesīgas būt par pilnvērtīgu biedru. Savukārt vērotājs ir pagaidu statuss organizācijām, kas izteikušas vēlmi iestāties, bet nav vēl tikušas apstiprinātas no ģenerālās asamblejas.

Ārējās saites labot šo sadaļu

ETSI mājas lapa