Fraternitas Livonica ir Latvijas studentu korporācija, kas dibināta 1926. gada 29. oktobrī. Tās dibinātāji bija studentu biedrību "Austrums" pametušie vai no tās izslēgtie biedri, kas bija korporācijas izveidošanas piekritēji.

Fraternitas Livonica
Pamatinformācija
Dibināšana 1926. gada 29. oktobris
Rīga
Krāsas zils -violets -zelts
Devīze Vīrs un vārds
Lūzti, bet neliecies
Konventa dzīvoklis Veru iela 6 (Rīga)
Mājaslapa www.livonica.lv

Fraternitas Livonica devīzes ir "Vīrs un vārds" un "Lūzti, bet neliecies".

 
"Fraternitas Livonica" krāsu vairodziņš

Fraternitas Livonica krāsu salikums ir:

 • gaiši zils (simbolizē sirds skaidrību);
 • violets (tiekšanās uz panākumiem);
 • zelts (garīgo vērtību krāšana).
 
Studentu korporācijas "Fraternitas Livonica" cirķelis

Par krāsu nozīmi stāsta arī šādas dzejas rindas:
Kā debess zilums Dzintarjūras krastos,
Lai mūžam skaidra paliek sirds,
Pret kalnu galiem — noslēpumu tāliem,
Lai mūžam nebeidz traukties gars,
Kā vārpas tīrumā mirdz rudens saulē,
Lai sirdī atmirdz zelta stars.

Ievērojamākie vēstures notikumi

labot šo sadaļu

Pirmais posms

labot šo sadaļu

1926. gada 3. martā Fr! Liv! pirmie dibinātāji ir korporācijas piekritēji, kas tiek izslēgti vai aiziet no studentu biedrības “Austrums”. 1926. gada 29. oktobrī Fraternitas Livonica’s dibināšanas sapulce Rīgā, Tērbatas ielā 15/17 (A. Ķēniņa namā) ar 47 dibinātāju piedalīšanos. Ievēl korporācijas pirmo prezidiju: sen! Arvīds Mālītis, vicesen! Kārlis Dannenbergs, sekr! Juliāns Jurgelāns; oldermanis Juris Kliesmets. Fr! Liv! vapeņa u.c. simbolu zīmējumu autors — Aleksandrs Rācenis. 1926. gada 7. decembris Fr! Liv! garantē Komānu pie Lettonia’s. 1927. gada 17. decembris Fr! Liv! Filistru biedrības (FB) dibināšana. Pirmais priekšnieks ir Dr. Kārlis Straubergs. 1927. gada nogalē korporācija pārceļas uz savu jauno K! Dz! Veru ielā 6. Nams tiek nodēvēts par “mūsu balto namu”. Par ēkas un gruntsgabala īpašnieci kļūst FB. Īpašuma iegādē lieli nopelni fil! Jūlijam Jurgelānam. 1928. gada 31. marts pirmais Fr! Liv! komeršs Veru ielas namā. 1928. g. 20. novembris Fr! Liv! uzņemšana P!K! (prezidē Beveronija).

1930. gada 8. marts “Baltā nama” iesvētīšana. Mācītājs — prof. V. Maldonis, lettonus. 1931. gada 26. oktobris Fr! Liv! vapeņa (mākslinieks H. Mercs) un karoga (fil! A. Bīlmaņa dāvana) iesvētīšana. 1932. gada I sem. Fr! Livonica pirmo reizi prezidē P!K! (sen! Otto Kārkliņš, vicesen! Arvīds Trapāns, sekr! Jānis Mālītis). No P!K! izstājas 6 baltvācu korporācijas.

1930. gadi Fr! Liv! uzplaukums, sasniedzot kopskaitu 221 1940. gadā, t. sk. 2 L.K.O.K. (Aleksandrs Jurka un Aleksandrs Rācenis) un 15 Neatkarības kara dalībnieki. !ta intelektuālās dzīves rosināšanā izcila nozīme fil!fil! prof. Aleksandram Daugem un Kārlim Straubergam. 1938. gada 29. oktobris Draudzības karteļa noslēgšana Rīgā ar lietuviešu studentu korporāciju “Fraternitas Baltiensis” (Kauņa).

 
Fraternitas Livonica ēka Veru ielā 6, Rīgā.

