Latviešu literārā biedrība

(Pāradresēts no Latviešu draugu biedrība)

Latviešu literārā biedrība (vācu: Lettisch-literärische Gesellschaft), arī Latviešu draugu biedrība, sākotnēji bija vācbaltiešu mācītāju 1824. gadā dibināta sabiedriska organizācija latviešu valodas, folkloras un kultūras izpētei un popularizēšanai. Vēlāk biedrībā iestājās arī daudzi latviešu sabiedriskie darbinieki un valodnieki, piemēram, Krišjānis Barons, Juris Bārs, Ludis Bērziņš, Jānis Čakste, Jānis Endzelīns, Jēkabs Lautenbahs, Ansis Līventāls, Āronu Matīss, Kārlis Mīlenbahs, Juris Neikens, Jēkabs Osis.

Latviešu literārās biedrības "Magazīna" (Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Literärischen Gesellschaft, ap 1836)

Biedrību likvidēja 1940. gadā pēc Latvijas okupācijas.

Biedrības dibināšana

labot šo sadaļu

Biedrību apgaismības ideju izplatīšanai Vidzemē un ar nolūku veicināt latviešu valodas mācīšanos vācbaltiešu vidē sava mūža nogalē ierosinājis izveidot tiesnesis Baltazars fon Bergmanis (1736—1789). Viņa idejas turpināja viņa brālis mācītājs Liborijs fon Bergmanis (1754—1823), kas nodibināja "Pilsoņu literāri praktisko biedrību" (Literärisch-Praktische Bürgerverbindung). Viens no "Latviešu literārās biedrības" idejas autoriem bija Mālpils draudzes mācītājs Johans Gotfrīds Ageluts (1763—1848), kas kopā ar 12 Vidzemes un 2 Kurzemes mācītājiem 1824. gadā parakstīja biedrības statūtus. Dibinātāju vidū bija arī Suntažu draudzes mācītājs Johans Teodors Bērents (1784—1866), Ikšķiles draudzes mācītājs Kristiāns Vilhelms Brokhūzens (1768—1842), Nītaures draudzes mācītājs Gustavs Reinholds fon Klots (1780—1855), Lielvārdes draudzes mācītājs Dionīsijs Gotfrīds Krons (1777—1838), Biržu un Salas draudzes mācītājs Jākobs Florentīns Lundbergs (1782—1858), Liezēres draudzes mācītājs Johans Lēberehts Ēregots Punšels (1778—1849), bīskaps Kārlis Kristiāns Ulmanis (1793—1871), Lestenes draudzes mācītājs Kārlis Frīdrihs Vatsons (1777—1826) un Vidzemes superintendents Kārlis Gotlobs Zontāgs (1765—1827).

Biedrības vadītāji

labot šo sadaļu

Biedrības rakstu krājums

labot šo sadaļu

No 1828. gada Latviešu literārā biedrība izdeva savus rakstu krājumus, tā sauktās "Magazīnas" (Magazin, herausgegeben von der Lettisch — Literärischen Gesellschaft). Līdz 1905. gadam bija iznākuši 20 sējumi Magazīnu, katrā parasti pa trim burtnīcām (gabaliem).

Ievērojamākie raksti

labot šo sadaļu
 • Šaca "Pirmā lasīšanas grāmata" (1844), Latviešu dziedāšanas skolas grāmata" (1848),
 • Rozenbergera "Valodas mācība" (1848, 1852),
 • Bāra (1847), Vilumsona (1860), Krumberga (1873), Lindes (1881) u. c. raksti par latviešu fonētiku,
 • Katerfelda (1835), Bīlenšteina (I885) raksti par latviešu tautas dzeju,
 • Auniņa mitoloģiskie raksti par Ūsiņu (1881, 1905), Pūķi (1891),
 • Napjerska un Dēbnera latviešu literatūras rādītāji jeb konspekti (1831, 1844, 1858, I868),
 • Buhholca raksts par vecākiem latv. iespiedumiem (1868),
 • Dēbnera raksts par latviešu laikrakstu (1872) un Bībeles latviešu tulkojumu (1893) vēsturi.

