Karboksilgrupa

funkcionālā grupa

Karboksilgrupa (−COOH) ir vienvērtīga organisko savienojumu funkcionālā grupa, kas ietilpst visu karbonskābju sastāvā un nosaka to skābās īpašības. Tādēļ to dēvē arī par skābes grupu.[1]

Karboksilgrupa (iekrāsota zilā krāsā)

Karboksilgrupa sastāv no karbonilgrupas, kam pievienota hidroksilgrupa. Elektronu blīvums karboksilgrupā ir nobīdīts uz karbonilgrupas skābekļa atoma pusi, tādēļ karboksilgrupā ietilpstošā hidroksilgrupa ir daudz vairāk polarizēta nekā spirtu molekulās ietilpstošā hidroksilgrupa, un viegli spēj atšķelt ūdeņraža jonu.

Ūdens šķīdumos karbonskābes disociē jonos:

R−COOH → R−COO + H+

Karbonskābju šķīdību ūdenī un samērā augstās viršanas temperatūras nosaka starpmolekulārās ūdeņraža saites starp šo vielu karboksilgrupām.

Vienkāršākā karboksilgrupu saturošā viela ir skudrskābe, kuras molekula sastāv no karboksilgrupas, kam pievienojies ūdeņraža atoms.

  1. Ojārs Neilands. Organiskā ķīmija. Rīga : Zvaigzne, 1977, 525. lpp.