Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir 1993. gadā dibināta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes valsts iestāde.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Aģentūras pārskats
Izveidota 1993. gada septembris
Galvenā mītne Pērses iela 2, Rīga
Darbinieki 270
Iestāde pakļauta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Mājaslapa liaa.gov.lv/lv

Darbības mērķi

labot šo sadaļu

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) mērķis ir palīdzēt augt uzņēmumiem, sākot no labas un perspektīvas idejas līdz pat pasaules līmeņa atpazīstamībai eksporta tirgos. LIAA piedāvā atbalstu uzņēmējiem, kas meklē noieta tirgus ārvalstīs un aicina izmantot aģentūras piedāvātos pakalpojumus – dibināt jaunus kontaktus tirdzniecības misijās, nacionālajos stendos, kontaktbiržās, individuālajās vizītēs un apmeklēt eksporta seminārus. Investīciju piesaistes jomā LIAA veicina uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu normatīvo aktu izstrādi, kā arī iestājas par stabilu nodokļu politiku, kvalificēta darbaspēka, infrastruktūras un atbalsta instrumentu pieejamību.

Funkcijas un uzdevumi

labot šo sadaļu
 • īstenot pasākumus Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanai un ārējās tirdzniecības veicināšanai;
 • iesaistīt Latvijas ekonomikā ārvalstu investīcijas;
 • veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību;
 • veicināt uzņēmumos inovatīvās aktivitātes, inovāciju ieviešanu un attīstību valsts un starptautiskā mērogā, sadarbību starp pētniecības un uzņēmējdarbības sektoriem, kā arī tehnoloģiju pārneses un tehnoloģiju tiesību komercializācijas procesus;
  1. nodrošināt Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanu, tai skaitā īstenot Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmu un to ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un īstenošanas procesu vadību;
 • īstenot pasākumus saskaņā ar valsts atbalsta programmām;
 • nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto aktivitāšu administrēšanu;
 • īstenot Tūrisma likumā noteiktās funkcijas;
 • piedalīties Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinēt tās īstenošanu;
 • radīt valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšanai;
 • nodrošināt Latvijas vienotā produktu kontaktpunkta un vienotā pakalpojumu kontaktpunkta klientu atbalsta funkciju īstenošanu.
 • veicina uzņēmumu investīciju projektu izstrādi un atbalsta konkurētspējīgus projektus;
 • izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām;
 • izveido, ievieš un administrē valsts atbalsta un ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļu vadības, uzraudzības un kontroles sistēmu;
 • sniedz priekšlikumus uzņēmējdarbības vides, tai skaitā jaunuzņēmumu ekosistēmas, uzlabošanai;
 • organizē uzņēmumu inovāciju motivācijas, sadarbības ar pētniecības sektoru, tehnoloģiju pārneses, investīciju piesaistes un ārējās tirdzniecības veicināšanas pasākumus un nodrošina komunikāciju ar iesaistītajām pusēm;
  1. organizē zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstības un eksporta veicināšanas pasākumus, īpaši Viedās specializācijas stratēģijas jomās;
  2. veido un attīsta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas vērtību ķēžu ekosistēmas, kā arī organizē to atpazīstamības veicināšanas pasākumus Latvijā un ārvalstīs;
 • nodrošina iestādes pārstāvniecību darbību ārvalstīs;
 • atbilstoši kompetencei sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus;
 1. vietējā un starptautiskajā tūrisma tirgū popularizē tūrisma iespējas Latvijā;
 2. organizē Latvijas tūrisma pakalpojumu sniedzēju – komersantu (komercsabiedrību) un organizāciju – piedalīšanos starptautiskajos tūrisma gadatirgos;
 3. sadarbībā ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – komersantiem (komercsabiedrībām) un organizācijām – īsteno tūrisma attīstības veicināšanas pasākumus;
 4. izstrādā tūrisma attīstības projektus, atbalsta to īstenošanu un piedalās tajos;
 5. organizē pasākumus un nodrošina vidi jaunu uzņēmumu veidošanai un attīstībai;
 6. īsteno pasākumus vienotā valsts tēla ieviešanai Latvijā un ārvalstīs;
 7. sagatavo un izplata informāciju par Latviju kopumā, kā arī par atsevišķām ar Latvijas valsti, zemi un tautu saistītām jomām, tai skaitā:
  1. sagatavo un izplata informatīvos materiālus par Latviju;
  2. veido un uztur Latvijas oficiālo portālu ārvalstu auditorijām;
 8. veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Investīciju piesaiste