Biedrības dalībnieku saraksts 1901. gadā

labot šo sadaļu

Biedrības locekļu vārdi uzskaitīti vācu valodā, atbilstoši tā laika sarakstiem:

Goda locekļi

labot šo sadaļu
 1. Bielenstein August Pastor zu Doblen, Ehrenpresident
 2. Auning Robert Pastor zu Seßwegen
 3. Baron Christian Oberlehrer emer. zu Riga, Suworowstr. 7
 4. Bezzenberger Adalbert Dr., Professor in Königsberg
 5. Döbner Theodor Pastor zu Kalzenau
 6. Hausmann R. Professor emer. in Jurjew (Dorpat)
 7. Heerwagen Ludwig Pastor emer. in Riga, Nicolaistr. 41 gest. 17. Sept. 1899
 8. Heyking v. Alfons Kurl. Landesbevollmächtigter a.D. gest. 22. März 1900
 9. Hollman Friedrich Livl. General-Superintendent, gest. 1.Sept.1900
 10. Keyserling Hugo Graf; Kurl. Landesbevollmächtigter
 11. Meyendorf v. Friedrich Landmarschall in Riga
 12. Panck Otto Kurl. General-Superintendent
 13. Recke v.d. Carl Gutsbesitzer zu Waldeck bei Mitau
 14. Uwarowa Praskowja Gräfin; Präsidentin der Mosk. archäol. Gesellschaft