Okupācijas periodā

labot šo sadaļu
 • 1940. gada I sem! Fr! Liv! otrreiz prezidē P!K! (sen! Kārlis Apinis, vicesen! Teodors Pētersons, sekr! Jānis Šnitke). Sakarā ar varmācīgo P!K! darbības pārtraukšanu padomju okupācijas rezultātā Fr! Livonica’s prezidēšana formāli ilgst līdz 1989. gadam.
 • 1940. gada februāris Fr! Liv! izcīna 1. vietu un P!K! kausu volejbolā (komandas kapteinis Uldis Ģērmanis)
 • 1940. — 1941. gadā Fr! Livonica’s darbības varmācīga pārtraukšana pēc Latvijas okupācijas. Namīpašuma nelikumīga nacionalizēšana. “Baigajā gadā” represēti ap 20 livoniķu. Latvijas okupācijas juridiskā neatzīšanā ASV izcili nopelni fil! A. Bīlmanim — Latvijas sūtnim ASV.
 • Pēc Vērmahta iebrukuma 1941. gadā Fr! Liv! locekļi iesaistās partizāņu un brīvprātīgo vienībās cīņai pret boļševikiem. Fr! Liv! neoficiāla darbība vācu okupācijas apstākļos. Tiek sarīkotas piecas plašākas Fr! Liv! sanāksmes Lettonia’s namā u.c. Liels skaits korporācijas locekļu karo pret boļševikiem. Vairāki livoniķi krīt kaujas laukā.
 • Daļa Fraternitas Livonica biedru piedalījās holokausta īstenošanā. 1941. gada jūlija sākumā, jau neilgi pēc Vācijas iebrukuma, dala Fraternitas Livonica biedru iesaistījās Arāja komandas izveidē, līdzdarbojoties nacistiem nevēlamo Latvijas Republikas civiliedzīvotāju fiziskā iznīcināšanā līdz pat 1941. gada decembrim.[1]
 • 1940. gadu otrā puse 99 fratres livonici t.sk. 23 filistri — dibinātāji nonāk trimdā Rietumos. Latvijas vēstnieks ASV un valsts ārkārtējo pilnvaru nesējs — fil! A. Bīlmanis.
 • 1946. gada septembris Fr! Liv! pirmā neoficiālā sanāksme trimdā — Eslingenā (Vācija).
 • 1949. gada 5. marts. Eslingenā par Fr! Liv! pirmo senioru trimdā ievēlēts Aleksandrs Vilks, par vicesenioru — Aleksandrs Aistrauts.
 • 1952. gada janvāris. ASV ievēlēts pirmais Fr! Liv! Globālais prezidijs (sen! Jānis Vilciņš, vicesen! Felikss Stāks, sekr! Aleksandrs Bulle).
 • 1950. gadi par Fr! Liv! Globālo centru trimdā kļūst Čikāga, ASV. Fr! Liv! brāļu iesaistīšanās antikomunistiskajā cīņā, t.sk. Korejas karā. Ar īpašu uzdevumu Latvijā iesūtīts fil! Leonīds Brombergs, kurš nodevības dēļ sagūstīts un nonāvēts ieslodzījumā.
 • 1971. — 1972. gadā vairāku livoniķu sadarbībā ar Eduardu Berklavu no Latvijas nelegāli izvesta un Rietumos plaši publicēta t. s. “17 latviešu komunistu vēstule” — apsūdzība Latvijas pārkrievošanā. Vēstuli izved fil! Arturs Pormals (1998. gada 22. jūlijā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni), sagatavo publicēšanai fil!fil! Andris Trapāns un Uldis Ģērmanis.
 • 1976. gada oktobris Fr! Liv! saime svin konventa dibināšanas 50 gadu jubileju. Fr! Liv! darbība L!K!A!
 • 1973./74. gadā pirmais prezidēšanas termiņš L!K!A!
 • 1991./92. gadā otrais prezidēšanas termiņš L!K!A!
 • Padomju okupācijas periods Latvijā represēti 19 Fr! Liv! brāļi. Atkārtoti represēts fil! Augusts Ālers. Notiek nelegālas livoniķu sanāksmes.

