Reducētājs ir viela, kuras atomi oksidēšanās-reducēšanās reakcijas laikā atdod savus elektronus (darbojas kā elektronu donori). Reducētāji redoksreakcijas laikā tiek oksidēti. Ja elektroda potenciāls ir pietiekami liels, vairumu vielu var reducēt, izmantojot elektrolīzi (reducēšanās notiek uz katoda).

Organiskajā ķīmijā ar reducēšanos bieži saprot ūdeņraža atomu pievienošanos. Piemēram, platīna katalizatora klātienē benzolu var ar ūdeņradi reducēt par cikloheksānu:

C6H6 + 3H2 → C6H12

Tādējādi organiskajā ķīmijā par labiem reducētājiem uzskata vielas, kas viegli atdod ūdeņraža atomus.

OksidētājiReducētājiPusreakciju elektrodu standartpotenciāli, (V)
Li+ + e =Li-3,04
Na+ + e =Na-2,71
Mg2+ + 2e =Mg-2,38
Al3+ + 3e =Al-1,66
2H2O(šķ.) + 2e = H2(g.) + 2OH -0,83
Cr3+ + 3e =Cr-0,74
Fe2+ + 2e =Fe-0,41
2H+ + e =H20,00
Sn4+ + 2e =Sn2++0,15
Cu2+ + e =Cu++0,16
Ag+ + e =Ag+0,80
Br2 + 2e =2Br+1,07
Cl2 + 2e =2Cl+1,36
MnO4 + 8H+ + 5e =Mn2+ + 4H2O+1,49