Īstenie un korespondētājlocekļi

labot šo sadaļu
 1. Allunan Peter Privatier in Mitau, Seestr. 15
 2. Apsing Peter Stationsvorsteher in Segewold
 3. Aron M. Journalist in Riga, Sprenkstr. 2. Q. 43
 4. Augstkalns Verwalter, Smolensk
 5. Awoht Karl Pastor zu Laudohn
 6. Bahder v. Wilh. Aug. Pastor zu Neu-Autz
 7. Bankin Martin Pastor zu Ust-Dwinsk
 8. Bährent Paul Pastor zu Arrasch
 9. Becker Th. Pastor zu Frauenburg
 10. Behrsin Peter Buchhändler in Riga
 11. Behrsin Ludw. Cand. Oberlehrer in Kiew
 12. Behrsin Robert Lehrer in Siuxt-Pönau
 13. Behting Johann, Musiklehrer in Irmlau
 14. Berg Theodor Lehrer in Bickern
 15. Berg Arwid Advokat in St. Petersburg
 16. Bergmann Rudolf Pastor in Riga
 17. Bernewitz Ernst Oberpastor in Riga
 18. Bernewitz Alexander Pastor zu Kandau
 19. Bernewitz Alexander Pastor zu Neuenburg
 20. Bernewitz Fr. Pastor zu Wallhof
 21. Bernhard J. Th. A. Pastor, CM
 22. Besthorn Ferdinand Buchhändler in Mitau
 23. Beuningen Friedrich Pastor zu Schrunden
 24. Bidder O. Pastor zu Siekeln
 25. Bielenstein Emil Pastor zu Sahten
 26. Bielenstein Johannes Pastor zu Ringen
 27. Bielenstein Walter Pastor zu Mesothen
 28. Bisseneek J. Agronom in Mitau
 29. Block Richard Küster in Sonnaxt
 30. Brasde J. Agronom in Paulsgnade
 31. Brasche Heinrich Pastor zu Niederbartau
 32. Braunschweig Hermann Pastor zu Segewold
 33. Buchholz Anton Privatier in Riga, gest. 3.Oct.1901
 34. Buddenbrock v. August Gutsb. in Kudling, bei Wenden
 35. Busch Julius Pastor zu Nerft
 36. Busch Woldemar Pastor zu Bauske
 37. Butuls Ad. Dr. Riga. Kalkstraße 13
 38. Conradi Moritz Pastor in Mitau
 39. Czarnay Hugo Pastor zu Blieden
 40. Damberg David Lehrer in Smilten
 41. Diederichs Victor Lehrer, Alt-Rahden per Bauske
 42. Diston Alexander Pastor emer. in Mitau
 43. Duisburg Arthur Pastor zu Birsen
 44. Ehrmann Joh. Pastor zu Lasdohn
 45. Endzelin J. Oberlehrer in Jurjew (Dorpat)
 46. Erdmann Oswald Pastor zu Bersohn
 47. Fedder Georg Pastor zu Wenden
 48. Feldmann Karl Pastor zu Setzen
 49. Feyerabend Carl Pastor zu Dubena
 50. Freiberg Ernst Pastor zu Ugahlen
 51. Freimann C. Agronom in Mitau
 52. Funck v. Theodor Gutsbesitzer zu Kaiwen. Gest. 8.Aug.1900
 53. Gähtgens v. Theophil Propst in Riga
 54. Gavel v. Hermann Pastor zu Neuhausen
 55. Girgensohn Leonhard Pastor zu Lemsal
 56. Gläser Karl Pastor zu Stenden
 57. Graudiņ R. Redacteur in Mitau
 58. Grave Friedrich Pastor zu Salisburg
 59. Grimm Wilh. Pastor zu Rottelsdorf, Prowinz Sachsen, CM
 60. Groß Ernst Pastor zu Katlakaln
 61. Große Julius Pastor adj. zu Alt-Rahden
 62. Grüner Carl Pastor zu Roennen, Propst
 63. Grüner Hermann Pastor zu Salgaln
 64. Grüner Eduard Pastor zu Appricken
 65. Grünfeld Johann Lehrer in Neuenburg
 66. Guleke Rudolf Propst zu Alt-Pebalg, gest. 25 Jan. 1901
 67. Häcker Wilhelm Buchdruckereibesitzer in Riga
 68. Haffner Paul Pastor zu Lemburg
 69. Heintze Paul Pastor zu Dalbingen
 70. Hertel Johann Dr. Mag. pharm., Apotheker in Mitau
 71. Hilde Reinhold Pastor zu Struschan-Stirnian
 72. Hillner Gotthilf Pastor zu Kokenhusen
 73. Hoerschelmann Leo Buchhändler in Riga
 74. Hugenberger Wilhelm Pastor zu Angermünde, gest. 10 Dec. 1899
 75. Jeske Adolf Pastor zu Schaulen
