Mežsaimniecība

nozare, kas nodarbojas ar mežu apsaimniekošanu un izmantošanu

Mežsaimniecība ir uzņēmējdarbības un augkopības nozare, kas nodarbojas ar meža stādīšanu, uzlabošanu, efektīvu meža zemes apsaimniekošanu un izmantošanu. Tā ir viena no lielākajām saimniecības nozarēm Latvijā.[1] Mežsaimniecība ir arī zinātniskās pētniecības joma, kas pēta meža apmežošanas metodes un mežsaimniecības uzlabošanu, kā arī mežus kā vienu no svarīgākajām biosfēras sastāvdaļām.

Mežstrādnieks Algavā, Vācijā

Mūsdienās mežsaimniecībā ir nostiprinājies un popularitāti ieguvis atsevišķs mežsaimniecības novirziens – daudznozaru mežsaimniecība. Tā parasti fokusējas uz plašu problēmu loku un apskata mežu kā vienotu kopumu (neizdalot atsevišķi tikai kokus kā koksnes avotu), kā daļu no lielākas ekosistēmas, un neizslēdz mežu lomu kultūrā (tostarp estētisko un ekonomisko aspektu).[2][3] Daudznozaru mežniecība fokusējas uz kokmateriālu un kurināmās koksnes nodrošināšanu, savvaļas biotopu un bioloģiskās daudzveidības pasargāšanu; atpūtas zonu, ainavas un kopienas aizsardzību; nodarbinātību; ūdenssateces baseina apsaimniekošanu, erozijas kontroli un mežu kā atmosfēras oglekli absorbējošas ekosistēmas saglabāšana.[4][3]