Pēc darbības atjaunošanas Latvijā

labot šo sadaļu
 • 1989. gada 20. maijs Fr! Liv! atjaunošanas sanāksme Limbažos fil! Kārļa Rubeņa mājās.
 • 1989. gada jūlijs Fr! Livonica vada P!K! atjaunošanas sēdes sv. Jāņa baznīcā Rīgā.
 • 1989. gada 5. oktobris Fr! Liv! oficiāla darbības atjaunošana ar akreditāciju pie RTU. Atjaunotā Latvijas k!ta pirmais sen! — fil! Aleksandrs Kļaviņš, vicesen! — fil! Pēteris Leimanis, sekr! — fil! Jānis Gulbis.
 • 1991. gada janvāris Fr! Liv! jaunie krāsneši aktīvi piedalās barikāžu aizstāvēšanā Rīgā.
 • 1991. gada 4. jūnijs Fr! Liv! Globālais konvents Čikāgā svinīgi nodod Fr! Liv! karogu Latvijas k!ta senioram Raimondam Sīmanim.
 • 1992. gada 5. oktobris Rīgas Ziemeļu rajona valdes lēmums par FB īpašuma tiesībām uz namu Veru ielā 6.
 • 1993. gada 30. janvāris karteļa līguma slēgšana ar igauņu korporāciju Fraternitas Liviensis Tartu.
 • 1993. gada 19. februāris Fr! Liv! konvents demonstratīvi ieiet savā namā Veru ielā 6, pieprasot atzīt tiesības būt nama saimniekiem.
 • 1993. gada marts Fr! Liv! iegūst īrnieka tiesības savā namā.
 • 1994. gada pavasaris Fr! Liv! pārstāvju piedalīšanās likumprojekta izstrādē “Par īpašumu atdošanu akadēmiskajām mūža organizācijām”.
 • 1994. gada 3. septembris Fr! Liv! atklāj fil! A. Dauges kapa pieminekli Lielajos kapos (tēln. Vilnis Titāns).
 • 1994. gada oktobris Fr! Liv! konventa propozīcija G! fil! E. Berklava un fil!fil! A. Ālera un U. Ģērmaņa apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeni (visi proponētie apbalvoti).
 • 1994. gada 22. oktobris draudzības līguma slēgšana Rīgā ar somu studentu līgu “Keskisuomalainen Osakunta”.
 • 1995. gada 17. jūnijs Fr! Liv! Globālais konvents svinīgi nodod Fr! Liv! atjaunoto vapeni Latvijas k!tam. Akreditācija pie LU.
 • 1996. gada 25. — 27. oktobris Fr! Liv! 70 gadu jubilejas svinības Rīgā.
 • 1997. gadā I sem! Fr! Liv! prezidē P!K! (sen! Pēteris Šnepsts).
 • 1998. — 1999. gadā Fr! Liv! k!ta un FB vadība pilnībā pāriet jaunās paaudzes krāsnešu rokās.
 • 1999. gada okt. — nov. Fr! Livonica pārņem savā rīcībā Veru ielas 6 nama 1. stāvu. FB (priekšnieks Anrī Leimanis) un Fr! Liv! Globālais konvents (sen! Gunārs Robežnieks sāk līdzekļu vākšanu nama remontam un konventa zāles atjaunošanai.
 • 2000. gada 12. janvāris Atlantā, ASV mirst pēdējais Fr! Liv! filistrs — dibinātājs Arnolds Zaļais.
 • 2000. gada 20. maijs — notiek pirmais komeršs atjaunotajā konventa zālē.
 • 2001. gada 26.-28. oktobris Fraternitas Livonica 75 gadu jubileja (t/l sen! fil! Olafs Slūtiņš).
 • 2002. gada rudens Fraternitas Livonica korporāciju ceļojošā futbola kausa izveidošana un pirmā turnīra norise, kurā uzvar Fr!Liv! komanda (organizatoriski nopelni t/l sen! fil! Andrejam Pumpuram, com! Jurģim Žuburam, com!Aivim Korpfam).
 • 2005. gads Izdots Fr!Liv! vēsturē pirmais korporācijas kantikums (sakārtojis fil! A. Pumpurs).
 • 2006. gada 27.-29. oktobris Fraternitas Livonica 80 gadu jubileja (t/l sen! com! Andris Tauriņš).
 • 2007. gada 26.-27. maijs Pirmoreiz sarīkots maija komeršs Fr!Liv! lauku īpašumā “Viesulēni” Gaujas krastā.
 • 2016. gada oktobris Fraternitas Livonica 90 gadu jubileja (t/l sen! com! Kristaps Ivdris, CIV c!).
 1. The Holocaust in Latvia, Andrievs Ezergailis, Riga: 1989, 182. lpp

Ārējās saites

labot šo sadaļu