 76. Josephi Herm. Pastor in Riga
 77. Irbe Karl Pastor zu Serben
 78. Kade Alexander Cand. in Rodenpois
 79. Kaehlbrandt Johann Pastor zu Riga
 80. Kaehlbrandt Emil Oberpastor zu Riga, Propst emer.
 81. Kahlen v. Heinrich Dr. phil. zu Geistershof
 82. Kaptein Ernst Buchhändler in Riga
 83. Katterfeld Ludwig Pastor in Mitau
 84. Katterfeld Adolf Dr. med., Arzt in Waldheim
 85. Kaudsit Matthies Lehrer in Alt-Pebalg
 86. Keller Wilhelm Oberpastor in Riga
 87. Keller R. Pastor in Riga
 88. Keußler Gottlieb Pastor in St. Petersburg
 89. Klapmeyer Heinrich Pastor zu Lesten
 90. Klausting Christoph Organist in Grenzhof
 91. Klawiņ R. Hauslehrer u. Landswirth in Kokenhusen
 92. Krause Richard Pastor zu Wonsees bei Kulmbach (Baiern) CM
 93. Kröger Arthur Pastor zu Saucken
 94. Krüger Carl Pastor zu Sessau
 95. Krüger Eduard Dr. med. in Mitau
 96. Krüger Leopold L.J. Pastor zu Wolmar
 97. Külpe Ernst Pastor zu Libau
 98. Kundsiņ Carl Pastor zu Smilten
 99. Lamberg Theodor Pastor in Birsgal
 100. Landsberg G. Buchdrucker in Mitau
 101. Lautenbach Jacob Mag., Privatdozent der vergl. Sprachkunde in Jurjew
 102. Leepiņ Lehrer in Neu-Autz
 103. Letz Friedrich Pastor zu Subbath
 104. Lieven Paul Dr. med. in Behnen
 105. Lieventhal August Prof. in Riga. Gest. 18. Mai 1900
 106. Löwenthal v. Friedrich Redacteur an der "Post" in Berlin. CM
 107. Lohmeyer Dr. Prof in Königsberg i. P. CM
 108. Lotto Eugen Pfarrer zu Schwarzort (Ost-Preussen)
 109. Marnitz Xaver Pastor zu Uexküll
 110. Maswersit J. Agronom in Saratow
 111. Mekon F. Literat in Sassenhof. Gest 3. Juni 1901
 112. Meyren Johann Pastor in Riga
 113. Mierzynski Anton Dr. Professor in Warschau. CM
 114. Moltrecht Carl Pastor emer. zu St. Mathiae
 115. Moltrecht Emil Pastor in Talsen, Gest. 29. Dec. 1898
 116. Mühlenbach K. Oberlehrer in Riga
 117. Mühlenbach Friedrich Oberlehrer in Mitau
 118. Mühlendorff Wilhelm Pastor zu Muischazeem
 119. Müller K. Schulvorsteher in Wenden
 120. Neander Paul Pastor zu Mitau
 121. Nehlep Johannes Oberlehrer in Mitau
 122. Neuland Johann Pastor zu Wolmar
 123. Ohse Jakob Professor in Jurjew (Dorpat)
 124. Otto Gustav Dr. med., Kreisarzt in Mitau
 125. Pahrstrauts J. Pastor zu Gnadenfeld Gouvernement Saratow
 126. Peitan Woldemar Pastor zu Würzau
 127. Pelling Paul Pastor zu Barbern
 128. Pelz David Gymnasialehrer in St. Petersburg
 129. Plates Arnold Dr. phil. Buchdruckereibesitzer in Riga
 130. Plutte W. Pastor adj. in Riga
 131. Pohrt Eduard Pastor zu Rodenpois, Schulrath
 132. Pohrt Gottlieb Pastor in Uetersen bei Lübeck. CM
 133. Radecki v. Ottokar Riga
 134. Reinberg Gustav Pastor zu St. Gertrud in Riga
 135. Reinberg Adolf Buchdrucker in Riga
 136. Reinhard Johann Pastor zu Mitau
 137. Remmeck M. Gymnasialinspektor in St. Petersburg
 138. Robs Hans Kameralhofsbeamter in Mitau
 139. Ropp v.d. Max Gutsbesitzer zu Bixten, Kreismarschall
 140. Rosen G. Pastor adj. zu St. Petersburg
 141. Rosenberger Robert Pastor zu Salwen
 142. Rottermund K.N. Pastor in Riga
 143. Ruhdul Joh. Kameralhofsbeamter in Mitau
 144. Rutkowski Arnold Pastor zu Hofzumberge
 145. Sadowsky Gustav Pastor zu Angern
 146. Sakranowicz Johannes Pastor zu Groß-Autz
 147. Sanders Johann Pastor in St. Petersburg