labot šo sadaļu

Viens no LIAA darbības apakšvirzieniem ir finansējuma piesaiste no ārvalstu investoriem Latvijas investīciju projektiem to turpmākai attīstībai. Šādi investīciju projekti ir Latvijā strādājošas komercsabiedrības, jaunu komercsabiedrību dibināšanas ieceres, kā arī valsts un pašvaldību projekti. Prioritārās nozares ārvalstu investīciju piesaistei ir metālapstrāde un mašīnbūve, transports un loģistika, informācijas tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, veselības aprūpe, kokrūpniecība, zaļās tehnoloģijas un pārtikas rūpniecība. LIAA atbalsta ārvalstu investīciju piesaistīšanu arī tādiem ražošanas projektiem, kas ir ārpus minētajām prioritārajām nozarēm.

Ārējā tirdzniecības veicināšana

labot šo sadaļu

LIAA organizē šādus pasākumus uz eksportu orientētas uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai:

Tirdzniecības misijas

labot šo sadaļu

LIAA organizē uzņēmēju vizītes uz ārvalstīm, kuru ietvaros tiek rīkoti biznesa forumi, semināri, uzņēmēju apaļā galda tikšanās, kontaktbiržas, izstāžu apmeklējumi individuālas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kā arī neformāli pasākumi.

Eksporta semināri

labot šo sadaļu

LIAA organizē eksporta seminārus, kuros tiek aplūkoti būtiskākie eksporta elementi, sniegta informācija par jaunumiem un tendencēm ārējos tirgos, kā arī Eiropas Savienības vienotajā tirgū.

Kontaktbiržas

labot šo sadaļu

LIAA rīko iepriekš noorganizētas divpusējas uzņēmēju tikšanās starp divu vai vairāku valstu uzņēmumiem, gan kā vienu no pasākumiem tirdzniecības misiju, izstāžu vai citu pasākumu laikā, gan kā atsevišķu pasākumu.

Individuālās vizītes

labot šo sadaļu

LIAA līdzdarbojas uzņēmumu individuālo vizīšu pie potenciālajiem partneriem ārvalstīs organizēšanā, galvenokārt tajās valstīs, kurās atrodas LIAA pārstāvniecība vai Latvijas Republikas vēstniecība.

2016. gadā LIAA pievienota Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA), izveidojot Tūrisma departamentu. LIAA Tūrisma departamenta uzdevums ir īstenot tūrisma valsts politiku, t.i., sekmēt Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu attīstību, darīt Latviju starptautiski pazīstamu, popularizētu Latviju kā pievilcīgu tūrisma galamērķi un veicināt Latvijas tūrisma konkurētspēju.

Ārvalstu ekonomiskās pārstāvniecības

labot šo sadaļu

LIAA ārvalstu ekonomiskās pārstāvniecības atrodas

 • Amerikas Savienotās Valstis (Vašingtona, Bostona)
 • Austrija
 • Austrālija
 • Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Briselē
 • Dānija
 • Dienvidkoreja
 • Francija
 • Itālija
 • Kanāda
 • Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Izraēlā
 • Lielbritānija
 • Nīderlande
 • Norvēģija
 • Somija
 • Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Šveicē
 • Ukraina
 • Uzbekistāna
 • Vācija
 • Zviedrija

Biznesa inkubatori

labot šo sadaļu

LIAA biznesa inkubatori sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. Eiropas Savienības un Latvijas valsts kopīgi veidots projekts tiek īstenots kopš 2016. gada. Visā Latvijā darbojas 11 reģionālie biznesa inkubatori un 9 atbalsta vienības, kā arī Radošo industriju inkubators Rīgā, kurš specializēts sniegt atbalstu radošo industriju uzņēmumiem.

Tehnoloģiju pārneses programma

labot šo sadaļu

Programmas aktivitātes ir vērstas uz zinātnisko institūciju pētniecības rezultātu komercializāciju un pētījumu rezultātu pārvēršanu veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

Inovāciju motivācijas programma

labot šo sadaļu

Inovāciju motivācijas programmas mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts, informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

LIAA struktūrvienība Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

labot šo sadaļu

2008. gada 29. februārī kā viena no LIAA struktūrvienībām savu darbību Latvijā uzsāka Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network).

Nozīmīgākie LIAA rīkotie pasākumi

labot šo sadaļu

Eksporta un inovācijas balva, Ideju kauss, Latvijas Tūrisma forums, Mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums, Ārējās saites