Alkēni ir nepiesātinātie ogļūdeņraži, kas satur vienu dubultsaiti. Tos lieto par izejvielām spirtu ieguvei un par monomēriem. Alkēniem ir iespējama cis - trans (E - Z) izomērija, tāpēc, ka nav iespējama brīva rotācija ap dubultsaiti (nepieciešamais enerģijas daudzums ir tik liels, ka to vairs nevar uzskatīt par to pašu vielu).

Vispārīgā formula: CnH2n

Alkēnus galvenokārt iegūst no naftas. Tos iespējams iegūt arī dehidratējot spirtus.

Nozīmīgākie alkēni.

etilēns (etēns) - CH2CH2
propilēns (propēns) - CH3CHCH2
izobutēns (2-metilpropēns) - CH2C(CH3)2