 148. Savary Eberhard Pastor zu Ascheraden
 149. Schack-Steffenhagen H. Buchdruckereibesitzer in Mitau
 150. Schalme Jeannot Pastor zu Pilten
 151. Scheuermann Eugen Pastor an der Lutherkirche zu Riga
 152. Schilling Karl Pastor zu Nitau
 153. Schippang Diakonus in Riga
 154. Schlau Carl Dr. Pastor zu Salis, Propst
 155. Schmidt-Wartenberg v. Prof. in Chicago. CM
 156. Schröder Ernst Pastor emer. Riga. Kirchenstr. 3.
 157. Schröder Robert Pastor zu Sissegal
 158. Schröder v. Leopold Dr., Professor in Innsbruck. CM
 159. Schulz Rudolf Propst zu Eckau
 160. Schulz Hermann Pastor zu Zeymel
 161. Schwanberg Carl in Mitau
 162. Schwartz Walter Pastor zu Allasch
 163. Seeberg Georg Pastor zu Doblen
 164. Seewald Peter Lehrer in Mitau
 165. Seesemann Gustaw Pastor zu Grünhof
 166. Seesemann Heinrich Propst in Grenzhof
 167. Seesemann Leonhard Pastor zu Kursiten
 168. Seiler Herm. Pastor zu Wormen
 169. Seiler Wilhelm Pastor zu Zohden
 170. Semmer E. Professor in St. Petersburg
 171. Siegmund Karl Hausvater in Riga
 172. Sielmann Theodor Oberlehrer, Landw. zu Welkenhof
 173. Sihle Heinrich Agronom, Karlowa bei Dorpat
 174. Sihwert Fr. Lehrer in Tels-Paddern
 175. Silin Peter Lehrer in Riga
 176. Skribanowitz Karl Pastor zu Cremon
 177. Skrusit M Journalist in Riga
 178. Spalwing Heinrich Redakteur in Riga
 179. Spalwing August Pastor zu Lodiger
 180. Spriede J. Gutsbesitzer, Groß-Bercken
 181. Steinfeld Edmund Pastor zu Samiten
 182. Steinfeld Wladimir Dr. med. in Alt-Autz
 183. Stender Hans Pastor zu Sonnaxt
 184. Stieda Ludwig Dr. Professor zu Königsberg in Pr. CM
 185. Straume J. Journalist in Mitau
 186. Strautmann Chr. Pastor in Bauske
 187. Strautsel Paul Dr. med., Mitau
 188. Thielemann Constantin Pastor adj. in Doblen
 189. Tittelbach Werner Pastor zu Grösen
 190. Treu Paul Pastor in Riga
 191. Tschakste J. Rechtsanwalt in Mitau
 192. Ucke Arnold Dr. auf Stirnen
 193. Vierhuff Gotthard Pastor in Wenden
 194. Vogel Richard Propst emer. in Friedrichstadt
 195. Walter Karl Pastor in Riga
 196. Weide Julius Pastor zu Grobin
 197. Weidemann Theodor Organist in Siuxt
 198. Weidemann J. Redacteur in Mitau
 199. Welzer Karl Pastor zu Egypten und Demmen
 200. Weyrich Theodor Oberpastor in Riga
 201. Widberg Buchhalter, Mitau
 202. Wilde Pastor, z. Z. in Birkenruhe
 203. Wilpert Karl Past. emer. zu Siuxt. Gest. 28 Oct. 1901
 204. Wissendorff Henri Mitglied des Gelehrten Com. des Min. d. Volksaufklär.
 205. Wolter Ed. Mag. Docent in St. Petersburg. CM
 206. Zimmermann Ludwig Pastor zu Lennewarden, Propst
 207. Zubati Professor Dr. Smechow in Böhmen. CM
 • Āronu Matīss. Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simts gadu darbā. Ainas no latviešu un vāciešu attiecību vēstures. Rīga: A. Gulbis, 1929
 • Jürgen von Hehn. Die Lettisch-literärische Gesellschaft und das Lettentum. Königsberg (Pr.) Berlin, Ost-Europa-Verlag, 1938.
 • Mitgliederverzeichnis in 1901
 • Bielenstein A. Ein glückliches Leben. Selbstbiographie. 2. Auflage. Michelstadt: Neuthorverlag, 1986
 • Magazin, herausgegeben von der Lettisch-literärischen Gesellschaft (,,Magazīna, Latviešu literārās biedrības izdota’’). Lettisch literärische Gesellschaft, Mitau